Jeremjáš 11:1–23

  • Juda porušuje smlouvu s Bohem (1–17)

    • Tolik bohů, kolik měst (13)

  • Jeremjáš je jako beránek vedený na porážku (18–20)

  • Proti Jeremjášovi se staví muži z jeho rodného města (21–23)

11  Jehova řekl Jeremjášovi toto:  „Slyšte slova této smlouvy! Oznam* je judským mužům a obyvatelům Jeruzaléma.  Řekni jim: ‚Toto říká Jehova, Bůh Izraele: „Prokletý je ten, kdo neposlouchá slova této smlouvy,+  kterou jsem přikázal dodržovat vašim předkům v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta,+ z tavicí pece,+ a řekl jsem: ‚Poslouchejte můj hlas a dělejte všechno, co vám přikazuji. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem,+  abych mohl splnit přísahu, kterou jsem dal vašim praotcům, že jim dám zemi, která oplývá mlékem a medem,+ jak je tomu dnes.‘“‘“ Odpověděl jsem: „Amen,* Jehovo.“  Pak mi Jehova řekl: „Vyhlas v judských městech a na ulicích Jeruzaléma všechna tato slova: ‚Slyšte slova této smlouvy a jednejte podle nich.  Vážně jsem napomínal vaše předky v den, kdy jsem je vyvedl z Egypta, a napomínal jsem je znovu a znovu* až dodnes: „Poslouchejte můj hlas.“+  Ale oni nenaslouchali a nevěnovali pozornost.* Každý se zatvrzele řídil svým špatným srdcem.+ A tak jsem na ně přivedl všechno, o čem se mluvilo v té smlouvě, kterou jsem jim přikázal dodržovat a podle které odmítali jednat.‘“  Potom mi Jehova řekl: „Judští muži a obyvatelé Jeruzaléma se proti mně spikli. 10  Vrátili se k proviněním svých dávných předků, kteří odmítli poslouchat má slova.+ I oni chodí za jinými bohy a slouží jim.+ Izraelský dům i judský dům porušují mou smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich předky.+ 11  A tak Jehova říká toto: ‚Přivedu na ně neštěstí,+ před kterým nedokážou utéct. Až ke mně budou volat o pomoc, nebudu jim naslouchat.+ 12  Judská města a obyvatelé Jeruzaléma půjdou k bohům, kterým přinášejí oběti,* a budou k nim volat o pomoc,+ ale ti je v době neštěstí rozhodně nezachrání. 13  Vždyť tvých bohů, Judo, je tolik jako tvých měst a té ohavné věci* jste postavili tolik oltářů, kolik je ulic v Jeruzalémě, oltářů pro oběti Baalovi.‘+ 14  Ty* se za tento lid nemodli. Nepros za ně ani za ně nevyslovuj modlitbu,+ protože až ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, nebudu naslouchat. 15  Jakým právem je můj milovaný lid v mém domě,když tolik z nich provádí své špatné úmysly? Odvrátí snad svatým masem* neštěstí, které na tebe* přijde? Budeš v té době jásat? 16  Jehova tě kdysi nazval bujným olivovníkem,jehož krásou bylo dobré ovoce. Za velkého rachotu tě podpálila olámali ti větve. 17  Jehova, Bůh vojsk, který tě zasadil,+ oznámil, že tě postihne neštěstí za všechno zlo izraelského a judského domu, protože ho* provokovali, když obětovali Baalovi.“+ 18  Jehova mě s tím seznámil, abych o tom věděl. Tehdy jsi mi ukázal, co dělají. 19  Byl jsem jako krotký beránek vedený na porážku. Nevěděl jsem, že na mě něco chystají:+ „Zničme strom i s jeho ovocem,odstraňme ho ze země živých,aby se na jeho jméno už nevzpomínalo.“ 20  Ale Jehova, Bůh vojsk, soudí spravedlivě,zkoumá srdce i nejskrytější myšlenky.*+ Dej, ať vidím, jak se jim pomstíš,vždyť tobě jsem svěřil svůj právní spor. 21  A tak toto Jehova říká o mužích z Anatotu,+ kteří ti usilují o život a říkají: „Neprorokuj v Jehovově jménu,+ jinak zemřeš naší rukou.“ 22  A tak toto říká Jehova, Bůh vojsk: „Budu je volat k odpovědnosti. Mladí muži zemřou mečem+ a jejich synové a dcery pomřou hladem.+ 23  Nezůstane z nich ani jeden, protože v roce, kdy je budu volat k odpovědnosti, přivedu na muže z Anatotu+ neštěstí.“

Poznámky

Patrně příkaz daný Jeremjášovi.
Nebo „tak se staň“.
Dosl. „brzy jsem vstával a napomínal je“.
Dosl. „nenaklonili své ucho“.
Nebo „obětní dým“.
Nebo „tomu ohavnému bohu“.
Tj. Jeremjáši.
Tj. oběťmi přinášenými v chrámu.
Tj. Judo.
Dosl. „mě“.
Nebo „nejhlubší city“, dosl. „ledviny“.