3. Mojžíšova 14:1–57

  • Očišťování od malomocenství (1–32)

  • Očišťování infikovaných domů (33–57)

14  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a řekl:  „Toto je zákon o malomocném, kterým je potřeba se řídit v den, kdy bude prohlášen za čistého. Přivedou ho ke knězi.+  Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho. Pokud se malomocný ze svého malomocenství uzdravil,  kněz mu přikáže, aby přinesl na své očištění dva živé čisté ptáky, cedrové dřevo, červenou přízi a yzop.+  Kněz přikáže zabít jednoho ptáka nad hliněnou nádobou, ve které je čerstvá voda.  Živého ptáka spolu s cedrovým dřevem, červenou přízí a yzopem by měl namočit do krve ptáka zabitého nad čerstvou vodou.  Potom ji sedmkrát stříkne na toho, kdo se očišťuje od malomocenství, a prohlásí ho za čistého a vypustí živého ptáka do širého pole.+  Ten, kdo se očišťuje, si vypere oděv, oholí si vlasy i celé tělo a vykoupe se ve vodě a bude čistý. Potom může přijít do tábora, ale sedm dnů bude bydlet mimo svůj stan.  Sedmý den by si měl znovu oholit vlasy na hlavě, vousy a obočí. Oholí si celé tělo a potom si vypere oděv a vykoupe se ve vodě a bude čistý. 10  Osmý den vezme dva zdravé beránky a jednu zdravou roční ovečku,+ tři desetiny efa* jemné mouky smísené s olejem na obilnou oběť+ a jeden log* oleje.+ 11  A kněz, který ho prohlašuje za čistého, přivede muže, který se očišťuje, spolu s oběťmi před Jehovu ke vchodu do stanu setkávání. 12  Kněz vezme jednoho beránka a přinese ho jako oběť za vinu+ spolu s logem oleje a bude tím před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování.+ 13  Pak toho beránka porazí na svatém místě, kde se obvykle poráží oběť za hřích a zápalná oběť.+ Stejně jako oběť za hřích patří i oběť za vinu knězi.+ Je to něco nejsvětějšího.+ 14  Potom kněz nabere trochu krve oběti za vinu a dá ji tomu, kdo se očišťuje, na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy. 15  A kněz vezme log oleje+ a trochu si z něj naleje do levé dlaně. 16  Pak si namočí prst pravé ruky do oleje, který má v levé dlani, a prstem sedmkrát stříkne trochu oleje před Jehovou. 17  Ze zbytku oleje, který má v dlani, potom tomu, kdo se očišťuje, dá trochu na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy, na místa, kde už je krev oběti za vinu. 18  A zbytek oleje, který má v dlani, dá kněz na hlavu toho, kdo se očišťuje, a vykoná pro něj před Jehovou smíření.+ 19  Kněz obětuje oběť za hřích+ a vykoná smíření pro toho, kdo se očišťuje od své nečistoty, a potom porazí zápalnou oběť. 20  A kněz obětuje zápalnou oběť a obilnou oběť+ na oltáři. Vykoná pro něj smíření+ a on bude čistý.+ 21  Ale pokud je chudý a nemá dost prostředků, pak vezme jednoho beránka na oběť za vinu a bude jím pohupovat, aby pro něj bylo vykonáno smíření. Vezme také desetinu efa* jemné mouky smísené s olejem na obilnou oběť, log oleje 22  a dvě hrdličky nebo dvě holoubata, podle toho, kolik má prostředků. Jedno bude sloužit jako oběť za hřích a druhé jako zápalná oběť.+ 23  Osmý den+ to všechno přinese knězi před Jehovu ke vchodu do stanu setkávání, aby ho kněz prohlásil za čistého.+ 24  Kněz vezme beránka na oběť za vinu+ a log oleje a bude tím před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování.+ 25  Potom porazí beránka oběti za vinu a nabere trochu jeho krve a dá ji tomu, kdo se očišťuje, na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy.+ 26  Kněz si trochu oleje naleje do levé dlaně+ 27  a pak prstem pravé ruky sedmkrát stříkne trochu toho oleje před Jehovou. 28  Tomu, kdo se očišťuje, dá kněz trochu oleje, který má v dlani, na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy, na stejná místa, kam dal krev oběti za vinu. 29  A zbytek oleje, který má v dlani, dá kněz na hlavu toho, kdo se očišťuje, aby pro něj vykonal před Jehovou smíření. 30  Obětuje jednu hrdličku nebo jedno holoubě, na které má ten člověk prostředky.+ 31  Jednoho z ptáků, které si může dovolit, přinese jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť+ spolu s obilnou obětí. A pro toho, kdo se očišťuje, kněz vykoná před Jehovou smíření.+ 32  To je zákon pro toho, na kom bylo malomocenství, ale kdo v době svého očišťování nemá dost prostředků.“ 33  Pak Jehova Mojžíšovi a Áronovi řekl: 34  „Až přijdete do kananejské země,+ kterou vám dávám do vlastnictví,+ a postihnu ve vaší zemi nějaký dům malomocenstvím,+ 35  ten, komu dům patří, by měl jít za knězem a říct mu: ‚V mém domě se objevilo něco jako malomocenství.‘ 36  Kněz nařídí vyklidit dům dřív, než si to přijde prohlédnout, aby neprohlásil za nečisté všechno, co je v domě. Potom vejde do domu, aby se na něj podíval. 37  Prohlédne si postižené místo, a pokud jsou na stěnách domu nažloutle zelené nebo narudlé prohlubeniny, které jsou na pohled hlubší než povrch stěny, 38  pak kněz vyjde z domu, před jeho vchod, a dá dům na sedm dnů do karantény.+ 39  Sedmý den se kněz vrátí a prohlédne si dům. Pokud se postižení na stěnách domu rozšířilo, 40  nařídí postižené kameny vytrhat a vyhodit je na nečisté místo za městem. 41  Pak dá dům uvnitř pečlivě oškrábat a odstraněná omítka a malta by se měly vysypat na nečisté místo za městem. 42  Potom by se měly místo těch odstraněných kamenů vložit jiné a kněz by měl použít jinou maltu a dát dům omítnout. 43  Ale pokud se to postižení vrátí a propukne v tom domě po tom, co byly kameny vytrhány a dům byl oškrábán a znovu omítnut, 44  kněz do něj vejde a prohlédne si ho. Pokud se postižení v domě rozšířilo, je to zhoubné malomocenství+ v domě. Dům je nečistý. 45  Pak ho dá zbourat a jeho kameny, trámy a všechnu omítku a maltu dá vynést na nečisté místo za městem.+ 46  Každý, kdo vejde do domu v době, kdy je dům v karanténě,+ bude nečistý až do večera.+ 47  A každý, kdo si v tom domě lehne, by si měl vyprat oděv, a každý, kdo v tom domě jí, by si měl vyprat oděv. 48  Pokud však kněz přijde a vidí, že po omítnutí se postižení v domě nerozšířilo, prohlásí dům za čistý, protože postižení zmizelo. 49  K očištění domu od nečistoty* vezme dva ptáky, cedrové dřevo, červenou přízi a yzop.+ 50  Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou, ve které je čerstvá voda. 51  Pak cedrové dřevo, yzop, červenou přízi a živého ptáka namočí do krve zabitého ptáka a do čerstvé vody a sedmkrát stříkne směrem k domu.+ 52  Tak krví ptáka, čerstvou vodou, živým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a červenou přízí očistí dům od nečistoty.* 53  Pak vypustí živého ptáka za město do širého pole a vykoná pro ten dům smíření a dům bude čistý. 54  To je zákon týkající se jakéhokoli případu malomocenství, infekce ve vlasech nebo vousech,+ 55  malomocenství oděvu+ nebo domu+ 56  a otoků, strupů a skvrn,+ 57  na základě kterého se určí, kdy je něco nečisté a kdy je něco čisté.+ To je zákon o malomocenství.“+

Poznámky

Tři desetiny efa odpovídaly 6,6 l. Viz příloha B14.
Log odpovídal 0,31 l. Viz příloha B14.
Desetina efa odpovídala 2,2 l. Viz příloha B14.
Dosl. „hříchu“.
Dosl. „hříchu“.