Přejít k článku

Přejít na obsah

4. Mojžíšova (Numeri)

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Soupis mužů schopných sloužit ve vojsku (1–46)

  • Levité nebudou sloužit ve vojsku (47–51)

  • Organizace tábora (52–54)

 • 2

  • Tábor zorganizován do trojkmenných útvarů (1–34)

   • Judův útvar na východě (3–9)

   • Rubenův útvar na jihu (10–16)

   • Tábor Levitů uprostřed (17)

   • Efrajimův útvar na západě (18–24)

   • Danův útvar na severu (25–31)

   • Celkový počet sepsaných mužů (32–34)

 • 3

  • Áronovi synové (1–4)

  • Levité vybráni pro službu (5–39)

  • Vykoupení prvorozených (40–51)

 • 4

 • 5

  • Karanténa pro nečisté (1–4)

  • Vyznání hříchu a odškodnění (5–10)

  • Zkouška vodou při podezření z nevěry (11–31)

 • 6

  • Slib nazirejství (1–21)

  • Jak mají kněží žehnat (22–27)

 • 7

  • Dary při zasvěcení svatostánku (1–89)

 • 8

  • Áron rozsvěcuje sedm lamp (1–4)

  • Očištění Levitů, začínají službu (5–22)

  • Věkové omezení pro službu Levitů (23–26)

 • 9

  • Možnost slavit Pesach později (1–14)

  • Oblak a oheň nad svatostánkem (15–23)

 • 10

  • Stříbrné trubky (1–10)

  • Odchod ze Sinaje (11–13)

  • Pořadí, ve kterém Izraelité šli (14–28)

  • Chobab požádán, aby Izrael vedl (29–34)

  • Mojžíšova modlitba při rušení tábora (35, 36)

 • 11

  • Kvůli stížnostem přichází oheň od Boha (1–3)

  • Lidé pláčou a chtějí maso (4–9)

  • Mojžíš se cítí nedostatečný (10–15)

  • Jehova dává ducha 70 starším (16–25)

  • Eldad a Medad, Jozue kvůli Mojžíšovi žárlí (26–30)

  • Křepelky, lid je potrestán za chtivost (31–35)

 • 12

  • Miriam a Áron se staví proti Mojžíšovi (1–3)

   • Mojžíš je nejmírnější ze všech (3)

  • Jehova se zastává Mojžíše (4–8)

  • Miriam postižena malomocenstvím (9–16)

 • 13

  • Do Kanaánu je vysláno 12 zvědů (1–24)

  • Deset zvědů podává špatnou zprávu (25–33)

 • 14

  • Lidé se chtějí vrátit do Egypta (1–10)

   • Jozue a Kaleb podávají dobrou zprávu (6–9)

  • Jehova je rozzlobený, Mojžíš se přimlouvá (11–19)

  • Trest: 40 let v pustině (20–38)

  • Izrael poražen Amalekity (39–45)

 • 15

  • Zákony o obětech (1–21)

   • Pro Izraelity i cizince platí stejné zákony (15, 16)

  • Oběti za neúmyslné hříchy (22–29)

  • Trest za úmyslné hříchy (30, 31)

  • Muž, který porušil sabat, je usmrcen (32–36)

  • Oděvy mají mít třásňové okraje (37–41)

 • 16

  • Vzpoura Koracha, Datana a Abirama (1–19)

  • Rozsudek nad vzbouřenci (20–50)

 • 17

  • Áronova hůl vyrašila (1–13)

 • 18

  • Povinnosti kněží a Levitů (1–7)

  • Příspěvky pro kněze (8–19)

   • Smlouva soli (19)

  • Levité dostávají a dávají desátky (20–32)

 • 19

  • Červená kráva a voda k očišťování (1–22)

 • 20

  • U Kadeše umírá Miriam (1)

  • Mojžíš udeřil do skály a zhřešil (2–13)

  • Edomský král nedovoluje Izraeli projít (14–21)

  • Áron umírá (22–29)

 • 21

  • Vítězství nad aradským králem (1–3)

  • Měděný had (4–9)

  • Izraelité obchází Moab (10–20)

  • Vítězství nad amorejským králem Sichonem (21–30)

  • Vítězství nad amorejským králem Ogem (31–35)

 • 22

  • Balak si najímá Baláma (1–21)

  • Balámova oslice mluví (22–41)

 • 23

  • První Balámovy prorocké verše (1–12)

  • Druhé Balámovy prorocké verše (13–30)

 • 24

  • Třetí Balámovy prorocké verše (1–11)

  • Čtvrté Balámovy prorocké verše (12–25)

 • 25

  • Izraelité hřeší s Moabkami (1–5)

  • Pinechas zasahuje (6–18)

 • 26

  • Druhý soupis izraelských kmenů (1–65)

 • 27

  • Celofchadovy dcery (1–11)

  • Jozue ustanoven jako Mojžíšův nástupce (12–23)

 • 28

 • 29

  • Postup při různých obětech (1–40)

 • 30

  • Sliby mužů (1, 2)

  • Sliby žen a dcer (3–16)

 • 31

  • Pomsta na Midianitech (1–12)

   • Balám zabit (8)

  • Pokyny k rozdělení válečné kořisti (13–54)

 • 32

  • Osídlení země na východ od Jordánu (1–42)

 • 33

  • Cesta Izraelitů pustinou, jednotlivé etapy (1–49)

  • Pokyny k dobývání Kanaánu (50–56)

 • 34

  • Hranice Kanaánu (1–15)

  • Muži pověření rozdělením země (16–29)

 • 35

  • Města určená pro Levity (1–8)

  • Útočištná města (9–34)

 • 36

  • Zákon o manželství dědiček (1–13)