Jeremjáš 1:1–19

  • Jeremjáš jmenován prorokem (1–10)

  • Vidění mandloně (11, 12)

  • Vidění hrnce (13–16)

  • Bůh posiluje Jeremjáše pro jeho pověření (17–19)

1  Toto jsou slova Jeremjáše,* syna Chilkijáše, jednoho z kněží v Anatotu+ v Benjamínově zemi.  Jehova k němu promluvil za dnů judského krále Josijáše,+ syna Amona,+ ve 13. roce jeho vlády.  Mluvil k němu i za dnů judského krále Jehojakima,+ syna Josijáše, až do konce 11. roku vlády judského krále Sedekjáše,+ syna Josijáše, dokud Jeruzalém v pátém měsíci neodešel do vyhnanství.+  Jehova ke mně promluvil:   „Dřív než jsem tě utvořil v lůně, znal* jsem tě,+a dřív než ses narodil,* posvětil* jsem tě.+ Udělal jsem tě prorokem pro národy.“   Ale já jsem řekl: „Ach ne, Svrchovaný pane Jehovo! Neumím mluvit,+ vždyť jsem ještě chlapec.“*+   Jehova mi na to řekl: „Neříkej: ‚Jsem ještě chlapec.‘ Půjdeš ke všem, ke kterým tě pošlu,a řekneš jim všechno, co ti přikážu.+   Neboj se jich,+vždyť ‚jsem s tebou a zachráním tě,‘+ prohlašuje Jehova.“  Pak Jehova natáhl ruku a dotkl se mých úst.+ A Jehova mi řekl: „Vložil jsem ti do úst svá slova.+ 10  Dnes jsem tě ustanovil nad národy a nad královstvími, abys vytrhával a bořil, ničil a strhával, stavěl a sázel.“+ 11  Jehova se mě zeptal: „Co vidíš, Jeremjáši?“ „Vidím větev mandloně,“* odpověděl jsem. 12  Jehova mi řekl: „Vidíš dobře. Bdím totiž nad svým slovem, abych ho uskutečnil.“ 13  Jehova se mě zeptal podruhé: „Co vidíš?“ Odpověděl jsem: „Vidím hrnec, ve kterém to vře* a který se hrdlem naklání od severu.“ 14  Pak mi Jehova řekl: „Ze severu bude vypuštěno neštěstína všechny obyvatele země.+ 15  Vždyť ‚svolávám všechny kmeny severních království,‘ prohlašuje Jehova.+ ‚Přijdou a každý si postaví trůnu vchodu do bran Jeruzaléma,+proti jeho hradbám kolem dokolaa proti všem judským městům.+ 16  A vynesu nad nimi rozsudky za všechno jejich zlo,protože mě opustili+a nechávají stoupat obětní dým jiným bohům+a klaní se dílu vlastních rukou.‘+ 17  Ale ty se připrav,*vstaň a řekni jim všechno, co ti přikážu. Neměj z nich strach,+jinak ti já naženu strach před nimi. 18  Dnes jsem tě udělal opevněným městem,železným sloupem a měděnými hradbami, abys obstál proti celé zemi,+proti králům Judska a jeho knížatům,proti jeho kněžím a lidu země.+ 19  Budou proti tobě bojovat,ale nezvítězí nad tebou,protože ‚jsem s tebou,‘+ prohlašuje Jehova, ‚a zachráním tě.‘“

Poznámky

Možná znamená „Jehova vyvyšuje“.
Nebo „vyvolil“.
Dosl. „než jsi vyšel z lůna“.
Nebo „oddělil“.
Nebo „mladý“.
Dosl. „probouzejícího se“.
Dosl. „na který se fouká“, což naznačuje, že se pod ním rozfoukává oheň.
Dosl. „přepásej si boky“.