4. Mojžíšova 18:1–32

  • Povinnosti kněží a Levitů (1–7)

  • Příspěvky pro kněze (8–19)

    • Smlouva soli (19)

  • Levité dostávají a dávají desátky (20–32)

18  Jehova potom řekl Áronovi: „Ty a tvoji synové a tvůj rod* budete zodpovědní za každé provinění proti svatyni+ a ty a tvoji synové budete zodpovědní za každé provinění proti svému kněžskému úřadu.+  Přiveď sem také své bratry z kmene Levi, z kmene svého otce, aby se k tobě připojili a sloužili tobě+ a tvým synům před stanem svědectví.+  Budou plnit své povinnosti vůči tobě a celému stanu.+ Nesmí se však přiblížit k náčiní svatého místa ani k oltáři, aby nezemřeli oni ani vy.+  Připojí se k tobě a budou plnit své povinnosti vůči stanu setkávání a vykonávat veškeré služby u stanu. Ale nesmí se k vám přiblížit nikdo nepovolaný.*+  Budete plnit své povinnosti vůči svatému místu+ a oltáři,+ aby na izraelský lid nepřišlo žádné další rozhořčení.+  Vzal jsem z Izraelitů vaše bratry Levity jako dar pro vás.+ Jsou daní Jehovovi, aby sloužili u stanu setkávání.+  Ty a tvoji synové jste zodpovědní za své kněžské úkoly týkající se oltáře a toho, co je uvnitř za oponou.+ Tuto službu budete vykonávat.+ Dal jsem vám kněžskou službu jako dar, a kdyby se přiblížil někdo nepovolaný,* měl by být usmrcen.“+  Jehova dál mluvil k Áronovi: „Dal jsem ti na starost příspěvky, které mi přinášejí.+ Ze všech svatých věcí, kterými Izraelité přispívají, jsem tobě a tvým synům dal podíl. To je váš trvalý příděl.+  Z nejsvětějších ohnivých obětí ti bude patřit toto: Každý obětní dar, který přinesou, tedy jejich obilné oběti,+ oběti za hřích+ a oběti za vinu,+ které mi budou dávat. Je to něco nejsvětějšího pro tebe a pro tvé syny. 10  Budeš to jíst na svatém místě.+ Smí to jíst každý muž. Bude to pro tebe něčím svatým.+ 11  Také ti patří toto: Dary, kterými Izraelité přispívají,+ a všechny jejich oběti pohupování.+ Dal jsem je tobě a tvým synům a dcerám jako trvalý příděl.+ Každý, kdo je ve tvém domě čistý, to smí jíst.+ 12  Dávám ti všechen nejlepší olej a všechno nejlepší mladé víno a obilí – to první z úrody,+ co dávají Jehovovi.+ 13  První zralé plody ze všeho v jejich zemi, které přinesou Jehovovi, budou tvoje.+ Každý, kdo je ve tvém domě čistý, to smí jíst. 14  Každá zasvěcená věc* v Izraeli bude tvoje.+ 15  Každý prvorozený ze všeho živého,*+ který bude dán Jehovovi, ať člověk, nebo zvíře, bude tvůj. Ale prvorozeného člověka a také prvorozené nečisté zvíře bys měl vyplatit.+ 16  Měl bys ho vyplatit za výplatní cenu. Stanovená cena za prvorozeného ve věku jednoho měsíce a víc bude pět šekelů* stříbra+ podle standardního šekelu svatého místa.* Šekel je 20 gera.* 17  Jen prvorozeného býka, prvorozeného beránka a prvorozeného kozla bys vyplatit neměl.+ Jsou něčím svatým. Jejich krví bys měl pokropit oltář+ a jejich tuk bys měl nechat dýmat jako ohnivou oběť, která příjemně voní* Jehovovi.+ 18  A jejich maso bude tvoje. Bude tvoje stejně jako hruď, která je obětí pohupování, a jako pravá noha.+ 19  Všechny svaté příspěvky, které budou Izraelité přinášet Jehovovi,+ jsem dal tobě a tvým synům a dcerám jako trvalý příděl.+ Je to trvalá smlouva soli* mezi Jehovou a tebou i tvými potomky.“ 20  Jehova řekl Áronovi: „V izraelské zemi nebudeš mít dědictví a nebude ti patřit žádný podíl jejich země.+ Tvůj podíl a tvé dědictví uprostřed Izraelitů jsem já.+ 21  Synům Leviho jsem dal jako dědictví všechny desátky+ v Izraeli na oplátku za službu, kterou vykonávají, za službu u stanu setkávání. 22  Izraelité by se už neměli přibližovat ke stanu setkávání, jinak se proviní hříchem a zemřou. 23  Službu u stanu setkávání budou vykonávat Levité a budou zodpovědní za provinění lidu.+ To je trvalé nařízení pro všechny vaše generace: Levité nebudou mít mezi Izraelity žádné dědictví.+ 24  Dal jsem totiž Levitům jako dědictví desátek, kterým budou Izraelité přispívat Jehovovi. Proto jsem řekl: ‚Nebudou mít mezi Izraelity žádné dědictví.‘“+ 25  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: 26  „Řekni Levitům: ‚Když dostanete od Izraelitů desátek, který jsem vám od nich dal jako dědictví,+ přinesete desetinu toho desátku jako příspěvek Jehovovi.+ 27  A bude se to považovat za váš příspěvek, jako by to bylo zrní z vašeho mlatu+ nebo víno a olej z vašich plných lisů. 28  Tak budete i vy dávat příspěvek Jehovovi. Ze všech desátků, které dostanete od Izraelitů, budete dávat knězi Áronovi příspěvek pro Jehovu. 29  Ze všech darů, které dostanete, dáte to nejlepší jako příspěvek Jehovovi,+ jako něco svatého.‘ 30  A řekneš jim: ‚Když přispějete tím nejlepším z toho, co jste dostali, zbytek bude patřit vám Levitům, jako by to byl výnos z vašeho mlatu a víno a olej z vašeho lisu. 31  Můžete to jíst kdekoli, vy a vaše domácnost, protože je to mzda za vaši službu u stanu setkávání.+ 32  Přispívejte tím nejlepším z toho, co dostanete, abyste se neprovinili hříchem. Neznesvětíte svaté věci Izraelitů, abyste nezemřeli.‘“+

Poznámky

Dosl. „otcovský dům“.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není z Áronova rodu.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není z Áronova rodu.
Tj. všechno, co bylo neodvolatelně a bez možnosti zpětného odkoupení věnováno Bohu.
Dosl. „ze všeho těla“.
Šekel odpovídal 11,4 g. Viz příloha B14.
Nebo „podle svatého šekelu“.
Gera odpovídalo 0,57 g. Viz příloha B14.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Tj. stále platná a neměnná.