Jeremjáš 14:1–22

  • Sucho, hlad a meč (1–12)

  • Odsouzení falešných proroků (13–18)

  • Jeremjáš uznává hříchy národa (19–22)

14  Toto řekl Jehova Jeremjášovi ohledně sucha:+   Judsko truchlí,+ jeho brány chřadnou,v zármutku klesají k zemia z Jeruzaléma stoupá nářek.   Jejich páni posílají své sluhy* pro vodu. Ti chodí k vodním jámám,* ale vodu nenachází,vrací se s prázdnými nádobami. Jsou zahanbení a zklamanía zahalují si hlavu.   Půda je rozpraskaná,protože v zemi neprší,+a tak jsou rolníci zděšení a zahalují si hlavu.   I laň v polích opouští mládě, které právě porodila,protože nikde není tráva.   Divocí osli stojí na holých kopcícha větří jako šakali,oči jim slábnou, protože nikde není zeleň.+   I když naše provinění svědčí proti nám,Jehovo, jednej kvůli svému jménu.+ Vždyť jsme byli mnohokrát nevěrní+a hřešili jsme proti tobě.   Ty, naděje Izraele, jeho zachránce+ v dobách tísně,proč jsi v zemi jako cizinec,jako pocestný, který se zastavil jen na noc?   Proč jsi jako bezradný muž,jako silák, který nedokáže zachránit? Jsi přece uprostřed nás, Jehovo,+a vzývá se nad námi tvé jméno.+ Neopouštěj nás! 10  Toto říká Jehova o tomto lidu: „Rádi se toulají,+ svým nohám dávají volnost.+ Proto z nich Jehova nemá radost.+ Teď si připomene jejich provinění a bude je volat k odpovědnosti za jejich hříchy.“+ 11  Potom mi Jehova řekl: „Nemodli se za tento lid, za to, aby se mu dobře dařilo.+ 12  Když se postí, nenaslouchám jejich úpěnlivým prosbám,+ a když obětují zápalné a obilné oběti, nemám z nich radost.+ Skoncuji s nimi mečem, hladem a morem.“+ 13  „Ach, Svrchovaný pane Jehovo!“ zvolal jsem. „Proroci jim ale říkají: ‚Neuvidíte meč ani nebudete hladovět, ale dám vám na tomto místě pravý mír.‘“+ 14  Jehova mi pak řekl: „Proroci prorokují v mém jménu lži.+ Neposlal jsem je, nic jsem jim nepřikázal ani jsem k nim nemluvil.+ To, co vám prorokují, je lživé vidění, bezcenná věštba a podvod jejich srdce.+ 15  A tak Jehova říká toto: ‚Proroci, kteří prorokují v mém jménu, i když jsem je neposlal, a kteří říkají, že se v této zemi nevyskytne meč ani hlad, ti zahynou mečem a hladem.+ 16  A lidé, kterým prorokují, budou kvůli hladu a meči vyvrženi na ulice Jeruzaléma a nebude je mít kdo pohřbít+ – je, jejich manželky, jejich syny ani jejich dcery. Vyliji na ně neštěstí, jaké si zaslouží.‘+ 17  Řekni jim toto: ‚Ať mi ve dne v noci tečou slzy proudem, ať nepřestávají,+vždyť panenská dcera, můj lid, byla úplně rozdrcena a zničena,+její zranění je velmi těžké. 18  Když vyjdu na pole,vidím pobité mečem,+a když vejdu do města,vidím, co působí hlad!+ Prorok i kněz odešli do země, kterou neznají.‘“+ 19  Copak jsi úplně zavrhl Judu nebo se ti zhnusil Sion?+ Proč jsi nás udeřil, takže už se neuzdravíme?+ Doufali jsme v mír, ale nepřišlo nic dobrého,v čas uzdravení, ale přišla hrůza!+ 20  Uznáváme svoji špatnost, Jehovo,a provinění svých předků,vždyť jsme proti tobě hřešili.+ 21  Kvůli svému jménu nás nezavrhuj,+neopovrhuj svým slavným trůnem. Pamatuj na svou smlouvu s námi a neruš ji.+ 22  Dokáže nějaká z bezcenných model národů seslat déšť? Může nebe dávat liják samo od sebe? Není to jen v tvé moci, Jehovo, náš Bože?+ V tebe doufáme,protože to všechno děláš jen ty.

Poznámky

Nebo „své malé“.
Nebo „k příkopům, cisternám“.