3. Mojžíšova 8:1–36

  • Uvedení Árona a jeho synů do kněžského úřadu (1–36)

8  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Vezmi Árona spolu s jeho syny+ a také oděvy,+ olej pomazání,+ býka na oběť za hřích, dva berany a koš nekvašených chlebů+  a svolej všechen lid, aby se shromáždil u vchodu do stanu setkávání.“  Mojžíš to udělal tak, jak mu Jehova přikázal, a lid se shromáždil u vchodu do stanu setkávání.  Mojžíš lidu řekl: „Toto nám Jehova přikázal udělat.“  Nato přivedl Árona a jeho syny a umyl je vodou.+  Potom mu oblékl roucho,+ přepásal ho šerpou,+ oblékl mu plášť bez rukávů+ a efod+ a přepásal ho tkaným pásem+ efodu a tak mu efod uvázal.  Pak mu nasadil náprsník+ a dal do něj urim a tumim.+  Na hlavu mu nasadil turban+ a na přední stranu turbanu umístil zářící zlatou destičku, svaté znamení zasvěcení,*+ jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 10  Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal svatostánek a všechno, co v něm bylo,+ aby to posvětil. 11  Pak ho sedmkrát stříkl na oltář a pomazal oltář i všechno jeho náčiní a nádrž i její stojan, aby to posvětil. 12  Nakonec vylil trochu oleje pomazání Áronovi na hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil.+ 13  Mojžíš potom přivedl Áronovy syny, oblékl jim roucha, přepásal je šerpami a nasadil* jim pokrývku hlavy,+ jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 14  Potom přivedl býka na oběť za hřích a Áron a jeho synové položili ruce býkovi na hlavu.+ 15  Mojžíš ho porazil, vzal krev+ a prstem ji dal na rohy* oltáře ze všech stran a očistil oltář od hříchu. Zbytek krve vylil ke spodku oltáře a tak ho posvětil, aby se na něm mohly přinášet usmiřující oběti. 16  Potom vzal Mojžíš všechen tuk, který byl na střevech, tukový přívěsek na játrech a obě ledviny s jejich tukem a nechal to dýmat na oltáři.+ 17  Zbytek býka, jeho kůži, maso a výkaly pak dal spálit v ohni mimo tábor,+ jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 18  Pak přivedl berana na zápalnou oběť a Áron a jeho synové položili ruce beranovi na hlavu.+ 19  Mojžíš ho porazil a krví pokropil oltář ze všech stran. 20  Rozsekal berana na kusy a nechal je i s hlavou a lojem* dýmat. 21  Střeva a holeně omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to zápalná oběť, která příjemně voní.* Byla to ohnivá oběť Jehovovi, jak Jehova Mojžíšovi přikázal. 22  Potom přivedl druhého berana, berana slavnostního uvedení do úřadu,+ a Áron a jeho synové položili ruce beranovi na hlavu.+ 23  Mojžíš ho porazil, nabral trochu jeho krve a dal ji Áronovi na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy. 24  Mojžíš pak nechal předstoupit Áronovy syny a dal jim trochu krve na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy. Zbytkem krve Mojžíš pokropil oltář ze všech stran.+ 25  Potom vzal tuk, tučný ocas, všechen tuk, který byl na střevech, tukový přívěsek na játrech, obě ledviny s jejich tukem a pravou nohu.+ 26  Z koše nekvašených chlebů, který byl před Jehovou, vzal jeden nekvašený prstencový chléb,+ jeden prstencový chléb uhnětený s olejem+ a jednu oplatku a položil je na tučné části a na pravou nohu. 27  Všechno to dal do dlaní Áronovi a jeho synům a začal tím před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování. 28  Potom jim to Mojžíš vzal z rukou, položil to na zápalnou oběť na oltáři a nechal to dýmat. Byla to oběť slavnostního uvedení do úřadu, která příjemně voní.* Byla to ohnivá oběť Jehovovi. 29  Pak vzal Mojžíš hruď a pohupoval jí před Jehovou sem a tam jako obětí pohupování.+ Hruď z berana slavnostního uvedení se stala Mojžíšovým podílem, jak Jehova Mojžíšovi přikázal.+ 30  A Mojžíš vzal trochu oleje pomazání+ a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho oděvy i jeho syny a jejich oděvy. Tak Árona, jeho syny a jejich oděvy posvětil.+ 31  Mojžíš potom řekl Áronovi a jeho synům: „Uvařte+ maso u vchodu do stanu setkávání a tam ho budete jíst s chlebem, který je v koši slavnostního uvedení, jak jsem dostal příkaz: ‚To bude jíst Áron a jeho synové.‘+ 32  Co z masa a chleba zbude, spálíte v ohni.+ 33  Od vchodu do stanu setkávání neodejdete sedm dnů, dokud se nenaplní dny vašeho slavnostního uvedení. Bude to trvat sedm dnů, než budete uvedeni do kněžského úřadu.*+ 34  Jehova to přikázal dělat tak, jak jsme to udělali dnes, aby se pro vás vykonalo smíření.+ 35  Zůstanete u vchodu do stanu setkávání ve dne v noci sedm dnů+ a budete plnit svůj závazek vůči Jehovovi,+ abyste nezemřeli. Takový jsem totiž dostal příkaz.“ 36  A Áron a jeho synové udělali všechno, co Jehova přikázal prostřednictvím Mojžíše.

Poznámky

Nebo „svatý diadém“.
Nebo „ovinul“.
Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.
Nebo „tukem kolem ledvin“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Dosl. „než se vaše ruka naplní“.