4. Mojžíšova 16:1–50

  • Vzpoura Koracha, Datana a Abirama (1–19)

  • Rozsudek nad vzbouřenci (20–50)

16  Potom povstal Korach,+ syn Jicchara,+ syna Kehata,+ syna Leviho,+ spolu s Datanem a Abiramem, syny Eliaba,+ a Onem, synem Peleta, kteří byli potomky Rubena.+  Vzbouřili se proti Mojžíšovi a s nimi 250 izraelských mužů, kteří byli náčelníky lidu, představiteli sboru, významnými muži.  Shromáždili se tedy proti+ Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: „Už vás máme dost! Celý lid, ti všichni jsou svatí+ a Jehova je uprostřed nich.+ Tak proč se povyšujete nad Jehovův sbor?“  Jakmile to Mojžíš uslyšel, padl tváří k zemi.  Potom řekl Korachovi a všem, kdo ho podporovali: „Ráno Jehova ukáže, kdo mu patří,+ kdo je svatý a kdo se k němu má přibližovat.+ Bude se k němu přibližovat ten, koho vybere.+  Udělejte tohle: Vezměte si nádoby na oheň,+ Korachu a vy všichni, kdo ho podporujete,+  zítra do nich dejte oheň a před Jehovou na něj položte kadidlo. Koho Jehova vybere,+ ten je svatý. Zašli jste příliš daleko, synové Leviho!“+  Mojžíš pak Korachovi řekl: „Naslouchejte mi prosím, synové Leviho.  Zdá se vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil z izraelského lidu+ a dovolil vám přibližovat se k němu, abyste vykonávali službu u Jehovova svatostánku, stáli před Izraelity a sloužili jim?+ 10  Zdá se vám to málo, že vás a všechny vaše bratry, syny Leviho, přivedl do své blízkosti? Proč navíc usilujete o kněžský úřad?+ 11  Proto jsi ty a všichni, kdo se shromáždili a podporují tě, proti Jehovovi. Vždyť kdo je Áron, že proti němu reptáte?“+ 12  Potom Mojžíš poslal pro Eliabovy syny Datana a Abirama,+ ale ti řekli: „Nepřijdeme! 13  To ti nestačí, že jsi nás odvedl ze země, která oplývá mlékem a medem, abys nás usmrtil v pustině?+ Teď ze sebe ještě chceš dělat našeho vládce?* 14  Kde je ta země, která oplývá mlékem a medem?+ Kde jsou ta pole a vinice, které jsi nám slíbil jako dědictví? Chceš snad těm mužům vydloubnout oči? Nepřijdeme!“ 15  Mojžíš se velmi rozzlobil a řekl Jehovovi: „Nepřijímej jejich obilnou oběť. Nevzal jsem jim jediného osla ani jsem nikomu z nich neublížil.“+ 16  Potom řekl Mojžíš Korachovi: „Ty a všichni, kdo tě podporují, přijďte zítra před Jehovu – ty, oni a také Áron. 17  Každý vezme svou nádobu na oheň, dá do ní kadidlo a přinese ji před Jehovu, 250 nádob na oheň. Také ty a Áron přinesete svou nádobu na oheň.“ 18  Všichni tedy vzali svou nádobu na oheň, dali do ní oheň, položili na něj kadidlo a postavili se ke vchodu do stanu setkávání spolu s Mojžíšem a Áronem. 19  Když proti nim Korach u vchodu do stanu setkávání shromáždil své podporovatele,+ celému lidu se objevila Jehovova sláva.+ 20  Jehova promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: 21  „Oddělte se od té skupiny, abych s nimi mohl okamžitě skoncovat.“+ 22  Nato padli tváří k zemi a řekli: „Bože, Bože, který dáváš všem lidem život,*+ rozhořčíš se kvůli hříchu jednoho muže na celý lid?“+ 23  Jehova Mojžíšovi řekl: 24  „Promluv k lidu a řekni mu: ‚Odejděte od stanů Koracha, Datana a Abirama!‘“+ 25  Potom Mojžíš vstal a šel k Datanovi a Abiramovi. Izraelští starší+ šli s ním. 26  Řekl lidu: „Jděte prosím pryč od stanů těch ničemů a nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni kvůli jejich hříchu.“ 27  A tak se okamžitě vzdálili od stanů Koracha, Datana a Abirama. Datan a Abiram vyšli a postavili se u vchodu do svých stanů spolu se svými manželkami, syny a malými dětmi. 28  Mojžíš pak řekl: „Z toho, co se teď stane, poznáte, že to všechno nedělám sám od sebe,* ale že mě poslal Jehova: 29  Pokud tito lidé zemřou přirozenou smrtí, pokud se jim stane to, co se stává všem lidem, potom mě Jehova neposlal.+ 30  Ale pokud s nimi Jehova udělá něco mimořádného a země se otevře* a spolkne je se vším, co jim patří, a oni zaživa sestoupí do hrobu,* poznáte, že se chovali k Jehovovi neuctivě.“ 31  Jakmile domluvil, země se pod nimi rozestoupila.+ 32  Otevřela se* a spolkla je i se členy jejich domácností a se všemi, kdo patřili Korachovi,+ a se vším jejich majetkem. 33  A tak oni a všichni, kdo k nim patřili, sestoupili zaživa do hrobu* a země je přikryla, takže zmizeli zprostřed sboru.+ 34  Když všichni Izraelité, kteří byli kolem nich, slyšeli jejich křik, dali se na útěk a volali: „Ať země nespolkne i nás!“ 35  Od Jehovy pak vyšel oheň+ a sežehl těch 250 mužů, kteří obětovali kadidlo.+ 36  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: 37  „Řekni Eleazarovi, synovi kněze Árona, aby ze spáleniště vzal nádoby na oheň,+ protože jsou svaté, a uhlíky aby rozházel dál odsud. 38  Z nádob na oheň těch mužů, kteří zhřešili a zaplatili za to životem, by se měly udělat tenké kovové pláty k potažení oltáře,+ protože je přinesli před Jehovu a staly se svatými. Měly by Izraelitům sloužit jako znamení.“+ 39  Kněz Eleazar tedy vzal měděné nádoby na oheň, které přinesli ti, kdo byli spáleni, a vytepal z nich pláty k potažení oltáře, 40  jak mu Jehova řekl prostřednictvím Mojžíše. Sloužilo to Izraelitům jako připomínka, aby se nikdo nepovolaný,* kdo není Áronovým potomkem, nepřibližoval před Jehovu+ a nepálil před ním kadidlo a aby nikdo nedopadl jako Korach a ti, kdo ho podporovali.+ 41  Hned příští den začali všichni Izraelité reptat proti Mojžíšovi a Áronovi.+ Říkali: „Vy jste usmrtili Jehovův lid.“ 42  Když se Izraelité proti Mojžíšovi a Áronovi shromáždili, obrátili se ke stanu setkávání a uviděli, že ho přikryl oblak a objevila se Jehovova sláva.+ 43  Mojžíš a Áron přišli před stan setkávání+ 44  a Jehova Mojžíšovi řekl: 45  „Odejděte zprostřed tohoto lidu, abych s nimi mohl okamžitě skoncovat.“+ Nato padli tváří k zemi.+ 46  Mojžíš pak řekl Áronovi: „Vezmi nádobu na oheň, dej do ní oheň z oltáře,+ polož na něj kadidlo a rychle jdi k lidu. Vykonej pro ně smíření,+ protože vzplanul Jehovův hněv. Začala pohroma!“ 47  Áron hned vzal nádobu na oheň, jak mu Mojžíš řekl, běžel mezi shromážděný lid a viděl, že mezi nimi začala pohroma. Dal tedy do nádoby kadidlo a vykonal pro lid smíření. 48  Zůstal stát mezi mrtvými a živými a pohroma se zastavila. 49  Těch, kdo při pohromě zemřeli, bylo 14 700, kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi. 50  Když se pohroma zastavila, Áron se vrátil k Mojžíšovi ke vchodu do stanu setkávání.

Poznámky

Nebo: „Teď se nad námi ještě budeš povyšovat?“
Dosl. „Bože duchů všeho těla“.
Dosl. „ze svého srdce“.
Dosl. „otevře svá ústa“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „otevřela svá ústa“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „cizí“.