3. Mojžíšova 26:1–46

  • Vyhýbat se modlářství (1, 2)

  • Požehnání za poslušnost (3–13)

  • Trest za neposlušnost (14–46)

26  Neuděláte si bezcenné bohy+ a nepostavíte si vytesanou modlu+ ani posvátný sloup* a neumístíte ve své zemi zdobený kámen,+ abyste se mu klaněli.+ Já jsem Jehova, váš Bůh.  Měli byste zachovávat mé sabaty a projevovat posvátnou úctu* mé svatyni. Já jsem Jehova.  Pokud budete jednat podle mých nařízení a dodržovat má přikázání a řídit se jimi,+  dám vám deště v pravý čas+ a země přinese svou úrodu+ a stromy v poli dají své ovoce.  Budete mlátit až do vinobraní a vinobraní potrvá až do doby setí. A budete jíst chleba do sytosti a bydlet ve své zemi v bezpečí.+  Nastolím v zemi mír.+ Až půjdete spát, z nikoho nebudete mít strach.+ Zbavím zemi zlých šelem a vaší zemí neprojde meč války.  Budete pronásledovat své nepřátele a padnou před vámi mečem.  Pět z vás bude pronásledovat 100 a 100 z vás bude pronásledovat 10 000 a vaši nepřátelé před vámi padnou mečem.+  Projevím vám přízeň* a způsobím, že budete velmi plodní, a rozmnožím vás+ a budu dodržovat svoji smlouvu s vámi.+ 10  Zatímco ještě budete jíst úrodu z předchozího roku, budete ji muset vyklidit, abyste udělali místo pro novou. 11  A umístím mezi vás svůj svatostánek+ a nezavrhnu vás. 12  Budu se mezi vámi procházet a budu vaším Bohem+ a vy budete mým lidem.+ 13  Já jsem Jehova, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abyste už nebyli jejich otroky. Zlomil jsem vaše jho a způsobil, že chodíte se vztyčenou hlavou.* 14  Ale pokud mi nebudete naslouchat a nebudete dodržovat všechna tato přikázání+ 15  a pokud zavrhnete má nařízení+ a budete mít odpor k mým soudcovským rozhodnutím, takže nebudete dodržovat všechna má přikázání a porušíte mou smlouvu,+ 16  já vám udělám toto: Potrestám vás úzkostí, tuberkulózou a silnou horečkou, takže vám zeslábnou oči a budete vyčerpaní. Budete sít zbytečně, protože úrodu snědí vaši nepřátelé.+ 17  Obrátím se* proti vám a vaši nepřátelé vás porazí.+ Ti, kdo vás nenávidí, po vás budou šlapat+ a budete prchat, i když vás nebude nikdo pronásledovat.+ 18  Pokud mi ani potom nebudete naslouchat, budu vás muset za vaše hříchy trestat sedmkrát víc. 19  Zlomím vaši zatvrzelou pýchu a způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo+ a vaše země jako měď. 20  Svou sílu budete vynakládat zbytečně, protože vaše země nepřinese úrodu+ a vaše stromy nedají své ovoce. 21  Ale pokud se mi dál budete stavět na odpor a odmítnete mi naslouchat, pak vás za vaše hříchy budu muset bít sedmkrát víc. 22  Pošlu mezi vás divoká zvířata+ a ta vás připraví o děti,+ vyhubí vaše hospodářská zvířata a zbude vás málo a vaše cesty budou opuštěné.+ 23  Pokud se navzdory tomu všemu nedáte napravit+ a budete se mi dál stavět na odpor, 24  já se zase budu stavět na odpor vám a budu vás bít za vaše hříchy sedmkrát víc. 25  Za to, že jste porušovali smlouvu,+ na vás přivedu meč pomsty. Pokud se shromáždíte do svých měst, pošlu mezi vás nemoc+ a budete vydáni do rukou nepřítele.+ 26  Až zničím vaše zásoby* chleba,*+ deset žen bude péct chleba v jediné peci a pak ho odvažovat na příděl.+ Budete jíst, ale nenasytíte se.+ 27  Pokud mi ani přesto nebudete naslouchat a budete se mi dál stavět na odpor, 28  já se vám budu stavět na odpor ještě silněji+ a budu vás muset trestat za vaše hříchy sedmkrát víc. 29  Budete muset jíst maso svých synů a maso svých dcer.+ 30  Zničím vaše posvátné výšiny,+ strhnu vaše stojany s kadidlem a vaše mrtvoly naházím na mrtvoly vašich odporných model*+ a znechuceně se od vás odvrátím.+ 31  Vydám vaše města meči,+ zpustoším vaše svatyně a nepřivoním si k příjemné* vůni vašich obětí. 32  Já sám zpustoším zemi+ a vaši nepřátelé, kteří v ní budou bydlet, na to budou ohromeně zírat.+ 33  Rozptýlím vás mezi národy+ a vytasím na vás meč.+ Vaše země bude zpustošená+ a z vašich měst zbudou trosky. 34  V té době, zatímco budete v zemi svých nepřátel, bude země splácet své sabaty po všechny dny, kdy bude zpustošená. V té době bude země odpočívat,* protože si musí vynahradit své sabaty.+ 35  Po všechny dny svého zpustošení bude odpočívat, protože neodpočívala během vašich sabatů, když jste v ní bydleli. 36  A srdce těch, kdo přežijí,+ naplním v zemích jejich nepřátel zoufalstvím. Vyplaší je zvuk poletujícího listu a budou prchat, jako se prchá před mečem, a padnou, i když je nebude nikdo pronásledovat.+ 37  Budou zakopávat jeden o druhého, jako by prchali před mečem, přestože je nebude nikdo pronásledovat. Nedokážete se svým nepřátelům postavit na odpor.+ 38  Zahynete mezi národy+ a země vašich nepřátel vás pohltí. 39  Ti z vás, kdo zbudou, shnijí v zemích vašich nepřátel+ za své provinění a za provinění svých předků.+ 40  Pak vyznají své provinění+ i provinění a nevěrnost svých předků a uznají, že se chovali nevěrně a stavěli se mi na odpor.+ 41  Proto jsem se také já stavěl na odpor jim+ a přivedl jsem je do země jejich nepřátel.+ Snad se jejich zatvrzelé* srdce pokoří+ a oni zaplatí za své provinění. 42  A vzpomenu si na svou smlouvu s Jákobem+ a na svou smlouvu s Izákem+ a na svou smlouvu s Abrahamem+ a vzpomenu si na tu zemi. 43  Zatímco bude země po jejich odchodu opuštěná, bude splácet své sabaty+ a bude zpustošená. A oni budou platit za své provinění, protože zavrhli má soudcovská rozhodnutí a měli odpor k mým nařízením.+ 44  Ale i když budou v zemi svých nepřátel, nikdy je úplně nezavrhnu+ ani k nim nebudu mít takový odpor, že bych je úplně vyhladil, takže bych porušil svou smlouvu+ s nimi. Já jsem Jehova, jejich Bůh. 45  Vzpomenu si kvůli nim na smlouvu s jejich předky,+ které jsem před očima národů vyvedl z Egypta,+ abych byl jejich Bohem. Já jsem Jehova.‘“ 46  To jsou předpisy, soudcovská rozhodnutí a zákony, které Jehova dal Izraelitům prostřednictvím Mojžíše na hoře Sinaj.+

Poznámky

Nebo „mít bázeň před“.
Dosl. „obrátím se k vám“.
Dosl. „vzpřímeně“.
Dosl. „zaměřím svůj obličej“.
Nebo „potravin“.
Dosl. „tyče“. Nejspíš šlo o tyče používané ke skladování chleba.
Hebr. výraz možná souvisí se slovem „výkaly“ a vyjadřuje opovržení.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Nebo „dodržovat sabat“.
Dosl. „neobřezané“.