Hebrejcům 12:1–29

  • Ježíš, Zdokonalovatel naší víry (1–3)

    • Velký oblak svědků (1)

  • Nebrat ukázňování od Jehovy na lehkou váhu (4–11)

  • Urovnávat cesty svým nohám (12–17)

  • Přiblížili jste se k nebeskému Jeruzalému (18–29)

12  Protože nás tedy obklopuje tak velký oblak svědků, odhoďme i my každou zátěž a hřích, do kterého se snadno zaplétáme,+ a vytrvale běžme závod, kterého se účastníme.+  Upírejme přitom oči na Ježíše, Hlavního zprostředkovatele a Zdokonalovatele naší víry.+ Pro radost, kterou měl před sebou, snesl smrt na mučednickém kůlu,* pohrdl hanbou a posadil se po pravici Božího trůnu.+  Důkladně uvažujte o tom, kdo snesl tolik nepřátelských slov od hříšníků,+ kteří tím škodili sami sobě. Tak se neunavíte a nevzdáte.*+  Ve svém boji proti tomu hříchu jste zatím nezápasili až do krve.  A úplně jste zapomněli na vybídku, ve které jste osloveni jako synové: „Můj synu, neber ukázňování od Jehovy* na lehkou váhu ani se nevzdávej, když tě kárá.  Koho totiž Jehova* miluje, toho ukázňuje. Trestá* každého, koho přijímá za syna.“+  To, co snášíte, patří k vašemu ukázňování.* Bůh s vámi jedná jako se syny.+ Vždyť kterého syna otec neukázňuje?+  Ale pokud nejste ukázňováni, potom jste nemanželské děti, a ne synové.  Naši lidští otcové* nás ukázňovali a my jsme je měli v úctě. Neměli bychom se o to ochotněji podřizovat Otci našeho duchovního života, abychom žili?+ 10  Vždyť oni nás ukázňovali jen chvíli a podle toho, co považovali za dobré, ale on to dělá k našemu užitku, abychom byli svatí jako on.+ 11  Je pravda, že žádné ukázňování se v danou chvíli nezdá radostné, spíš bolestné.* Ale těm, kdo jím byli školeni, nakonec přináší pokojné ovoce, kterým je správné jednání.* 12  Proto posilněte svěšené ruce a zesláblá kolena+ 13  a urovnávejte cesty svým nohám,+ aby se chromá část těla nevykloubila, ale naopak uzdravila. 14  Usilujte o pokoj se všemi lidmi+ a o posvěcení,*+ bez kterého nikdo neuvidí Pána. 15  Dávejte pozor, ať se nikdo nepřipraví o Boží nezaslouženou laskavost, aby tak nevyrostl nějaký jedovatý kořen, který by působil těžkosti a otrávil* mnohé.+ 16  A ať mezi vámi není nikdo, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,* ani ten, kdo si neváží posvátných věcí, stejně jako Ezau, který své prvorozenecké právo vyměnil za jedno jídlo.+ 17  Víte přece, že když pak chtěl zdědit požehnání, byl odmítnut. Přestože se s pláčem pokoušel změnit otcovo rozhodnutí,+ bylo to zbytečné.* 18  Nepřiblížili jste se k hmatatelné hoře,+ která hořela ohněm,+ k temnému oblaku, k husté tmě, k bouři,+ 19  ke zvuku trubky+ a k hlasu,+ který mluvil k lidu. Když ho tehdy slyšeli, prosili, aby jim nic dalšího neříkal.+ 20  Vystrašil je totiž už příkaz: „Pokud se i jen zvíře dotkne hory, bude ukamenováno.“+ 21  I ta podívaná byla tak děsivá, že Mojžíš řekl: „Třesu se strachy.“+ 22  Přiblížili jste se k hoře Sion+ a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému,+ k myriádám* shromážděných andělů,+ 23  ke sboru prvorozených, kteří jsou zapsaní v nebesích, k Bohu, Soudci všech,+ k duchovnímu životu+ těch bezúhonných,* kteří byli přivedeni k dokonalosti,+ 24  k Ježíšovi, prostředníkovi+ nové smlouvy,+ a ke krvi, kterou nás pokropil a která mluví lépe než krev Ábela.+ 25  Dejte si pozor, abyste neodmítli naslouchat* tomu, kdo mluví. Pokud totiž neunikli trestu ti, kdo odmítli naslouchat tomu, kdo předával Boží výstrahu na zemi, tím spíš neunikneme my, pokud se odvrátíme od toho, kdo mluví z nebes.+ 26  Tehdy jeho hlas zatřásl zemí,+ ale teď slibuje: „Znovu budu třást nejen zemí, ale také nebem.“+ 27  Výraz „znovu“ naznačuje, že budou odstraněny věci, které byly udělány a kterými se dá otřást, aby zůstaly věci, kterými se otřást nedá. 28  Když tedy máme získat Království, kterým se nedá otřást, přijímejme nezaslouženou laskavost, díky které můžeme přijatelně sloužit* Bohu s bázní a posvátnou úctou. 29  Vždyť náš Bůh je stravující oheň.+

Poznámky

Nebo „a nevyčerpáte se ve svých duších“.
Dosl. „bičuje“.
Nebo „výchově“.
Dosl. „otcové našeho těla“.
Nebo „zarmucující“.
Nebo „ovoce spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „svatost“.
Nebo „poskvrnil“.
Dosl. „nenašel pro to místo“.
Nebo „desítkám tisíc“.
Nebo „spravedlivých“.
Nebo „abyste se nevymlouvali“.
Nebo „prokazovat posvátnou službu“.