4. Mojžíšova 20:1–29

  • U Kadeše umírá Miriam (1)

  • Mojžíš udeřil do skály a zhřešil (2–13)

  • Edomský král nedovoluje Izraeli projít (14–21)

  • Áron umírá (22–29)

20  V prvním měsíci přišel celý izraelský lid do pustiny Cin a usadil se v Kadeši.+ Tam zemřela Miriam+ a tam byla pohřbena.  Lid neměl vodu,+ a tak se shromáždili proti Mojžíšovi a Áronovi.  Začali se s Mojžíšem hádat+ a říkali: „Proč jsme radši nezemřeli, když před Jehovou zemřeli naši bratři?  Proč jste přivedli Jehovův sbor do téhle pustiny? Abychom tu my i naše zvířata zemřeli?+  A proč jste nás odvedli z Egypta? Abyste nás přivedli na tohle hrozné místo?+ Nedá se tu sít semeno ani pěstovat fíky, víno nebo granátová jablka a není tu voda k pití.“+  Tehdy Mojžíš a Áron odešli od sboru a přišli ke vchodu do stanu setkávání. Padli tváří k zemi a objevila se jim Jehovova sláva.+  Jehova pak Mojžíšovi řekl:  „Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem svolej lid a před jejich očima řekněte skále, aby vydala vodu. Vyvedeš pro ně vodu ze skály a dáš lidem a jejich zvířatům pít.“+  Mojžíš tedy vzal hůl, která byla před Jehovou,+ jak mu přikázal. 10  Spolu s Áronem potom Mojžíš svolal sbor ke skále a řekl jim: „Teď poslouchejte, vy buřiči! Máme vám vyvést vodu z téhle skály?“+ 11  A tak Mojžíš zvedl ruku a dvakrát udeřil svou holí do skály. Začalo z ní téct hodně vody a lidé i jejich zvířata se napili.+ 12  Později Jehova Mojžíšovi a Áronovi řekl: „Protože jste neprojevili víru ve mě a neukázali jste izraelskému lidu, že jsem svatý, nedovedete tento sbor do země, kterou jim dám.“+ 13  To jsou vody Meriba,*+ kde se Izraelité hádali s Jehovou, takže jim ukázal, že je svatý. 14  Potom Mojžíš poslal z Kadeše posly k edomskému králi se slovy:+ „Toto říká tvůj bratr Izrael:+ ‚Dobře víš o všech těžkostech, které nás postihly. 15  Naši předkové přišli do Egypta+ a bydleli tam mnoho let.*+ A Egypťané s námi a našimi předky zacházeli špatně.+ 16  Volali jsme k Jehovovi+ a on nás slyšel, poslal anděla+ a vyvedl nás z Egypta. A teď jsme tady v Kadeši, ve městě na hranici tvého území. 17  Nech nás prosím projít tvou zemí. Nepůjdeme přes pole ani přes vinice a nebudeme pít vodu z žádné studny. Půjdeme po Královské cestě a neuhneme doprava ani doleva, dokud tvým územím neprojdeme.‘“+ 18  Edomský král mu ale řekl: „Přes moje území nepůjdeš, jinak proti tobě vytáhnu s mečem.“ 19  Izraelité mu odpověděli: „Půjdeme po silnici, a kdybychom my a naše zvířata pili tvou vodu, zaplatíme ti za ni.+ Nechceme nic víc než pěšky projít.“+ 20  Edomský král přesto řekl: „Neprojdeš.“+ A vytáhl proti nim s početným lidem a silným vojskem.* 21  Edom tedy Izraeli nedovolil projít svým územím. Izrael se mu proto vyhnul.+ 22  Celý izraelský lid odešel z Kadeše a došel k hoře Hor.+ 23  Tehdy, na hoře Hor u hranice edomské země, řekl Jehova Mojžíšovi a Áronovi: 24  „Áron se připojí ke svému lidu.*+ Nevejde do země, kterou Izraelitům dám, protože jste se oba vzbouřili proti mému příkazu ohledně vod Meriba.+ 25  Vezmi Árona a jeho syna Eleazara a přiveď je na horu Hor. 26  Svlékni Áronovi jeho oděv+ a oblékni ho jeho synu Eleazarovi.+ Áron tam zemře.“* 27  Mojžíš tedy udělal, co mu Jehova přikázal, a před očima celého lidu vystoupili na horu Hor. 28  Mojžíš svlékl Áronovi jeho oděv a oblékl ho jeho synu Eleazarovi. Áron potom na vrcholku hory zemřel.+ Mojžíš s Eleazarem pak z hory sestoupili. 29  Když celý izraelský lid viděl, že Áron zemřel, oplakávali ho 30 dnů.+

Poznámky

Znamená „hádání se“.
Dosl. „dnů“.
Dosl. „silnou rukou“.
Poetické vyjádření popisující smrt.
Dosl. „tam bude připojen a zemře“.