Hebrejcům 7:1–28

  • Melchisedek, jedinečný král a kněz (1–10)

  • Nadřazenost Kristova kněžství (11–28)

    • Kristus může zachránit úplně (25)

7  Tento Melchisedek, král Salemu, kněz Nejvyššího Boha, se setkal s Abrahamem, který se vracel po porážce králů. Požehnal mu+  a Abraham mu dal* desetinu ze všeho. Melchisedekovo jméno se překládá jako „král spravedlnosti“,* ale kromě toho je také král Salemu, tedy „král pokoje“.  Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu, jeho dny nemají počátek ani jeho život nemá konec. Tím se podobá Božímu Synovi a zůstává knězem natrvalo.+  Uvědomte si, jak významný byl ten muž, kterému patriarcha Abraham dal desetinu z nejlepší kořisti.+  Podle Zákona mají ti ze synů Leviho,+ kterým byl svěřen kněžský úřad, příkaz vybírat desátky od lidu,+ tedy od svých bratrů, přestože i oni jsou potomky* Abrahama.  Ale tento muž, který nepocházel z jejich rodu, si vzal desátky od Abrahama, který dostal sliby, a požehnal mu.+  A méně významný bezesporu dostává požehnání od někoho významnějšího.  V jednom případě dostávají desátky ti, kdo umírají, ale ve druhém případě někdo, o kom se svědčí, že žije.+  A dalo by se říct, že prostřednictvím Abrahama zaplatil desátky i Levi, který desátky dostává. 10  Když se totiž jeho praotec setkal s Melchisedekem,+ byl už Levi jeho budoucím potomkem.* 11  Kdyby se dokonalosti dalo dosáhnout prostřednictvím levitského kněžství+ (protože levitské kněžství bylo důležitým rysem Zákona, který byl dán lidu), proč by bylo ještě zapotřebí, aby povstal jiný kněz, který je označen za kněze, jakým byl Melchisedek,*+ a ne jakým byl Áron?* 12  Když se mění kněžství, musí se změnit i Zákon.+ 13  Vždyť ten, o kom se to říká, pocházel z jiného kmene, ze kterého nikdo nesloužil u oltáře.+ 14  Ví se totiž, že náš Pán pocházel z Judy,+ ale Mojžíš neříkal nic o tom, že by kněží měli být z tohoto kmene. 15  A je to ještě jasnější, když povstává jiný kněz,+ podobný Melchisedekovi.+ 16  Tento kněz se jím nestal na základě zákona, který vyžaduje určitý rodový* původ, ale mocí, která dává nezničitelný život.+ 17  Svědectví o něm totiž říká: „Jsi navždy knězem, jakým byl Melchisedek.“*+ 18  Tím se ruší předcházející přikázání, protože je slabé a neúčinné.+ 19  Vždyť Zákon nepřivedl nic k dokonalosti.+ Dokonalost přineslo zavedení lepší naděje,+ prostřednictvím které se přibližujeme k Bohu.+ 20  Navíc k tomu nedošlo bez přísahy. 21  (Jsou totiž ti, kdo se stali kněžími bez přísahy, ale on se stal knězem prostřednictvím přísahy toho, který mu řekl: „Jehova* přísahal a své rozhodnutí nezmění:* ‚Jsi navždy knězem.‘“)+ 22  Ježíš se proto stal ručitelem* lepší smlouvy.+ 23  Bylo také nutné, aby se kněží vystřídalo mnoho,+ protože jim smrt bránila, aby jimi zůstali. 24  On je ale navždy živý,+ a tak jako kněz nemá žádného nástupce. 25  Proto také může úplně zachránit ty, kdo se jeho prostřednictvím přibližují k Bohu, protože je stále živý, aby se za ně přimlouval.+ 26  Vždyť právě takového velekněze potřebujeme – věrného, nevinného, neposkvrněného,+ odděleného od hříšníků a vyvýšeného nad nebesa.+ 27  Nemusí jako tamti velekněží předkládat oběti denně,+ nejdřív za své hříchy a potom za hříchy lidu,+ protože to udělal jednou provždy, když obětoval sám sebe.+ 28  Zákon totiž za velekněze ustanovuje lidi, kteří mají slabosti,+ ale slovo přísahy+ dané po Zákonu ustanovuje Syna, který byl navždy zdokonalen.+

Poznámky

Dosl. „oddělil“.
Dosl. „vyšli z beder“.
Dosl. „v bedrech svého praotce“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.
Nebo „na způsob Árona“.
Nebo „tělesný“.
Nebo „na způsob Melchisedeka“.
Nebo „a nepocítí lítost“.
Nebo „byl dán jako záruka“.