4. Mojžíšova 33:1–56

  • Cesta Izraelitů pustinou, jednotlivé etapy (1–49)

  • Pokyny k dobývání Kanaánu (50–56)

33  To byly etapy cesty izraelského lidu, potom co vyšli podle svých oddílů*+ z Egypta+ pod vedením Mojžíše a Árona.+  Mojžíš na Jehovův příkaz zaznamenával místa, odkud v jednotlivých etapách své cesty vycházeli. A toto byly etapy jejich cesty od jednoho místa k druhému:+  Z Ramesesu+ odešli Izraelité 15. den prvního měsíce.+ Hned další den po Pesachu+ vyšli se vztyčenou hlavou* před očima všech Egypťanů.  Egypťané zatím pohřbívali ty, které Jehova mezi nimi pobil, všechny prvorozené.+ Jehova totiž vykonal rozsudek nad jejich bohy.+  Izraelité tedy odešli z Ramesesu a utábořili se v Sukkotu.+  Potom odešli ze Sukkotu a utábořili se v Etamu,+ který je na okraji pustiny.  Když odešli z Etamu, obrátili se zpět k Pihachirotu, který je na dohled od Baal-cefonu,+ a utábořili se před Migdolem.+  Potom odešli z Pihachirotu, prošli středem moře+ do pustiny+ a po třídenní cestě pustinou Etam+ se utábořili v Maře.+  Potom odešli z Mary a přišli k Elimu. V Elimu bylo 12 vodních pramenů a 70 palem, a tak se tam utábořili.+ 10  Pak odešli z Elimu a utábořili se u Rudého moře. 11  Potom odešli od Rudého moře a utábořili se v pustině Sin.+ 12  Pak odešli z pustiny Sin a utábořili se v Dofce. 13  Později odešli z Dofky a utábořili se v Aluši. 14  Pak odešli z Aluše a utábořili se v Refidimu,+ kde nebyla voda, aby se mohli napít. 15  Potom z Refidimu odešli a utábořili se v pustině Sinaj.+ 16  Odešli z pustiny Sinaj a utábořili se v Kibrot-hattaavě.+ 17  Pak odešli z Kibrot-hattaavy a utábořili se v Chacerotu.+ 18  Potom odešli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě. 19  Pak odešli z Ritmy a utábořili se v Rimmon-pereci. 20  Pak odešli z Rimmon-perece a utábořili se v Libně. 21  Odešli z Libny a utábořili se v Risse. 22  Pak odešli z Rissy a utábořili se v Kehelatě. 23  Potom odešli z Kehelaty a utábořili se u hory Šefer. 24  Potom odešli od hory Šefer a utábořili se v Charadě. 25  Pak odešli z Charady a utábořili se v Makhelotu. 26  Odešli+ z Makhelotu a utábořili se v Tachatu. 27  Pak odešli z Tachatu a utábořili se v Terachu. 28  Potom odešli z Terachu a utábořili se v Mitce. 29  Později odešli z Mitky a utábořili se v Chašmoně. 30  Odešli z Chašmony a utábořili se v Moserotu. 31  Potom odešli z Moserotu a utábořili se v Bene-jaakanu.+ 32  Pak odešli z Bene-jaakanu a utábořili se v Chor-haggidgadu. 33  Odešli z Chor-haggidgadu a utábořili se v Jotbatě.+ 34  Později odešli z Jotbaty a utábořili se v Abroně. 35  Pak odešli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu.+ 36  Potom odešli z Ecjon-geberu a utábořili se v pustině Cin+ v Kadeši. 37  Později odešli z Kadeše a utábořili se u hory Hor+ na pomezí edomské země. 38  A kněz Áron na Jehovův příkaz vystoupil na horu Hor a tam zemřel. Bylo to ve 40. roce po odchodu Izraelitů z Egypta, první den pátého měsíce.+ 39  Když Áron zemřel na hoře Hor, bylo mu 123 let. 40  Tehdy se o příchodu Izraelitů doslechl aradský král,+ Kananejec, který bydlel v Negebu v kananejské zemi. 41  Po nějaké době odešli od hory Hor+ a utábořili se v Calmoně. 42  Potom odešli z Calmony a utábořili se v Punonu. 43  Odešli z Punonu a utábořili se v Obotu.+ 44  Pak odešli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na pomezí Moabu.+ 45  Později odešli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu.+ 46  Potom odešli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblatajimu. 47  Pak odešli z Almon-diblatajimu a utábořili se v horách Abarim+ před Nebem.+ 48  Nakonec odešli z hor Abarim a utábořili se na moabských pláních u Jordánu poblíž Jericha.+ 49  Tábořili na moabských pláních podél Jordánu od Bet-ješimotu až po Abel-šittim.+ 50  Na moabských pláních u Jordánu poblíž Jericha Jehova řekl Mojžíšovi: 51  „Promluv k Izraelitům a řekni jim: ‚Až překročíte Jordán a vejdete do kananejské země,+ 52  vyžeňte před sebou všechny její obyvatele a zničte všechny jejich zdobené kameny+ a všechny jejich kovové* sochy+ a zbourejte všechny jejich posvátné výšiny.+ 53  Zmocníte se té země a budete v ní bydlet, protože vám ji určitě dám do vlastnictví.+ 54  Zemi rozdělíte do vlastnictví losem+ mezi své rodiny. Větší skupině dáte větší dědictví a menší skupině dáte menší dědictví.+ Každý dostane dědictví podle toho, jak mu padne los. Dostanete ho podle kmenů svých otců.+ 55  Pokud ale před sebou obyvatele té země nevyženete,+ pak ti, kterým dovolíte zůstat, vám budou trnem v oku a ostnem v bocích. V zemi, kde budete bydlet, vám budou ztrpčovat život.+ 56  A já vám udělám to, co jsem zamýšlel udělat jim.‘“+

Poznámky

Dosl. „vojsk“.
Dosl. „rukou“.
Nebo „lité“.