5. Mojžíšova 7:1–26

  • Má být zničeno sedm národů (1–6)

  • Proč byl vyvolen Izrael (7–11)

  • Poslušnost povede k úspěchu (12–26)

7  Až tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, kterou se chystáš obsadit,+ odklidí před tebou velké národy:+ Chetity, Girgašejce, Amorejce,+ Kananejce, Perizejce, Chivijce a Jebusejce,+ sedm národů větších a mocnějších, než jsi ty.+  Jehova, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a ty je porazíš.+ Rozhodně bys je měl zničit.*+ Neuzavřeš s nimi žádnou smlouvu a nebudeš s nimi mít slitování.+  Nebudeš s nimi uzavírat manželství. Své dcery nedáš jejich synům ani nevezmeš jejich dcery pro své syny.+  Odvrátí totiž tvé syny ode mě, takže začnou sloužit jiným bohům.+ Pak proti tobě vzplane Jehovův hněv a on tě rychle vyhladí.+  Udělejte jim naopak toto: Zbořte jejich oltáře, rozbijte jejich posvátné sloupy,*+ podetněte jejich posvátné kůly*+ a spalte jejich vytesané modly v ohni.+  Jsi totiž pro Jehovu, svého Boha, svatý lid. Jehova, tvůj Bůh, tě vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním majetkem.*+  Jehova si vás oblíbil a vyvolil vás ne proto, že byste byli největší ze všech národů.+ Vždyť jste byli nejmenší ze všech národů.+  Jehova to udělal z lásky k vám a také proto, že se držel přísahy, kterou se zavázal vašim praotcům.+ Právě proto vás Jehova vyvedl silnou rukou a vyplatil z otroctví,+ z moci* faraona, egyptského krále.  Dobře víš, že Jehova, tvůj Bůh, je pravý Bůh, věrný Bůh, který vůči těm, kdo ho milují a dodržují jeho přikázání, dodržuje svou smlouvu a projevuje věrnou lásku do tisící generace.+ 10  Ale těm, kdo ho nenávidí, oplácí přímo do obličeje a ničí je.+ S těmi, kdo ho nenávidí, nebude jednat váhavě. Oplatí jim přímo do obličeje. 11  Proto svědomitě dodržuj přikázání, předpisy a soudcovská rozhodnutí, které ti dnes dávám. 12  Pokud budeš těmto soudcovským rozhodnutím naslouchat, dodržovat je a řídit se jimi, Jehova, tvůj Bůh, dodrží svou smlouvu a projeví ti věrnou lásku, jak přísahal tvým praotcům. 13  Bude tě milovat a bude ti žehnat a rozmnoží tě. V zemi, o které přísahal tvým praotcům, že ti ji dá,+ ti požehná mnoha dětmi*+ a bohatým výnosem tvé půdy, obilím, mladým vínem, olejem+ a telaty a jehňaty z tvých stád. 14  Staneš se nejpožehnanějším ze všech národů.+ Nikdo z vás, ať muž, nebo žena, nebude bezdětný a tvá hospodářská zvířata nebudou bez mláďat.+ 15  Jehova tě zbaví všech nemocí a nepostihne tě žádnou z těch strašných chorob, které jsi poznal v Egyptě.+ Postihne jimi naopak všechny, kdo tě nenávidí. 16  Vyhladíš* všechny národy, které ti dává Jehova, tvůj Bůh.+ Nebudeš* je litovat+ a nebudeš sloužit jejich bohům,+ protože by to pro tebe byla léčka.+ 17  Pokud by sis v srdci řekl: ‚Ty národy jsou větší než my, jak bych je mohl vyhnat?‘,+ 18  tak se jich neboj.+ Připomeň si, co Jehova, tvůj Bůh, udělal faraonovi a celému Egyptu,+ 19  ty velké rozsudky,* které jsi viděl na vlastní oči, znamení a zázraky,+ silnou ruku a vztaženou paži, kterou tě Jehova, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl.+ Tak to Jehova, tvůj Bůh, udělá všem národům, kterých se bojíš.+ 20  Jehova, tvůj Bůh, na ně pošle pocit beznaděje,* dokud ti, kdo zůstali+ a ukryli se před tebou, nezahynou. 21  Neděs se jich, protože Jehova, tvůj Bůh, velký a bázeň vzbuzující Bůh,+ je s tebou.+ 22  Jehova, tvůj Bůh, před tebou ty národy vyžene postupně.+ Nebude ti dovoleno skoncovat s nimi rychle, aby se v té zemi nepřemnožila divoká zvířata a neškodila ti. 23  Jehova, tvůj Bůh, ti je vydá do rukou a bude jim působit jednu porážku za druhou, dokud nebudou vyhlazeni.+ 24  Vydá ti do rukou i jejich krále+ a vymažeš jejich jména zpod nebes.+ Nikdo před tebou neobstojí,+ dokud je nezničíš.+ 25  Vytesané modly jejich bohů byste měli spálit.+ Nebudeš toužit po stříbře a zlatě, které je na nich, a nevezmeš si ho,+ abys jím nebyl chycen do léčky. Pro Jehovu, tvého Boha, je to něco odporného.+ 26  Nepřineseš si do domu žádnou odpornou věc, protože by ses tak stal něčím, co se má zničit, stejně jako ona. Měl by sis je hnusit a mít k nim naprostý odpor, protože jsou něčím, co se má zničit.

Poznámky

Nebo „zasvětit zničení“.
Nebo „vzácným vlastnictvím“.
Dosl. „ruky“.
Dosl. „požehná plodu tvého lůna“.
Dosl. „pohltíš“.
Dosl. „tvé oko nebude“.
Nebo „zkoušky“.
Nebo možná „zděšení, hrůzu“.