4. Mojžíšova 10:1–36

  • Stříbrné trubky (1–10)

  • Odchod ze Sinaje (11–13)

  • Pořadí, ve kterém Izraelité šli (14–28)

  • Chobab požádán, aby Izrael vedl (29–34)

  • Mojžíšova modlitba při rušení tábora (35, 36)

10  Jehova pak řekl Mojžíšovi:  „Udělej si dvě trubky+ z tepaného stříbra a používej je ke svolávání lidu a k rušení táborů.  Když se zatroubí na obě, shromáždí se k tobě u vchodu do stanu setkávání všechen lid.+  Pokud se zatroubí jen na jednu, shromáždí se k tobě náčelníci, vůdci izraelských rodů.*+  Když zatroubíte kolísavě, vydají se na cestu tábory na východní straně.+  Když zatroubíte kolísavě podruhé, vydají se na cestu tábory na jižní straně.+ Tak by se mělo zatroubit pokaždé, když se tábory vydávají na cestu.  Když se svolává sbor, troubení+ by nemělo být kolísavé.  Na trubky by měli troubit Áronovi synové, kněží,+ a bude to pro vás trvalé nařízení po všechny vaše generace.  Pokud půjdete ve své zemi do války proti nepříteli, který vás bude utlačovat, dáte zaznít na trubky válečnému poplachu+ a Jehova, váš Bůh, si na vás vzpomene a zachrání vás před nepřáteli. 10  A při svých radostných událostech+ – při svých svátcích+ a na začátku měsíců – budete troubit na trubky nad svými zápalnými oběťmi+ a oběťmi společenství.+ Budou vás připomínat vašemu Bohu. Já jsem Jehova, váš Bůh.“+ 11  A ve druhém roce, 20. den druhého měsíce,+ se oblak z místa nad svatostánkem svědectví zvedl.+ 12  A tak se Izraelité ve stanoveném pořadí vydali na cestu+ z pustiny Sinaj a oblak se zastavil v pustině Paran.+ 13  To bylo poprvé, co se vydali na cestu podle příkazu, který jim dal Jehova prostřednictvím Mojžíše.+ 14  První se tedy vydal na cestu trojkmenný útvar Judova tábora podle svých oddílů* a nad jeho oddíly byl Nachšon,+ syn Amminadaba. 15  Nad oddílem kmene Isachar byl Netanel,+ syn Cuara. 16  Nad oddílem kmene Zebulon byl Eliab,+ syn Chelona. 17  Když byl svatostánek rozebrán,+ vydali se na cestu synové Geršona+ a synové Merariho,+ kteří ho nosili. 18  Pak se vydal na cestu trojkmenný útvar Rubenova tábora podle svých oddílů* a nad jeho oddíly byl Elicur,+ syn Šedeura. 19  Nad oddílem kmene Simeon byl Šelumiel,+ syn Curišaddaie. 20  Nad oddílem kmene Gad byl Eljasaf,+ syn Deuela. 21  Pak se vydali na cestu Kehatovci, kteří nosili vybavení svatyně.+ Než došli na místo, měl být svatostánek postavený. 22  Pak se vydal na cestu trojkmenný útvar Efrajimova tábora podle svých oddílů* a nad jeho oddíly byl Elišama,+ syn Ammihuda. 23  Nad oddílem kmene Manasse byl Gamaliel,+ syn Pedahcura. 24  Nad oddílem kmene Benjamín byl Abidan,+ syn Gideoniho. 25  Nakonec se vydal na cestu trojkmenný útvar Danova tábora podle svých oddílů.* Tvořil zadní stráž pro všechny tábory a nad jeho oddíly byl Achiezer,+ syn Ammišaddaie. 26  Nad oddílem kmene Ašer byl Pagiel,+ syn Okrana. 27  Nad oddílem kmene Naftali byl Achira,+ syn Enana. 28  V tomto pořadí se Izraelité a jejich oddíly* vydávali na cestu.+ 29  Potom řekl Mojžíš Chobabovi, synovi Midianity Reuela,*+ svého tchána: „Vydáváme se k místu, o kterém Jehova řekl: ‚Dám vám ho.‘+ Pojď s námi+ a prokážeme ti dobro, protože Jehova slíbil Izraeli dobré věci.“+ 30  Ale on mu odpověděl: „Nepůjdu. Vrátím se do své země a ke svým příbuzným.“ 31  Mojžíš mu na to řekl: „Prosím, neopouštěj nás. Víš, kde se můžeme v pustině utábořit, a můžeš být naším průvodcem.* 32  Pokud s námi půjdeš,+ dobro, které Jehova prokáže nám, prokážeme my tobě.“ 33  Vydali se tedy od Jehovovy hory+ na cestu, která trvala tři dny, a truhla+ Jehovovy smlouvy cestovala při té třídenní cestě před nimi, aby pro ně vyhledala místo odpočinku.+ 34  A když z tábořiště odcházeli, byl nad nimi během dne Jehovův oblak.+ 35  Když se truhla vydávala na cestu, Mojžíš říkal: „Povstaň, Jehovo!+ Ať se tvoji nepřátelé rozutečou a ti, kdo tě nenávidí, ať před tebou prchnou.“ 36  A když se zastavila k odpočinku, říkal: „Jehovo, vrať se k nespočetným* izraelským tisícům.“+

Poznámky

Dosl. „tisíců“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „podle svých vojsk“.
Tj. Jetra.
Nebo „očima“.
Nebo „myriádám“.