4. Mojžíšova 1:1–54

  • Soupis mužů schopných sloužit ve vojsku (1–46)

  • Levité nebudou sloužit ve vojsku (47–51)

  • Organizace tábora (52–54)

1  A Jehova promluvil k Mojžíšovi v pustině Sinaj,+ ve stanu setkávání,+ první den druhého měsíce v druhém roce po jejich odchodu z Egypta.+ Řekl:  „Proveďte sčítání+ všech Izraelitů,* jednotlivě* podle jejich rodin a podle jejich rodů.* Udělejte seznam jmen všech mužů.  Ty a Áron byste je měli sepsat podle jejich oddílů,* všechny, kterým je 20 let a víc+ a můžou sloužit v izraelském vojsku.  Vezměte s sebou jednoho muže z každého kmene. Každý by měl být vůdcem svého rodu.+  To jsou jména mužů, kteří vám budou pomáhat: z Rubena Elicur,+ syn Šedeura,  ze Simeona Šelumiel,+ syn Curišaddaie,  z Judy Nachšon,+ syn Amminadaba,  z Isachara Netanel,+ syn Cuara,  ze Zebulona Eliab,+ syn Chelona, 10  z Josefových synů: z Efrajima+ Elišama, syn Ammihuda, a z Manasseho Gamaliel, syn Pedahcura, 11  z Benjamína Abidan,+ syn Gideoniho, 12  z Dana Achiezer,+ syn Ammišaddaie, 13  z Ašera Pagiel,+ syn Okrana, 14  z Gada Eljasaf,+ syn Deuela, 15  z Naftaliho Achira,+ syn Enana. 16  To jsou ti povolaní z lidu. Jsou to náčelníci+ kmenů svých otců, vůdci izraelských rodů.“*+ 17  Mojžíš a Áron tedy vzali tyto muže, kteří byli jmenovitě určeni. 18  První den druhého měsíce shromáždili všechen lid, aby mohli být muži, kterým bylo 20 let a víc, jednotlivě sepsáni podle jmen, rodin a rodů,+ 19  jak Jehova přikázal Mojžíšovi. A tak je v pustině Sinaj sepsal.+ 20  Synové Rubena, potomci Izraelova prvorozeného,+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli jednotlivě sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 21  Počet sepsaných z kmene Ruben byl 46 500. 22  Potomci Simeona+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli jednotlivě sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 23  Počet sepsaných z kmene Simeon byl 59 300. 24  Potomci Gada+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 25  Počet sepsaných z kmene Gad byl 45 650. 26  Potomci Judy+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 27  Počet sepsaných z kmene Juda byl 74 600. 28  Potomci Isachara+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 29  Počet sepsaných z kmene Isachar byl 54 400. 30  Potomci Zebulona+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 31  Počet sepsaných z kmene Zebulon byl 57 400. 32  Potomci Josefa, kteří pocházeli z Efrajima,+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 33  Počet sepsaných z kmene Efrajim byl 40 500. 34  Potomci Manasseho+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 35  Počet sepsaných z kmene Manasse byl 32 200. 36  Potomci Benjamína+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 37  Počet sepsaných z kmene Benjamín byl 35 400. 38  Potomci Dana+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 39  Počet sepsaných z kmene Dan byl 62 700. 40  Potomci Ašera+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 41  Počet sepsaných z kmene Ašer byl 41 500. 42  Potomci Naftaliho+ byli sepsáni podle jmen, rodin a rodů. Byli sečteni všichni muži, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit ve vojsku. 43  Počet sepsaných z kmene Naftali byl 53 400. 44  To byli ti, které sepsal Mojžíš společně s Áronem a 12 náčelníky Izraele, z nichž každý zastupoval svůj rod. 45  Všichni Izraelité, kterým bylo 20 let a víc a mohli sloužit v izraelském vojsku, byli sepsáni podle svých rodů. 46  Celkový počet sepsaných byl 603 550.+ 47  Ale Levité+ nebyli sepsáni podle kmene svých otců jako ostatní kmeny.+ 48  Jehova Mojžíšovi řekl: 49  „Jenom kmen Levi nesepisuj a nezapočítávej je mezi ostatní Izraelity.+ 50  Pověř Levity, aby se starali o svatostánek svědectví+ a o všechno jeho náčiní a o všechno, co k němu patří.+ Budou nosit svatostánek a všechno jeho náčiní,+ budou u něj sloužit+ a budou okolo něj tábořit.+ 51  Když bude potřeba svatostánek přesunout, Levité by ho měli rozebrat,+ a když ho bude potřeba znovu postavit, Levité by to měli udělat. Kdyby se přiblížil někdo nepovolaný,* měl by být usmrcen.+ 52  Každý Izraelita by si měl postavit stan v přiděleném táboře, každý podle svého trojkmenného útvaru*+ a podle svého oddílu.* 53  A Levité by se měli utábořit okolo svatostánku svědectví, aby na izraelský lid nedopadl Boží hněv.+ Levité budou mít na starost* svatostánek svědectví.“+ 54  Izraelité udělali všechno, co Jehova Mojžíšovi přikázal. Udělali to přesně tak.

Poznámky

Dosl. „synů Izraele“.
Nebo „hlavu po hlavě z nich“.
Dosl. „otcovských domů“.
Dosl. „vojsk“.
Dosl. „tisíců“.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není Levita.
Nebo „své standarty, praporu“.
Dosl. „vojsk“.
Nebo „střežit, vykonávat službu u“.