Hebrejcům 11:1–40

  • Definice víry (1, 2)

  • Příklady víry (3–40)

    • „Bez víry není možné líbit se Bohu“ (6)

11  Víra je dobře podložené očekávání toho, v co doufáme,+ přesvědčení* o existenci něčeho, co není vidět.  Díky ní muži z dávných dob* získali Boží schválení.*  Díky své víře chápeme, že Božím slovem byly uspořádány věky* a že to, co je vidět, vzniklo z toho, co není vidět.  Díky své víře Ábel předložil Bohu cennější oběť než Kain+ a na základě této víry dostal ujištění,* že jedná správně,* protože Bůh jeho dary přijal.*+ A přestože zemřel, svou vírou stále mluví.+  Díky své víře byl Enoch+ přenesen, aby neviděl smrt, a nebylo ho možné najít, protože ho Bůh přenesl.+ A ještě předtím, než byl přenesen, dostal ujištění,* že se líbí Bohu.  Bez víry není možné líbit se Bohu, protože ten, kdo se k Bohu přibližuje, musí věřit, že je* a že odměňuje ty, kdo ho usilovně hledají.+  Díky své víře Noe,+ když dostal od Boha varování před tím, co ještě nebylo vidět,+ projevil bázeň před Bohem a postavil archu+ k záchraně své rodiny. Touto vírou odsoudil svět+ a byl na základě ní považován za bezúhonného.*  Díky své víře Abraham+ poslechl, když ho Bůh povolal, a šel na místo, které měl dostat jako dědictví. Vydal se na cestu, i když nevěděl, kam jde.+  Díky své víře žil v zaslíbené zemi jako cizinec+ a spolu s Izákem a Jákobem, kteří byli dědici stejného slibu,+ bydlel ve stanech.+ 10  Očekával totiž město, které má skutečné základy a jehož tvůrcem* a stavitelem je Bůh.+ 11  Díky své víře Sára dostala sílu k tomu, aby přes svůj pokročilý věk počala potomka.*+ Toho, kdo dal slib, totiž považovala za věrného.* 12  Proto z jednoho muže, jehož tělo už bylo jakoby mrtvé,+ vzešlo tolik potomků+ jako hvězd na nebi a jako písku na břehu moře.+ 13  Ti všichni zemřeli ve víře, i když se nedočkali splnění těch slibů,+ ale zdálky je viděli+ a vítali je a oznamovali, že jsou v té zemi cizinci a dočasnými obyvateli. 14  Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že usilovně hledají místo, které by se jim stalo domovem. 15  A kdyby vzpomínali na místo, ze kterého odešli,+ měli možnost se vrátit. 16  Takoví lidé ale touží po lepším místě – po tom, které souvisí s nebem. Proto se Bůh nestydí být vzýván jako jejich Bůh,+ vždyť pro ně připravil město.+ 17  Díky své víře Abraham, když byl zkoušen,+ jakoby obětoval Izáka. Muž, který s radostí přijal sliby, byl připravený obětovat svého jediného* syna,+ 18  přestože mu bylo řečeno: „To, co bude nazváno tvým potomstvem,* bude z Izáka.“+ 19  Byl přesvědčený, že ho Bůh dokáže dokonce vzkřísit z mrtvých, a z náruče smrti ho také přijal, což sloužilo jako symbol.*+ 20  Díky své víře Izák požehnal Jákobovi+ a Ezauovi+ vzhledem k budoucnosti. 21  Díky své víře požehnal umírající Jákob+ oběma Josefovým synům+ a poklonil se Bohu,* opřený o svou hůl.+ 22  Díky své víře Josef, když se blížil konec jeho života, mluvil o odchodu Izraelitů a dal pokyn* ohledně svých kostí.*+ 23  Díky své víře Mojžíšovi rodiče ukrývali Mojžíše tři měsíce po jeho narození.+ Viděli totiž, jak je to dítě krásné,+ a nebáli se králova příkazu.+ 24  Když Mojžíš dospěl,+ díky své víře odmítl být nazýván synem faraonovy dcery+ 25  a vybral si, že bude raději trpět* s Božím lidem než mít dočasný požitek z hříchu. 26  Kristovu pohanu totiž považoval za větší bohatství než egyptské poklady, protože upíral oči k vyplacení odměny. 27  Díky své víře opustil Egypt+ a nebál se králova hněvu.+ Zůstal pevný, jako by viděl toho, kdo je neviditelný.+ 28  Díky své víře slavil Pesach a postříkal krví zárubně dveří, aby ničitel neublížil* jejich prvorozeným.+ 29  Díky své víře Izraelité prošli Rudým mořem jako po suché zemi,+ ale když se o to pokusili Egypťané, moře je pohltilo.+ 30  Díky víře padly hradby Jericha, potom co kolem nich lid sedm dnů pochodoval.+ 31  Díky své víře prostitutka Raab nezahynula s těmi, kdo jednali neposlušně, protože pokojně přijala zvědy.+ 32  A co mám ještě říct? Vždyť by mi nestačil čas, kdybych měl vyprávět o Gideonovi,+ Barakovi,+ Samsonovi,+ Jeftovi,+ Davidovi+ a také o Samuelovi+ a ostatních prorocích. 33  Díky své víře poráželi království,+ prosazovali to, co je správné,* dostávali sliby,+ zacpávali tlamy lvům,+ 34  překonávali sílu ohně,+ unikali ostří meče,+ ve slabosti získávali sílu,+ stávali se statečnými ve válce,+ zaháněli na útěk nepřátelská vojska.+ 35  Ženám se díky vzkříšení vraceli jejich mrtví příbuzní.+ Jiní ale byli mučeni, protože odmítli osvobození, aby dosáhli lepšího vzkříšení. 36  Další zakoušeli posměch a bičování, a dokonce pouta+ a vězení.+ 37  Byli kamenováni,+ byli zkoušeni, byli rozřezáváni pilou, byli pobíjeni mečem,+ chodili v ovčích a kozích kůžích,+ trpěli nouzí, snášeli soužení+ a špatné zacházení.+ 38  A svět jich nebyl hoden. Bloudili po pouštích a horách, po jeskyních+ a rozsedlinách. 39  I když ti všichni díky své víře získali Boží schválení,* nedočkali se splnění toho slibu, 40  protože Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás,+ aby oni nedosáhli dokonalosti před námi.*

Poznámky

Nebo „zřejmý projev, přesvědčivý důkaz“.
Nebo „naši předkové“.
Dosl. „dostali svědectví“.
Nebo „systémy, doby“. Viz heslo Systém ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „svědectví“.
Nebo „je spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „Bůh svědčil tím, že jeho dary schválil“.
Dosl. „svědectví“.
Nebo „existuje“.
Nebo „a stal se ... dědicem spravedlnosti“.
Nebo „architektem“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „důvěryhodného“.
Dosl. „jednorozeného“.
Dosl. „semenem“.
Nebo „obraz“, dosl. „podobenství“.
Nebo „uctíval“.
Nebo „příkaz“.
Nebo „pohřbu“.
Nebo „snášet špatné zacházení“.
Dosl. „nedotkl se“.
Nebo „prosazovali spravedlnost“.
Dosl. „dostali svědectví“.
Dosl. „bez nás“.