5. Mojžíšova 5:1–33

  • Jehovova smlouva uzavřená na Chorebu (1–5)

  • Opakování Desatera (6–22)

  • Národ dostává u hory Sinaj strach (23–33)

5  Mojžíš svolal celý Izrael a řekl: „Naslouchej, Izraeli, předpisům a soudcovským rozhodnutím, které vám dnes oznamuji. Naučte se je a pečlivě je dodržujte.  Jehova, náš Bůh, s námi na Chorebu uzavřel smlouvu.+  Tuto smlouvu Jehova neuzavřel s našimi praotci, ale s námi – se všemi, kteří jsme dnes živí a stojíme tady.  Jehova s vámi na té hoře mluvil z ohně tváří v tvář.+  Tehdy jsem stál mezi Jehovou a vámi,+ abych vám předal Jehovovo slovo, protože jste se toho ohně báli a nevyšli jste na horu.+ Řekl:  ‚Já jsem Jehova, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, kde jsi byl v otroctví.*+  Nebudeš mít žádné jiné bohy kromě mě.*+  Neuděláš si vytesanou modlu+ ani podobu* ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.  Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit.+ Já, Jehova, tvůj Bůh, jsem totiž Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost.+ Nechávám trest za provinění otců dopadnout na syny, vnuky a pravnuky* těch, kdo mě nenávidí,+ 10  ale těm, kdo mě milují a dodržují má přikázání, projevuji věrnou lásku* do tisící generace. 11  Nepoužiješ jméno Jehovy, svého Boha, nevhodným způsobem.*+ Nikoho, kdo používá jeho jméno nevhodným způsobem, totiž Jehova nenechá bez trestu.+ 12  Zachovávej sabatní den a považuj ho za posvátný, jak ti přikázal Jehova, tvůj Bůh.+ 13  Šest dnů máš pracovat a dělat všechnu svou práci,+ 14  ale sedmý den je sabat pro Jehovu, tvého Boha.+ Nebudeš dělat žádnou práci,+ ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, ani tvůj býk, ani tvůj osel, ani žádné jiné z tvých hospodářských zvířat, ani cizinec, který žije ve tvých městech.*+ Tvůj otrok a tvá otrokyně budou odpočívat stejně jako ty.+ 15  Pamatuj, že jsi byl otrokem v Egyptě a že tě Jehova, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl silnou rukou a vztaženou paží.+ Proto ti Jehova, tvůj Bůh, přikázal, abys zachovával sabatní den. 16  Měj v úctě svého otce a matku,+ jak ti přikázal Jehova, tvůj Bůh, abys žil dlouho a aby se ti dobře vedlo v zemi, kterou ti Jehova, tvůj Bůh, dává.+ 17  Nezavraždíš.+ 18  Nezcizoložíš.+ 19  Nebudeš krást.+ 20  Nebudeš křivě svědčit proti svému bližnímu.+ 21  Nebudeš toužit po manželce svého bližního.+ Nebudeš sobecky toužit ani po domu svého bližního, ani po jeho poli, ani po jeho otrokovi, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býkovi, ani po jeho oslovi, ani po čemkoli jiném, co patří tvému bližnímu.‘+ 22  Tato přikázání Jehova oznámil na hoře celému vašemu sboru silným hlasem z ohně, oblaku a husté temnoty+ a nic k tomu nedodal. Pak je napsal na dvě kamenné tabulky a dal mi je.+ 23  Když jste slyšeli ten hlas ze tmy, zatímco hora hořela ohněm,+ všichni vůdci vašich kmenů a starší přišli za mnou. 24  Potom jste řekli: ‚Jehova, náš Bůh, nám ukázal svou slávu a velikost a slyšeli jsme jeho hlas z ohně.+ Dnes jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu.+ 25  Ale proč bychom měli riskovat smrt? Vždyť nás ten velký oheň může zabít! Pokud budeme dál poslouchat hlas Jehovy, našeho Boha, určitě zemřeme. 26  Vždyť kdo z lidí* slyšel hlas živého Boha mluvit z ohně, jako jsme to slyšeli my, a přesto žije dál? 27  Sám jdi blíž, abys vyslechl všechno, co Jehova, náš Bůh, řekne. A všechno, co ti Jehova, náš Bůh, řekne, nám pak předáš a my budeme naslouchat a dělat to tak.‘+ 28  Jehova slyšel vaše slova, když jste se mnou mluvili. A Jehova mi řekl: ‚Slyšel jsem slova tohoto lidu, když s tebou mluvili. Všechno, co řekli, je dobré.+ 29  Kdyby jen měli vždycky takové srdce, aby se mě báli+ a dodržovali všechna má přikázání!+ Pak by se jim i jejich synům navždy dobře vedlo.+ 30  Jdi a řekni jim: „Vraťte se ke svým stanům.“ 31  Ale ty tu zůstaň se mnou a já ti sdělím všechna přikázání, předpisy a soudcovská rozhodnutí, které bys je měl učit a oni by je měli dodržovat v zemi, kterou jim dávám do vlastnictví.‘ 32  A teď pečlivě dodržujte to, co vám Jehova, váš Bůh, přikázal.+ Neodbočujte napravo ani nalevo.+ 33  Měli byste se ve všem držet cesty, kterou vám určil Jehova, váš Bůh.+ Pak zůstanete naživu, dobře se vám povede a v zemi, které se zmocníte, budete mít dlouhý život.+

Poznámky

Dosl. „z domu otroků“.
Nebo „v odporu proti mně“, dosl. „proti mému obličeji“.
Nebo „znázornění“.
Nebo „na syny, na třetí generaci a na čtvrtou generaci“.
Nebo „milující laskavost“.
Nebo „nadarmo“.
Dosl. „branách“.
Dosl. „ze všeho těla“.