5. Mojžíšova 11:1–32

  • Viděli jste Jehovovu velikost (1–7)

  • Zaslíbená země (8–12)

  • Odměna za poslušnost (13–17)

  • Uložte si Boží slova do srdce (18–25)

  • „Požehnání a prokletí“ (26–32)

11  Budeš milovat Jehovu, svého Boha,+ a stále plnit svůj závazek vůči němu a dodržovat jeho nařízení, soudcovská rozhodnutí a přikázání.  Víte, že dnes oslovuji vás, a ne vaše syny, kteří nepoznali ani neviděli ukázňování od Jehovy, vašeho Boha,+ jeho velikost,+ silnou ruku+ a vztaženou paži.  Neviděli jeho zázraky* a jeho skutky – to, co udělal v Egyptě faraonovi, egyptskému králi, a celé jeho zemi,+  ani to, co udělal egyptskému vojsku, faraonovým koním a válečným vozům, přes které se převalily vody Rudého moře, když se za vámi hnali a když je Jehova jednou provždy* zničil.+  Neviděli ani to, co pro vás* dělal v pustině, než jste přišli na toto místo,  ani to, co udělal Datanovi a Abiramovi, synům Rubenova syna Eliaba, když se před očima celého Izraele otevřela* země a spolkla je i se členy jejich domácností, s jejich stany a se vším živým, co šlo za nimi.+  Ale vy jste všechny ty Jehovovy velké skutky viděli na vlastní oči.  Dodržujte všechna přikázání, která vám dnes dávám, abyste se stali silným národem a vešli do té země a zmocnili se jí  a abyste žili dlouho+ v zemi, která oplývá mlékem a medem+ a o které Jehova přísahal, že ji dá vašim praotcům a jejich potomkům.*+ 10  Země, které se jdete zmocnit, není jako egyptská země, ze které jste přišli. Tam jste zaseli semeno a pak jste museli tvrdě pracovat, abyste půdu zavlažili,* jako by to byla zeleninová zahrada. 11  Země, kterou se chystáte obsadit, je země hor a údolí.+ Pije vodu, která padá z nebe jako déšť.+ 12  Je to země, o kterou se stará Jehova, váš Bůh. Oči Jehovy, vašeho Boha, jsou na ni neustále upřeny, od začátku roku do konce. 13  A pokud budete svědomitě dodržovat má přikázání, která vám dnes dávám, pokud budete milovat Jehovu, svého Boha, a sloužit mu celým srdcem a celou duší,*+ 14  dám vaší zemi déšť ve správnou dobu, podzimní déšť a jarní déšť, a budete sklízet obilí, mladé víno a olej.+ 15  Na vašich pastvinách nechám vyrůst trávu pro vaše hospodářská zvířata a vy budete do sytosti jíst.+ 16  Dávejte si pozor, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se ode mě odvrátili a začali uctívat jiné bohy a klanět se jim.+ 17  Jinak proti vám vzplane Jehovův hněv a on zavře nebesa, takže nebude pršet,+ půda nedá svou úrodu a v té dobré zemi, kterou vám Jehova dává, brzy vymřete.+ 18  Uložte si tato má slova do srdce a žijte podle nich.* Uvažte si je jako připomínku na ruku a ať jsou pro vás jako páska na čele.*+ 19  Naučte je své děti a mluvte o nich, když budete sedět ve svém domě, když půjdete po cestě, když budete uléhat a když budete vstávat.+ 20  Napište si je na zárubeň svého domu a na své brány, 21  abyste vy a vaši synové žili dlouho+ v zemi, o které Jehova přísahal, že ji dá vašim praotcům,+ tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. 22  Pokud budete přesně dodržovat tato přikázání, která vám dávám, a řídit se jimi, pokud budete milovat Jehovu, svého Boha,+ chodit po všech jeho cestách a věrně se ho držet,+ 23  Jehova před vámi všechny ty národy vyžene.+ Připravíte o vlastnictví národy, které jsou větší a mocnější, než jste vy.+ 24  Každé místo, na které vkročíte svou nohou, bude vaše.+ Bude vám patřit území od pustiny až k Libanonu, od Řeky, řeky Eufratu, až k západnímu moři.*+ 25  Nikdo se proti vám nepostaví.+ Jehova, váš Bůh, pošle děs a strach z vás do celé země, kterou budete procházet,+ tak jak vám slíbil. 26  Dnes vám předkládám požehnání a prokletí:+ 27  Pokud budete dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha, která vám dnes dávám, získáte požehnání,+ 28  a pokud nebudete dodržovat přikázání Jehovy, svého Boha, a odbočíte z cesty, po které vám dnes přikazuji jít, a půjdete za bohy, které jste neznali, přijde na vás prokletí.+ 29  Až tě Jehova, tvůj Bůh, přivede do země, které se chystáš zmocnit, proneseš* požehnání na hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal.+ 30  Ty hory jsou na západní straně Jordánu, v zemi Kananejců, kteří žijí v Arabě, naproti Gilgalu, vedle velkých stromů More.+ 31  Překračujete totiž Jordán, abyste vešli do země, kterou vám dává Jehova, váš Bůh,+ a zmocnili se jí. Až se jí zmocníte a budete v ní žít, 32  pečlivě dodržujte všechny předpisy a soudcovská rozhodnutí, které vám dnes dávám.+

Poznámky

Dosl. „znamení“.
Nebo „až dodnes“.
Nebo „vám“.
Dosl. „otevřela svá ústa“.
Dosl. „semeni“.
Nebo „museli půdu zavlažovat svýma nohama“, tj. používáním síly nohou, buď šlapáním vodního kola, nebo vytvářením a otevíráním zavodňovacích kanálů.
Nebo „a do duše“.
Dosl. „mezi očima“.
Tj. Velkému moři, Středozemnímu moři.
Nebo „dáš“.