Hebrejcům 9:1–28

  • Posvátná služba v pozemské svatyni (1–10)

  • Kristus vstoupil do nebe se svou krví (11–28)

    • Prostředník nové smlouvy (15)

9  Předchozí smlouva měla předpisy pro posvátnou službu a měla také svaté místo,+ které bylo tady na zemi.  Bylo vytvořeno první oddělení stanu, kde byl svícen,+ stůl a chleby předložení,*+ a to se nazývá Svatá.+  Za druhou oponou+ bylo oddělení stanu nazývané Nejsvětější,+  se zlatou kadidelnicí+ a truhlou smlouvy,+ která byla celá potažená zlatem.+ Byl v ní zlatý džbán s manou,+ Áronova hůl, která vypučela,+ a tabulky+ smlouvy.  Nad truhlou byli nádherní* cherubíni, kteří zastiňovali slitovnici.*+ Teď ale není čas mluvit o tom podrobně.  Od doby, kdy to bylo takto zařízeno, kněží pravidelně vstupují do prvního oddělení stanu, aby plnili povinnosti spojené s posvátnou službou.+  Do druhého oddělení ale vstupuje jednou za rok pouze velekněz,+ a to ne bez krve.+ Obětuje ji za sebe+ i za hříchy, kterých se z nevědomosti dopustil lid.+  Svatý duch tak ukazuje, že dokud stál první stan, nebyla ještě zjevena cesta do svatého místa.+  Tento stan je symbolem* pro dnešní dobu.+ V rámci tohoto uspořádání se předkládají dary a oběti,+ které ale nemůžou dokonale očistit svědomí toho, kdo vykonává posvátnou službu.+ 10  Týkají se jen jídel, nápojů a různých obřadních omývání.*+ Šlo o předpisy, které souvisely s tělem+ a které byly dány až do stanoveného času nápravy. 11  Když ale přišel Kristus jako velekněz dobrých věcí, které už teď nastaly, vstoupil do většího a dokonalejšího stanu, který nebyl udělaný rukama, tedy který nepatřil k věcem vytvořeným na zemi. 12  Do svatého místa vstoupil jednou provždy, a to ne s krví kozlů a mladých býků, ale se svou vlastní krví,+ a získal pro nás věčné osvobození.*+ 13  Pokud totiž krev kozlů a býků+ a popel z jalovice,* kterým jsou pokropeni ti, kdo jsou poskvrnění, posvěcují a očišťují tělo,+ 14  tím spíš krev Krista,+ který prostřednictvím věčného ducha předložil Bohu sám sebe jako oběť bez vady, očistí naše svědomí od mrtvých skutků,+ abychom mohli sloužit* živému Bohu.+ 15  Proto je prostředníkem nové smlouvy,+ aby ti, kdo byli povoláni, dostali slib věčného dědictví.+ A to umožnila jeho smrt, prostřednictvím které byli vykoupeni+ z hříchů spáchaných pod předchozí smlouvou. 16  Vždyť kde je smlouva, tam musí dojít ke smrti lidského účastníka* smlouvy. 17  Smlouva totiž nabývá platnosti smrtí. Není platná, dokud lidský účastník smlouvy žije. 18  Proto ani předchozí smlouva nebyla uzavřena* bez krve. 19  Když Mojžíš oznámil celému lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev mladých býků a kozlů spolu s vodou, červenou vlnou a yzopem, pokropil knihu* i celý lid 20  a řekl: „Toto je krev smlouvy, kterou vám Bůh přikázal dodržovat.“+ 21  Podobně pokropil krví i stan a všechny nádoby pro svatou službu.*+ 22  Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví+ a bez vylití krve není možné odpuštění.+ 23  Proto bylo potřeba, aby se předobrazy+ nebeských věcí očišťovaly zvířecími oběťmi.+ Nebeské věci ale vyžadují mnohem lepší oběti. 24  Vždyť Kristus nevstoupil do svatého místa udělaného rukama,+ které je jen napodobeninou toho skutečného,+ ale do samotného nebe,+ aby se teď za nás objevil před Bohem.*+ 25  Nebylo to proto, aby sám sebe obětoval opakovaně, jako když velekněz každý rok vstupuje do svatého místa+ s krví, která není jeho vlastní. 26  Jinak by musel od založení světa trpět mnohokrát. Teď se ale objevil jednou provždy, v závěru systémů,* aby odstranil hřích tím, že obětoval sám sebe.+ 27  A stejně jako člověk umírá jen jednou a potom ho čeká soud, 28  i Kristus obětoval sám sebe jen jednou, aby na sebe vzal hříchy mnohých.+ Až se objeví podruhé, nebude to kvůli hříchu. Uvidí ho ti, kdo toužebně čekají na záchranu od něj.+

Poznámky

Nebo „chléb vystavení“.
Nebo „slavní“.
Nebo „místo smíření“.
Nebo „obrazem“, dosl. „podobenstvím“.
Dosl. „různých křtů“.
Dosl. „vykoupení, vyplacení“.
Nebo „mladé krávy“.
Nebo „prokazovat posvátnou službu“.
Nebo „zprostředkovatele“.
Dosl. „zasvěcena“.
Nebo „svitek“.
Nebo „veřejnou službu“.
Dosl. „před Božím obličejem“.
Nebo „věků, dob“. Viz Slovníček pojmů.