4. Mojžíšova 26:1–65

  • Druhý soupis izraelských kmenů (1–65)

26  Po té pohromě+ řekl Jehova Mojžíšovi a Eleazarovi, synovi kněze Árona:  „Proveďte sčítání všech Izraelitů, kterým je 20 let a víc, podle jejich rodů.* Sečtěte všechny, kteří můžou sloužit v izraelském vojsku.“+  Mojžíš a kněz Eleazar+ tedy promluvili k lidu na moabských pláních+ u Jordánu poblíž Jericha.+ Řekli:  „Sečtěte ty, kterým je 20 let a víc, jak Jehova Mojžíšovi přikázal.“+ Toto byli izraelští synové, kteří vyšli z Egypta:  Ruben,+ Izraelův prvorozený. Rubenovi synové:+ z Chanoka rodina Chanokovců, z Pallua rodina Palluovců,  z Checrona rodina Checronovců, z Karmiho rodina Karmiovců.  To byly rodiny Rubenovců. Počet sepsaných byl 43 730.+  Palluův syn byl Eliab.  A Eliabovi synové byli Nemuel, Datan a Abiram. Datan a Abiram byli představiteli lidu, kteří spolu s Korachovou skupinou+ bojovali proti Mojžíšovi+ a Áronovi. To byli ti, kteří bojovali proti Jehovovi.+ 10  Pak se otevřela* země a spolkla je. Korach, ten zemřel se svými podporovateli, když oheň sežehl 250 mužů.+ A stali se varovným příkladem.+ 11  Korachovi synové ale nezemřeli.+ 12  Synové Simeona+ podle svých rodin: z Nemuela rodina Nemuelovců, z Jamina rodina Jaminovců, z Jakina rodina Jakinovců, 13  ze Zeracha rodina Zerachovců, ze Šaula rodina Šaulovců. 14  To byly rodiny Simeonovců: 22 200.+ 15  Synové Gada+ podle svých rodin: z Cefona rodina Cefonovců, z Chaggiho rodina Chaggiovců, ze Šuniho rodina Šuniovců, 16  z Ozniho rodina Ozniovců, z Eriho rodina Eriovců, 17  z Aroda rodina Arodovců, z Areliho rodina Areliovců. 18  To byly rodiny synů Gada. Počet sepsaných byl 40 500.+ 19  Judovi+ synové byli Er a Onan.+ Ti ale zemřeli v Kanaánu.+ 20  Synové Judy podle svých rodin: z Šely+ rodina Šelovců, z Perece+ rodina Perecovců, ze Zeracha+ rodina Zerachovců. 21  Synové Perece byli: z Checrona+ rodina Checronovců, z Chamula+ rodina Chamulovců. 22  To byly rodiny Judy. Počet sepsaných byl 76 500.+ 23  Synové Isachara+ podle svých rodin: z Toly+ rodina Tolovců, z Puvy rodina Punitů, 24  z Jašuba rodina Jašubovců, ze Šimrona rodina Šimronovců. 25  To byly rodiny Isachara. Počet sepsaných byl 64 300.+ 26  Synové Zebulona+ podle svých rodin: ze Sereda rodina Seredovců, z Elona rodina Elonovců, z Jachleela rodina Jachleelovců. 27  To byly rodiny Zebulonovců. Počet sepsaných byl 60 500.+ 28  Synové Josefa+ podle svých rodin byli Manasse a Efrajim.+ 29  Synové Manasseho:+ z Makira+ rodina Makirovců. Makir se stal otcem Gileada.+ Z Gileada rodina Gileadovců. 30  To byli synové Gileada: z Iezera rodina Iezerovců, z Cheleka rodina Chelekovců, 31  z Asriela rodina Asrielovců, ze Šekema rodina Šekemovců, 32  ze Šemidy rodina Šemidovců, z Chefera rodina Cheferovců. 33  Celofchad, syn Chefera, neměl syny, jen dcery,+ které se jmenovaly Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirca.+ 34  To byly rodiny Manasseho. Počet sepsaných byl 52 700.+ 35  To byli synové Efrajima+ podle svých rodin: ze Šutelacha+ rodina Šutelachovců, z Bekera rodina Bekerovců, z Tachana rodina Tachanovců. 36  A to byli Šutelachovi synové: z Erana rodina Eranovců. 37  To byly rodiny synů Efrajima. Počet sepsaných byl 32 500.+ To byli synové Josefa podle svých rodin. 38  Synové Benjamína+ podle svých rodin: z Bely+ rodina Belovců, z Ašbela rodina Ašbelovců, z Achirama rodina Achiramovců, 39  ze Šefufama rodina Šufamovců, z Chufama rodina Chufamovců. 40  Synové Bely byli Ard a Naaman:+ z Arda rodina Ardovců, z Naamana rodina Naamovců. 41  To byli synové Benjamína podle svých rodin. Počet sepsaných byl 45 600.+ 42  To byli synové Dana+ podle svých rodin: ze Šuchama rodina Šuchamovců. To byly rodiny Dana podle svých rodin. 43  Ze všech rodin Šuchamovců bylo sepsáno 64 400.+ 44  Synové Ašera+ podle svých rodin: z Jimnaha rodina Jimnahovců, z Jišviho rodina Jišviovců, z Berii rodina Beriovců. 45  Ze synů Berii: z Chebera rodina Cheberovců, z Malkiela rodina Malkielovců. 46  Ašerova dcera se jmenovala Serach. 47  To byly rodiny synů Ašera. Počet sepsaných byl 53 400.+ 48  Synové Naftaliho+ podle svých rodin: z Jachceela rodina Jachceelovců, z Guniho rodina Guniovců, 49  z Jecera rodina Jecerovců, ze Šillema rodina Šillemovců. 50  To byly rodiny Naftaliho podle svých rodin. Počet sepsaných byl 45 400.+ 51  Toto byl celkový počet sepsaných Izraelitů: 601 730.+ 52  Potom Jehova Mojžíšovi řekl: 53  „Mezi ně by měla být rozdělena země jako dědictví podle seznamu jmen.*+ 54  Větším skupinám dáš větší dědictví a menším skupinám dáš menší dědictví.+ Každá skupina by měla dostat dědictví úměrně k počtu sepsaných. 55  Země by ale měla být rozdělena losem.+ Každý by měl dostat dědictví z podílu přiděleného jeho kmeni. 56  Každé dědictví by mělo být určeno losem a rozděleno mezi větší a menší skupiny.“ 57  A to byli Levité+ sepsaní podle svých rodin: z Geršona rodina Geršonovců, z Kehata+ rodina Kehatovců, z Merariho rodina Merariovců. 58  To byly rodiny Levitů: rodina Libniovců,+ rodina Hebronovců,+ rodina Machliovců,+ rodina Mušiovců,+ rodina Korachovců.+ Kehat se stal otcem Amrama.+ 59  Amramova manželka se jmenovala Jokebed.+ Byla dcerou Leviho, kterému ji jeho manželka porodila v Egyptě. Jokebed Amramovi porodila Árona, Mojžíše a jejich sestru Miriam.+ 60  Áronovi se narodili Nadab, Abihu, Eleazar a Itamar.+ 61  Ale Nadab a Abihu zemřeli, protože před Jehovou obětovali nedovolený oheň.+ 62  Celkový počet všech sepsaných Levitů od jednoměsíčních výše byl 23 000.+ Nebyli sepsáni mezi ostatní Izraelity,+ protože mezi nimi neměli dostat žádné dědictví.+ 63  To byli ti, které sepsali Mojžíš a kněz Eleazar, když sčítali Izraelity na moabských pláních u Jordánu poblíž Jericha. 64  Ale nebyl mezi nimi nikdo z těch, které sepsali Mojžíš a kněz Áron při sčítání Izraelitů v pustině Sinaj.+ 65  Jehova o nich totiž řekl: „Rozhodně zemřou v pustině.“+ Nezůstal z nich nikdo kromě Kaleba, syna Jefunneho, a Jozua, syna Nuna.+

Poznámky

Dosl. „otcovských domů“.
Dosl. „otevřela svá ústa“.
Nebo „úměrně k počtu jmen na seznamu“.