3. Mojžíšova 16:1–34

16  Jehova promluvil k Mojžíšovi po smrti dvou Áronových synů, kteří zemřeli za to, že se přiblížili k Jehovovi.+  Jehova řekl Mojžíšovi: „Řekni svému bratru Áronovi, ať nevchází do svatého místa za oponu,+ před víko truhly, kdykoli se mu zachce,+ aby nezemřel.+ Budu se totiž nad víkem+ objevovat v oblaku.+  Když Áron vchází do svatého místa, měl by s sebou vzít toto: mladého býka na oběť za hřích+ a berana na zápalnou oběť.+  Měl by si obléct svaté lněné roucho+ a krátké lněné kalhoty,*+ které mu zakryjí tělo,* a měl by se přepásat lněnou šerpou+ a kolem hlavy si ovinout lněný turban.+ Je to svatý oděv.+ Vykoupe se ve vodě+ a obleče si ho.  Od izraelského lidu+ by měl vzít dva kozlíky na oběť za hřích a jednoho berana na zápalnou oběť.  Áron pak přivede býka oběti za hřích, která je za něho, a vykoná smíření pro sebe+ a pro svůj rod.  Pak vezme ty dva kozly a postaví je před Jehovu u vchodu do stanu setkávání.  Áron bude losovat, který z těch dvou kozlů bude pro Jehovu a který pro Azazela.*  Áron přivede kozla, který byl vylosován+ pro Jehovu, a obětuje ho jako oběť za hřích. 10  Ale kozel, který byl vylosován pro Azazela, by měl být postaven před Jehovu živý, aby na něm bylo vykonáno smíření a byl vypuštěn k Azazelovi do pustiny.+ 11  Áron přivede býka oběti za hřích, která je za něho, a vykoná smíření pro sebe a pro svůj rod. Potom porazí býka oběti za hřích, která je za něho.+ 12  Pak vezme nádobu na oheň+ naplněnou hořícími uhly z oltáře,+ který je před Jehovou, a dvě plné hrsti jemného vonného kadidla+ a přinese je dovnitř za oponu.+ 13  Před Jehovou+ položí kadidlo na hořící uhly a oblak z kadidla zahalí víko,+ které je na truhle svědectví,+ aby nezemřel. 14  Nabere trochu krve+ býka a prstem ji stříkne před víko z východní strany. Sedmkrát stříkne prstem trochu krve před víko.+ 15  Potom porazí kozla oběti za hřích, která je za lid,+ a přinese jeho krev dovnitř za oponu+ a udělá s jeho krví+ to samé, co udělal s krví býka. Stříkne ji směrem k víku, před víko. 16  Áron očistí* svaté místo od nečistých skutků Izraelitů – od jejich provinění a hříchů.+ To samé udělá také pro stan setkávání, který se nachází uprostřed lidu, jehož skutky jsou nečisté. 17  Od chvíle, kdy vejde, aby na svatém místě vykonal smíření, až do chvíle, kdy vyjde, by ve stanu setkávání neměl být nikdo jiný. Vykoná smíření pro sebe a svůj rod+ a pro celý izraelský sbor.+ 18  Vyjde k oltáři,+ který je před Jehovou, a očistí ho.* Nabere trochu krve býka a trochu krve kozla a dá ji na rohy* oltáře ze všech stran. 19  Také na něj trochu krve prstem sedmkrát stříkne, aby ho očistil od nečistých skutků Izraelitů a posvětil ho. 20  Až dokončí očišťování*+ svatého místa, stanu setkávání a oltáře,+ přivede živého kozla.+ 21  Áron položí na hlavu živého kozla obě ruce a vyzná nad ním všechna provinění Izraelitů, všechny jejich přestupky a všechny jejich hříchy a vloží je kozlovi na hlavu+ a prostřednictvím určeného muže* ho vypustí do pustiny. 22  Kozel odnese všechna jejich provinění+ do pouště.+ Vypustí tedy kozla do pustiny.+ 23  Áron pak vejde do stanu setkávání a svlékne si lněný oděv, který si oblékl, když vcházel do svatého místa, a nechá ho tam. 24  Vykoupe se* ve vodě+ na svatém místě a obleče si svůj oděv.+ Pak vyjde a přinese svou zápalnou oběť+ a zápalnou oběť lidu+ a vykoná smíření pro sebe a pro lid.+ 25  Tuk oběti za hřích nechá dýmat na oltáři. 26  Muž, který vypustil kozla pro Azazela,+ si vypere oděv a vykoupe se ve vodě a potom může přijít do tábora. 27  A býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla přinesena do svatého místa, aby bylo vykonáno smíření, odnesou ven z tábora a jejich kůži, maso a výkaly spálí v ohni.+ 28  Ten, kdo je spálí, si vypere oděv, vykoupe se ve vodě a potom může přijít do tábora. 29  Toto pro vás bude trvalé nařízení: Desátý den sedmého měsíce byste se měli trápit* a nebudete dělat žádnou práci,+ ani vy, ani cizinci, kteří bydlí mezi vámi. 30  Ten den bude pro vás vykonáno smíření,+ abyste byli prohlášeni za čisté. Budete před Jehovou čistí od všech svých hříchů.+ 31  Je to pro vás sabat, den odpočinku, a měli byste se trápit.+ Je to trvalé nařízení. 32  Smíření vykoná kněz, který je pomazán+ a slavnostně uveden do úřadu,* aby sloužil jako kněz+ místo svého otce.+ Obleče si lněný oděv,+ svatý oděv.+ 33  Očistí* svatou svatyni,+ stan setkávání+ a oltář+ a vykoná smíření pro kněze a pro všechen izraelský lid.+ 34  Bude to pro vás trvalé nařízení,+ aby se jednou za rok vykonalo pro Izraelity smíření za všechny jejich hříchy.“+ Udělal to tedy tak, jak Jehova Mojžíšovi přikázal.

Poznámky

Nebo „spodky“.
Nebo „holé tělo“.
Možná znamená „kozel, který mizí“.
Nebo „vykoná smíření pro“.
Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.
Nebo „vykoná pro něj smíření“.
Nebo „vykoná smíření pro“.
Nebo „muže, který bude připraven“.
Dosl. „své tělo“.
Usuzuje se, že výraz „trápit se“ zahrnuje různé formy sebezapření, včetně půstu.
Dosl. „jehož ruka se naplní“.
Nebo „vykoná smíření pro“.