5. Mojžíšova 12:1–32

  • Uctívejte Boha na místě, které vybere (1–14)

  • Je dovoleno jíst maso, ale ne krev (15–28)

  • Jiní bohové můžou být pastí (29–32)

12  To jsou předpisy a soudcovská rozhodnutí, které byste měli pečlivě dodržovat celou dobu, kdy budete žít v zemi, kterou vám Jehova, Bůh vašich praotců, dá do vlastnictví.  Úplně zničte všechna místa, kde národy, které vyženete,* slouží svým bohům,+ ať je to na vysokých horách, na kopcích, nebo pod nějakým zeleným stromem.  Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy,+ spalte jejich posvátné kůly v ohni, podetněte vytesané sochy jejich bohů+ a vymažte jejich jména z toho místa.+  Jehovu, svého Boha, takto uctívat nebudete.+  Budete chodit na místo, které uprostřed všech vašich kmenů vybere Jehova, váš Bůh, aby tam přebýval a umístil své jméno. Tam ho budete uctívat.+  Tam budete přinášet své zápalné+ a jiné oběti, desátky,+ příspěvky svých rukou,+ oběti spojené se slavnostními sliby, dobrovolné oběti+ a prvorozené ze svého hovězího dobytka a z ovcí a koz.+  Vy a vaše rodiny tam budete před Jehovou, svým Bohem, jíst+ a radovat se ze všeho, co jste udělali,+ protože Jehova, váš Bůh, vám požehnal.  Nejednejte tak, jak tu jednáme dnes – každý dělá to, co sám považuje za správné,*  protože jste ještě nedošli na místo odpočinku,+ které vám Jehova, váš Bůh, dává jako dědictví. 10  Až překročíte Jordán+ a usadíte se v zemi, kterou vám Jehova, váš Bůh, dává do vlastnictví, určitě vám dopřeje odpočinek od všech okolních nepřátel a budete bydlet v bezpečí.+ 11  Pak budete přinášet všechno, co vám přikazuji, na místo, které Jehova, váš Bůh, vybere, aby tam přebývalo jeho jméno.+ Tam budete přinášet své zápalné a jiné oběti, desátky,+ příspěvky svých rukou a každou oběť spojenou se slavnostním slibem, kterou slíbíte Jehovovi. 12  Před Jehovou, svým Bohem, se budete radovat,+ vy a vaši synové, dcery, otroci a otrokyně i Levité, kteří jsou ve vašich městech,* protože ti mezi vámi nedostali žádný podíl ani dědictví.+ 13  Dávej si pozor, abys neobětoval své zápalné oběti na nějakém jiném místě, které by sis vyhlédl.+ 14  Měl bys je obětovat jen na tom místě, které vybere Jehova na území jednoho z tvých kmenů, a tam bys měl dělat všechno, co ti přikazuji.+ 15  Ale kdykoli po tom budeš toužit, smíš ve všech svých městech* porazit zvíře a jíst maso+ podle toho, jak ti Jehova, tvůj Bůh, požehnal. Nečistý i čistý člověk ho smí jíst, jako kdyby jedl gazelu nebo jelena. 16  Ale nebudeš jíst krev.+ Měl bys ji vylít na zem jako vodu.+ 17  Nebudeš ve svých městech* jíst desátek ze svého obilí, mladého vína a oleje, prvorozené ze svého hovězího dobytka a z ovcí a koz,+ jakoukoli oběť spojenou se slavnostním slibem, kterou slíbíš, dobrovolné oběti ani příspěvky svých rukou. 18  Budeš je jíst před Jehovou, svým Bohem, na místě, které Jehova, tvůj Bůh, vybere,+ ty a tvoji synové, dcery, otroci a otrokyně i Levité, kteří jsou ve tvých městech.* A před Jehovou, svým Bohem, se budeš radovat ze všeho, co jsi udělal. 19  Dávej si pozor, abys po celou dobu, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával Levity.+ 20  Až Jehova, tvůj Bůh, rozšíří tvé území,+ jak ti slíbil,+ a ty řekneš: ‚Chci jíst maso‘, protože na něj budeš mít chuť, smíš ho jíst, kdykoli po něm zatoužíš.+ 21  Pokud místo, které Jehova, tvůj Bůh, vybere pro své jméno,+ bude od tebe daleko, měl bys udělat to, co jsem ti přikázal: Porazíš zvíře ze svého hovězího dobytka nebo z ovcí a koz, které ti Jehova dal, a budeš jíst maso ve svých městech,* kdykoli po něm zatoužíš. 22  Smíš ho jíst, jako kdybys jedl gazelu nebo jelena.+ Nečistý i čistý člověk ho smí jíst. 23  Jen buď pevně rozhodnutý nejíst krev,+ protože krev je život*+ a nebudeš jíst život* spolu s masem.* 24  Nebudeš ji jíst. Měl bys ji vylít na zem jako vodu.+ 25  Nebudeš ji jíst. Pak se bude tobě i tvým dětem dobře dařit, protože budeš dělat to, co je správné v Jehovových očích. 26  Ale svaté dary a oběti spojené se slavnostními sliby bys měl přinášet na místo, které vybere Jehova. 27  Tam budeš své zápalné oběti, maso a krev,+ obětovat na oltáři Jehovy, svého Boha. Krev tvých obětí by měla být vylita k oltáři+ Jehovy, tvého Boha, ale maso můžeš sníst. 28  Svědomitě dodržuj a poslouchej všechna tato slova, která ti přikazuji. Pak se tobě a tvým dětem vždycky dobře povede, protože budeš dělat to, co je dobré a správné v očích Jehovy, tvého Boha. 29  Až Jehova, tvůj Bůh, vyhladí národy, které připravíš o vlastnictví,+ a budeš žít v jejich zemi, 30  dávej si pozor, aby ses po jejich vyhlazení nechytil do pasti. Nevyptávej se na jejich bohy a neříkej: ‚Jak ty národy sloužily svým bohům? Budu dělat to samé.‘+ 31  Jehovu, svého Boha, takto uctívat nebudeš. Vždyť oni dělají pro své bohy všechny odporné věci, které Jehova nenávidí, dokonce pro ně pálí v ohni své syny a dcery.+ 32  Každé slovo, které vám přikazuji, byste měli pečlivě dodržovat.+ Nic k němu nepřidáte ani z něho nic neuberete.+

Poznámky

Nebo „připravíte o vlastnictví“.
Dosl. „co je správné v jeho očích“.
Dosl. „branách“.
Dosl. „branách“.
Dosl. „branách“.
Dosl. „branách“.
Dosl. „branách“.
Nebo „duše“.
Nebo „duši“.
Nebo „tělem“.