4. Mojžíšova 27:1–23

  • Celofchadovy dcery (1–11)

  • Jozue ustanoven jako Mojžíšův nástupce (12–23)

27  Potom přišly dcery Celofchada,+ syna Chefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manasseho, z rodin Josefova syna Manasseho. Jmenovaly se Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.  Postavily se před Mojžíše, kněze Eleazara, náčelníky+ a celý lid ke vchodu do stanu setkávání a řekly:  „Náš otec zemřel v pustině, ale nebyl ve skupině těch, kdo se shromáždili proti Jehovovi a podporovali Koracha.+ Zemřel za svůj vlastní hřích a neměl žádné syny.  Proč by mělo jméno našeho otce zmizet z jeho rodiny kvůli tomu, že neměl syna? Dej nám dědictví mezi bratry našeho otce.“  A tak Mojžíš předložil jejich případ Jehovovi.+  Jehova pak řekl Mojžíšovi:  „Celofchadovy dcery mají pravdu. Rozhodně bys jim měl dát dědictví mezi bratry jejich otce. Dědictví jejich otce převeď na ně.+  A řekni Izraelitům: ‚Když zemře nějaký muž, který neměl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru.  A pokud nemá ani dceru, dáte jeho dědictví jeho bratrům. 10  A pokud nemá ani bratry, dáte ho bratrům jeho otce. 11  A pokud ani jeho otec nemá bratry, dáte ho nejbližšímu pokrevnímu příbuznému z jeho rodiny a ten ho převezme do vlastnictví. Toto soudcovské rozhodnutí bude Izraelitům sloužit jako nařízení, jak to Jehova přikázal Mojžíšovi.‘“ 12  Potom Jehova Mojžíšovi řekl: „Vyjdi na tuto abarimskou horu+ a podívej se na zemi, kterou Izraelitům dám.+ 13  Až ji uvidíš, připojíš se i ty ke svému lidu*+ jako tvůj bratr Áron,+ 14  protože jste se v pustině Cin vzbouřili proti mému příkazu. Lidu, který se se mnou hádal, jste totiž v souvislosti s vodou neukázali, že jsem svatý.+ To jsou vody Meriba+ u Kadeše+ v pustině Cin.“+ 15  Mojžíš pak Jehovovi řekl: 16  „Ať Jehova, Bůh, který dává všem lidem život,* ustanoví nad lidem muže, 17  který bude vycházet i vcházet před nimi a který je bude vyvádět i přivádět, aby Jehovův lid nebyl jako ovce, které nemají pastýře.“ 18  Jehova tedy Mojžíšovi řekl: „Vezmi Jozua, syna Nuna, schopného muže,* a polož na něj ruku.+ 19  Pak ho postav před kněze Eleazara a celý lid a před jejich očima ho pověř, aby byl vůdcem.+ 20  Předej mu něco ze své autority,*+ aby mu celý izraelský lid naslouchal.+ 21  Bude stát před knězem Eleazarem, který se bude v jeho prospěch dotazovat před Jehovou pomocí urim.+ Na jeho příkaz budou vycházet a na jeho příkaz budou vcházet, on a s ním všichni Izraelité, všechen lid.“ 22  A tak Mojžíš udělal to, co mu Jehova přikázal. Vzal Jozua, postavil ho před kněze Eleazara a před celý lid, 23  položil na něj ruce a pověřil ho, aby byl vůdcem,+ jak Jehova řekl prostřednictvím Mojžíše.+

Poznámky

Poetické vyjádření popisující smrt.
Dosl. „Bůh duchů všeho těla“.
Dosl. „muže, v němž je duch“.
Nebo „důstojnosti“.