5. Mojžíšova 33:1–29

  • Mojžíš žehná izraelským kmenům (1–29)

    • Jehovovy „věčné paže“ (27)

33  A těmito slovy Mojžíš, muž pravého Boha, požehnal Izraelitům před svou smrtí.+  Řekl: „Jehova přišel ze Sinaje,+zazářil na ně ze Seiru,zazářil ve slávě z pohoří Paran.+ Byly s ním svaté myriády,*+po pravici měl své válečníky.+   Miloval svůj lid.+ Celý tento svatý lid je ve tvé ruce.+ Seděli u tvých nohou,+začali naslouchat tvým slovům.+   (Mojžíš nám dal příkaz,zákon,+ který patří Jákobovu sboru.+)   Bůh se stal králem v Ješurunu,*+když se shromáždily hlavy lidu+spolu se všemi izraelskými kmeny.+   Ať Ruben žije a nevymírá,+jeho mužů ať neubude.“+   A těmito slovy požehnal Judovi:+ „Slyš, Jehovo, Judův hlas+a přiveď ho zpátky k jeho lidu. Svými pažemi brání* to, co mu patří.Pomoz mu v boji s jeho nepřáteli.“+   O Levim řekl:+ „Tvé* tumim a urim+ patří muži, který je ti věrný+a kterého jsi vyzkoušel u Masy.+ Začal jsi s ním zápasit u vod Meriba,+   s mužem, který řekl svému otci a matce: ‚Neberu na vás ohled.‘ Ani ke svým bratrům se nehlásil+a na své syny se neohlížel. Držel se totiž tvého slovaa dodržoval tvou smlouvu.+ 10  Ať poučuje Jákoba o tvých soudcovských rozhodnutích+a Izrael o tvém zákoně.+ Ať předkládá kadidlo, které ti příjemně voní,*+a zápalnou oběť na tvůj oltář.+ 11  Jehovo, požehnej jeho sílea kéž máš zalíbení v díle jeho rukou. Rozdrť nohy* těm, kdo proti němu bojují,aby ti, kdo ho nenávidí, už nevstali.“ 12  O Benjamínovi řekl:+ „Ať Jehovův milovaný přebývá u něho v bezpečí. Celý den mu bude poskytovat přístřešía on bude přebývat mezi jeho rameny.“ 13  O Josefovi řekl:+ „Kéž Jehova jeho zemi požehná+tím nejlepším z nebe,rosou a vodami ze spodních pramenů,+ 14  nejlepšími plody sluncea nejlepší úrodou každého měsíce,+ 15  tím nejvybranějším z dávných* hor+a tím nejlepším z věčných pahorků, 16  tím nejlepším ze země a z toho, co ji naplňuje.+ Kéž má schválení toho, kdo se objevil v trnitém keři.+ Ať veškeré toto požehnání přijde na Josefovu hlavu,na temeno toho vyčleněného z jeho bratrů.+ 17  Je nádherný jako prvorozený býk,má rohy divokého býka. Bude jimi trkat všechny národyaž do konců země. Takové jsou desetitisíce Efrajima+a takové jsou tisíce Manasseho.“ 18  O Zebulonovi řekl:+ „Raduj se, Zebulone, na svých cestácha ty, Isachare, ve svých stanech.+ 19  Svolají národy k hoře. Tam budou přinášet přijatelné oběti.* Budou totiž těžit* z hojného bohatství mořía zásob* schovaných v písku.“ 20  O Gadovi řekl:+ „Požehnaný je ten, kdo rozšiřuje Gadovy hranice.+ Leží tam jako levpřipravený roztrhat paži i hlavu. 21  Vybere si tu nejlepší část,+podíl vyhrazený zákonodárcem.+ Vůdci lidu se shromáždí. Vykoná Jehovovu spravedlnosta jeho soudcovská rozhodnutí pro Izrael.“ 22  O Danovi řekl:+ „Dan je lvíče.+ Bude vyskakovat z Bašanu.“+ 23  O Naftalim řekl:+ „Naftali je nasycený Jehovovým schváleníma je plný jeho požehnání. Zmocni se západu a jihu!“ 24  O Ašerovi řekl:+ „Bůh požehnal Ašerovi mnoha syny. Ať je oblíbený u svých bratrůa máčí* si nohy v oleji. 25  Zámky tvých bran jsou ze železa a mědi,+po všechny své dny budeš v bezpečí.* 26  Není nikdo jako Ješurunův Bůh,+který ti jede po nebi na pomoc,jede ve své vznešenosti na oblacích.+ 27  Bůh je odedávna tvým útočištěm,+nesou tě jeho věčné paže.+ Zažene před tebou nepřátele+a řekne: ‚Vyhlaď je!‘+ 28  Izrael bude přebývat v bezpečía Jákobův pramen v ústraní,v zemi obilí a mladého vína,+a nebesa ho budou skrápět rosou.+ 29  Jsi šťastný, Izraeli!+ Kdo je jako ty,+lid, který zachraňuje Jehova,+tvůj ochranný štít+a tvůj vznešený meč? Tvoji nepřátelé se před tebou budou krčit+a ty jim budeš šlapat po zádech.“*

Poznámky

Nebo „desítky tisíc svatých“.
Znamená „charakterní“, čestný titul Izraele.
Nebo „bojuje za“.
„Tvé“ a „ti“ se v tomto verši vztahuje na Boha.
Dosl. „k tvému nosu“.
Nebo „boky“.
Nebo možná „východních“.
Nebo „oběti spravedlnosti“.
Dosl. „sát“.
Nebo „pokladů“.
Nebo „koupe“.
Dosl. „a tvá síla bude jako tvé dny“.
Nebo možná „výšinách“.