4. Mojžíšova 23:1–30

  • První Balámovy prorocké verše (1–12)

  • Druhé Balámovy prorocké verše (13–30)

23  Potom řekl Balám Balakovi: „Postav na tomhle místě sedm oltářů+ a připrav mi sedm býků a sedm beranů.“  Balak okamžitě udělal, co mu Balám řekl. A Balak s Balámem obětovali na každém oltáři býka a berana.+  Balám pak Balakovi řekl: „Zůstaň u své zápalné oběti a já odejdu. Snad ke mně Jehova přijde. Co mi odhalí, to ti řeknu.“ Odešel tedy na holý pahorek.  Bůh pak přišel k Balámovi+ a ten mu řekl: „Postavil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana.“  Jehova vložil Balámovi do úst svá slova a přikázal mu:+ „Vrať se k Balakovi a ta slova mu řekni.“  A tak se vrátil a viděl Balaka se všemi moabskými knížaty, jak stojí u své zápalné oběti.  Potom pronesl tyto prorocké verše:+ „Moabský král Balak mě přivedl z Aramu,+z východních hor: ‚Přijď a proklej Jákoba. Přijď odsoudit Izrael.‘+   Jak bych mohl proklít ty, které Bůh neproklel? A jak bych mohl odsoudit ty, které Jehova neodsoudil?+   Vidím je z vrcholků skal,pozoruji je z pahorků. Jako lid tam bydlí sami,+nepočítají se mezi národy.+ 10  Kdo může sečíst prach Jákoba+nebo spočítat třeba jen čtvrtinu Izraele? Ať zemřu* smrtí přímých,ať je můj konec jako jejich.“ 11  Balak pak Balámovi řekl: „Co jsi mi to udělal? Přivedl jsem tě, abys moje nepřátele proklel, a ty jim místo toho žehnáš!“+ 12  Odpověděl mu: „Musím přece říkat to, co mi do úst vložil Jehova.“+ 13  Balak mu řekl: „Pojď se mnou prosím na jiné místo, odkud na ně bude vidět. Neuvidíš je všechny, jenom část z nich. Proklej je odtamtud.“+ 14  Vzal ho tedy na pláň Cofim, která je na vrcholku Pisgy,+ postavil tam sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana.+ 15  Balám pak Balakovi řekl: „Zůstaň u své zápalné oběti a já půjdu tamhle, abych se s ním setkal.“ 16  A Jehova k Balámovi přišel, vložil mu do úst svá slova a přikázal mu:+ „Vrať se k Balakovi a ta slova mu řekni.“ 17  A tak se k němu vrátil a viděl, jak spolu s moabskými knížaty čeká u své zápalné oběti. Balak se ho zeptal: „Co říkal Jehova?“ 18  Potom Balám pronesl tyto prorocké verše:+ „Vstaň, Balaku, a naslouchej. Poslouchej mě, Cipporův synu. 19  Bůh není člověk, aby lhal,+ani syn člověka, aby měnil názory.*+ Když něco řekne, udělá to,když něco slíbí, dodrží to.+ 20  Dostal jsem za úkol žehnat.On požehnal+ a já to nezměním.+ 21  Nestrpí proti Jákobovi žádnou magickou moc,nedovolí, aby Izraeli někdo dělal těžkosti. Jehova, jejich Bůh, je s nimi+a provolávají mu slávu jako králi. 22  Bůh je vyvedl z Egypta,+ je pro ně jako rohy divokého býka.+ 23  Není žádné zlověstné znamení proti Jákobovi,+není žádná věštba proti Izraeli.+ Dnes se o Jákobovi a Izraeli může říct: ‚Podívejte se, co Bůh udělal!‘ 24  Tady je lid, který vstane jako leva jako lev se zvedne.+ Neulehne, dokud nesežere kořista nevypije krev zabitých.“ 25  Balak pak Balámovi řekl: „Pokud ho nemůžeš proklít, tak mu aspoň nežehnej.“ 26  Balám mu odpověděl: „Neříkal jsem ti ‚Udělám všechno, co mi řekne Jehova‘?“+ 27  Balak Balámovi řekl: „Pojď prosím, vezmu tě ještě na jiné místo. Snad bude v očích pravého Boha správné, abys ho proklel odtamtud.“+ 28  A tak vzal Balak Baláma na vrcholek Peoru, který se tyčí nad Ješimonem.*+ 29  Balám pak Balakovi řekl: „Postav na tomhle místě sedm oltářů a připrav mi sedm býků a sedm beranů.“+ 30  Balak udělal, co mu Balám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana.

Poznámky

Nebo „ať má duše zemře“.
Nebo „pociťoval lítost“.
Nebo možná „nad pouští, nad pustinou“.