Efezanům 1:1–23

  • Pozdravy (1, 2)

  • Duchovní požehnání (3–7)

  • Shromažďování všech věcí v Kristu (8–14)

    • Zřízení správy ve stanovený čas (10)

    • Zapečetění duchem, který je zárukou (13, 14)

  • Pavel děkuje Bohu za víru Efezanů a modlí se za ně (15–23)

1  Já, Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše, píšu svatým, kteří jsou v Efezu,+ věrným následovníkům Krista Ježíše:  Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista.  Ať je chválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, protože nám, Kristovým následovníkům, požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských místech.+  Vždyť nás vyvolil před založením světa, abychom s ním* byli v jednotě a byli před ním svatí a neposkvrnění+ v lásce.  Podle svého přání a vůle nás totiž předem určil,+ aby nás prostřednictvím Ježíše Krista přijal za své syny,+  aby tak zaznívala chvála za jeho slavnou nezaslouženou laskavost,+ kterou nám prokázal skrze svého milovaného Syna.+  Jeho prostřednictvím jsme vykoupeni jeho krví+ a získáváme tak propuštění – odpuštění svých hříchů,+ podle bohatství Boží nezasloužené laskavosti.  Tou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a porozuměním,*  když nám dal poznat posvátné tajemství+ své vůle. Toto tajemství je v souladu s jeho přáním a záměrem, 10  že až se naplní stanovený čas, zřídí správu,* aby shromáždil všechny věci v Kristu, věci v nebesích i věci na zemi.+ Ano, v Kristu, 11  se kterým jsme v jednotě a se kterým jsme byli určeni za dědice.+ Byli jsme předem určeni podle záměru toho, kdo všechno uskutečňuje tak, jak se rozhodne podle své vůle, 12  aby prostřednictvím nás, kdo jsme jako první vložili naději v Krista, byla Bohu vzdávána chvála a sláva. 13  I vy jste v něj vložili naději, když jste slyšeli slovo pravdy, dobrou zprávu o své záchraně. Když jste uvěřili, byli jste jeho prostřednictvím zapečetěni+ slíbeným svatým duchem, 14  který je zárukou* našeho dědictví,+ aby ti, kdo patří Bohu,*+ byli propuštěni na základě výkupného+ k jeho slávě a chvále. 15  Proto i já, od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16  za vás nepřestávám děkovat. Stále se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, 17  aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a pochopení toho, co vám zjevuje, když o něm získáváte přesné poznání.+ 18  Osvítil oči vašeho srdce, abyste věděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné bohatství má připravené jako dědictví pro svaté+ 19  a jak nesrovnatelně velká je jeho moc, která působí na nás věřící.+ Velikost této moci je vidět z toho, jakou sílu 20  projevil vůči Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil ho po své pravici+ v nebeských místech, 21  vysoko nad každou vládu, moc, sílu a panství a každé jméno, které se zmiňuje,+ nejen v tomto systému,* ale také v budoucím. 22  Všechno mu také podřídil pod nohy+ a ustanovil ho hlavou nade vším, co se týká sboru,+ 23  který je jeho tělem+ a je naplněný jím samotným, tím, který naplňuje všechno ve všem.

Poznámky

Tj. s Kristem.
Nebo „dobrým úsudkem“.
Nebo „bude řídit věci tak“.
Nebo „zálohou na, závdavkem“.
Nebo „Boží vlastnictví“.
Nebo „věku, době“. Viz Slovníček pojmů.