5. Mojžíšova 4:1–49

  • Výzva k poslušnosti (1–14)

    • Nezapomeň na to, co Bůh udělal (9)

  • Jehova vyžaduje výlučnou oddanost (15–31)

  • Kromě Jehovy není žádný jiný Bůh (32–40)

  • Útočištná města na východ od Jordánu (41–43)

  • Úvod k Zákonu (44–49)

4  A teď, Izraeli, naslouchej předpisům a soudcovským rozhodnutím, které vás učím dodržovat, abyste žili+ a abyste vešli do země, kterou vám dává Jehova, Bůh vašich praotců, a zmocnili se jí.  Ke slovům, která vám přikazuji, nic nepřidáte ani z nich nic neuberete,+ ale budete dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha, která vám dávám.  Na vlastní oči jste viděli, co Jehova udělal kvůli Baalovi z Peoru. Každého muže, který Baala z Peoru následoval, Jehova, tvůj Bůh, vyhladil z tvého středu.+  Ale vy, kdo se pevně držíte Jehovy, svého Boha, jste dnes všichni naživu.  Naučil jsem vás předpisy a soudcovská rozhodnutí,+ jak mi přikázal Jehova, můj Bůh, abyste je dodržovali v zemi, které se zmocníte.  Pečlivě se jimi řiďte,+ protože tím ukážete, že jste moudří+ a máte porozumění.+ Když o všech těchto předpisech uslyší jiné národy, řeknou: ‚Tento velký národ je opravdu moudrý a má porozumění.‘+  Který velký národ má totiž bohy, kteří jsou mu tak blízko, jako je náš Bůh Jehova nám, kdykoli k němu voláme?+  A který velký národ má spravedlivé předpisy a soudcovská rozhodnutí, jako je celý tento zákon, který vám dnes předkládám?+  Jen buď opatrný a dávej na sebe dobrý pozor, abys nezapomněl na věci, které jsi viděl, a aby zůstaly ve tvém srdci po všechny dny tvého života. Také o nich mluv se svými syny a vnuky.+ 10  V den, kdy jste na Chorebu stáli před Jehovou, svým Bohem, mi Jehova řekl: ‚Shromáždi lid ke mně, aby slyšeli má slova+ a tak se mě naučili bát+ po všechny dny, kdy budou žít na zemi, a učili to i své syny.‘+ 11  Přišli jste tedy blíž a postavili se na úpatí hory. Z hory šlehal oheň až do samotných nebes.* Kolem byla tma, oblak a hustá temnota.+ 12  A z ohně k vám začal mluvit Jehova.+ Slyšeli jste slova, ale neviděli jste žádnou podobu.+ Byl tam jen hlas.+ 13  Oznámil vám svou smlouvu,+ kterou vám přikázal dodržovat – Deset přikázání.*+ Potom je napsal na dvě kamenné tabulky.+ 14  Tehdy mi Jehova přikázal, abych vás vyučoval předpisům a soudcovským rozhodnutím, která máte dodržovat v zemi, kterou se chystáte obsadit. 15  V den, kdy k vám Jehova na Chorebu mluvil z ohně, jste neviděli žádnou podobu. Proto na sebe dávejte dobrý pozor, 16  abyste nejednali zkaženě a nevytesali si modlu v žádné podobě: znázornění muže nebo ženy,+ 17  znázornění jakéhokoli zvířete na zemi, znázornění jakéhokoli ptáka, který létá na nebi,+ 18  znázornění čehokoli, co leze po zemi, ani znázornění jakékoli ryby ve vodách pod zemí.+ 19  Když zvedneš oči k nebi a uvidíš slunce, měsíc a hvězdy, celé nebeské vojsko, nedej se svést k tomu, aby ses jim klaněl a uctíval je.+ Jehova, tvůj Bůh, je dal všem národům, které jsou pod nebem. 20  Vás ale Jehova vzal a vyvedl vás z tavicí pece, z Egypta, abyste se stali jeho lidem, jeho osobním vlastnictvím,*+ jak je tomu dnes. 21  Jehova se kvůli vám na mě rozzlobil+ a přísahal, že nepřekročím Jordán ani nevejdu do dobré země, kterou vám Jehova, váš Bůh, dává jako dědictví.+ 22  Umřu v této zemi a Jordán nepřekročím.+ Vy ho ale překročíte a zmocníte se té dobré země. 23  Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Jehovy, svého Boha, kterou s vámi uzavřel,+ a abyste si nevytesali modlu v jakékoli podobě, což vám Jehova, váš Bůh, zakázal.+ 24  Jehova, váš Bůh, je totiž stravující oheň,+ Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost.+ 25  I když v té zemi budete žít dlouho a narodí se vám synové a vnuci, pokud začnete jednat zkaženě a vytesáte si modlu+ jakéhokoli druhu a budete dělat to, co je v očích vašeho Boha Jehovy špatné, takže ho budete provokovat,+ 26  já dnes proti vám beru za svědky nebesa a zemi, že na vás přijde jistá a rychlá záhuba. V zemi, do které přes Jordán vcházíte, abyste se jí zmocnili, pak dlouho nezůstanete, budete úplně vyhlazeni.+ 27  Jehova vás rozptýlí mezi národy.+ A mezi národy, do kterých vás Jehova rozežene, vás přežije jen málo.+ 28  Budete tam muset sloužit bohům, které lidé vyrobili ze dřeva a kamene,+ bohům, kteří nevidí ani neslyší, nejedí ani nečichají. 29  Pokud tam budete pátrat po Jehovovi, vašem Bohu, pokud ho budete hledat celým srdcem a celou duší,* určitě ho najdete.+ 30  Až budeš nakonec ve velké tísni a stanou se ti všechny tyto věci, potom se vrátíš k Jehovovi, svému Bohu, a budeš naslouchat jeho hlasu.+ 31  Jehova, tvůj Bůh, je totiž milosrdný Bůh.+ Neopustí tě ani tě nezničí ani nezapomene na smlouvu s tvými praotci, kterou jim potvrdil přísahou.+ 32  Teď se ptej na to, co bylo v dřívějších dnech před tebou, co bylo ode dne, kdy Bůh stvořil člověka. Pátrej od jednoho konce nebes na druhý. Stalo se někdy něco tak velkého? Slyšel někdy někdo o něčem takovém?+ 33  Slyšel nějaký jiný lid Boží hlas mluvit z ohně tak, jak jsi to slyšel ty, a zůstal naživu?+ 34  Nebo se už Bůh pokusil vzít si národ zprostřed jiného národa prostřednictvím rozsudků,* znamení, zázraků,+ války,+ silné ruky,+ vztažené paže a strašlivých činů?+ Udělal snad Jehova, tvůj Bůh, už někdy to, co před tvýma očima udělal v Egyptě pro tebe? 35  Ty jsi dostal možnost to vidět, abys poznal, že Jehova je pravý Bůh.+ Kromě něho není žádný jiný.+ 36  Z nebe ti dal slyšet svůj hlas, aby tě vedl k nápravě, a na zemi ti ukázal svůj velký oheň a z toho ohně jsi slyšel jeho slova.+ 37  Protože miloval tvé praotce a vyvolil jejich potomky,*+ osobně tě svou velkou mocí vyvedl z Egypta. 38  Zahnal před tebou národy, které byly větší a mocnější než ty, aby tě přivedl do jejich země a dal ti ji jako dědictví, jak už se to děje dnes.+ 39  Proto si dnes uvědom a vezmi si k srdci, že Jehova je pravý Bůh vysoko v nebesích i tady na zemi.+ Není žádný jiný.+ 40  Dodržuj jeho předpisy a přikázání, které ti dnes dávám, aby se dobře vedlo tobě a tvým synům a abys dlouho žil v zemi, kterou ti dává Jehova, tvůj Bůh.“+ 41  Tehdy Mojžíš vybral tři města na východ od Jordánu.+ 42  Pokud někdo neúmyslně zabil svého bližního a necítil k němu předtím nenávist,+ musí uprchnout do jednoho z těch měst, aby zůstal naživu.+ 43  Pro Rubenovce je to Becer+ v pustině na náhorní plošině, pro Gadovce je to Ramot+ v Gileadu a pro Manasseovce je to Golan+ v Bašanu.+ 44  Toto je zákon,+ který Mojžíš předložil izraelskému lidu. 45  To jsou připomínky, předpisy a soudcovská rozhodnutí, které dal Mojžíš Izraelitům potom, co vyšli z Egypta.+ 46  Dal jim je u Jordánu v údolí naproti Bet-peoru,+ v zemi amorejského krále Sichona, který žil v Chešbonu+ a kterého Mojžíš a Izraelité porazili potom, co vyšli z Egypta.+ 47  A zmocnili se jeho země a země bašanského krále Oga,+ dvou amorejských králů, kteří žili na východ od Jordánu. 48  Bylo to území od Aroeru,+ který je na okraji údolí* Arnon, až k hoře Sion, tedy k Hermonu,+ 49  včetně celé Araby na východ od Jordánu až k moři Araby,* k úpatí svahů Pisgy.+

Poznámky

Dosl. „až do srdce nebes“.
Nebo „Desatero“, dosl. „Deset slov“.
Nebo „jeho dědictvím“.
Nebo „zkoušek“.
Dosl. „semeno“.
Nebo „říčního údolí, vádí“.
Tj. Solnému moři, Mrtvému moři.