4. Mojžíšova 25:1–18

  • Izraelité hřeší s Moabkami (1–5)

  • Pinechas zasahuje (6–18)

25  Když Izrael bydlel v Šittimu,+ lid se začal dopouštět sexuální nemravnosti s Moabkami.+  Ty ženy zvaly Izraelity, aby s nimi obětovali jejich bohům,+ a oni jedli a klaněli se jejich bohům.+  Tak se Izrael připojil k uctívání Baala* z Peoru,+ a Jehova se na něj velmi rozzlobil.  Jehova řekl Mojžíšovi: „Vezmi všechny vůdce těch lidí a pověs jejich těla před Jehovou na denní světlo,* aby se od Izraele odvrátil Jehovův planoucí hněv.“  Mojžíš pak řekl izraelským soudcům:+ „Každý z vás zabijte své muže, kteří se přidali k uctívání Baala* z Peoru.“+  Vtom přišel jeden Izraelita a vedl si do tábora* Midianku.+ Udělal to před očima Mojžíše a celého izraelského lidu, zatímco plakali u vchodu do stanu setkávání.  Když to viděl Pinechas,+ syn Eleazara, syna kněze Árona, okamžitě vstal zprostřed lidu a vzal do ruky kopí.  Vešel za tím Izraelitou do stanu a oba je probodl, jeho i tu ženu skrz její rodidla. Nato se pohroma mezi Izraelity zastavila.+  Těch, kdo při ní zemřeli, bylo 24 000.+ 10  Potom Jehova Mojžíšovi řekl: 11  „Pinechas,+ syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil můj vztek od izraelského lidu, protože mezi nimi netoleroval žádné soupeření se mnou.+ Proto jsem Izraelity nevyhladil, i když vyžaduji výlučnou oddanost.+ 12  A tak řekni: ‚Dávám mu svou smlouvu pokoje. 13  Ta bude pro něj a pro jeho potomky sloužit jako smlouva o trvalém kněžství,+ protože netoleroval žádné soupeření se svým Bohem+ a vykonal smíření pro izraelský lid.‘“ 14  Ten Izraelita, který byl usmrcen s Midiankou, se jmenoval Zimri, syn Salua, a byl to náčelník rodu* Simeonovců. 15  Usmrcená Midianka se jmenovala Kozbi, dcera Cura,+ který byl vůdcem jednoho rodu* v Midianu.+ 16  Jehova později Mojžíšovi řekl: 17  „Zaútočte na Midianity a pobijte je,+ 18  protože na vás útočili – vychytrale vás sváděli prostřednictvím Peora+ a své sestry Kozbi, dcery midianského náčelníka, usmrcené+ v den pohromy, která nastala kvůli Peorovi.“+

Poznámky

Nebo „přimkl k Baalovi“.
Dosl. „naproti slunci“.
Nebo „přimkli k Baalovi“.
Dosl. „ke svým bratrům“.
Dosl. „otcovského domu“.
Dosl. „rodů otcovského domu“.