3. Mojžíšova 13:1–59

  • Předpisy ohledně malomocenství (1–46)

  • Malomocenství na oděvech (47–59)

13  Jehova dál mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl:  „Pokud se člověku na kůži* objeví otok, strup nebo skvrna a mohlo by jít o malomocenství,*+ přivedou ho ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží.+  Kněz si infikované místo na jeho kůži prohlédne. Když chloupky na tom místě zbělaly a to místo je na pohled hlubší než kůže, je to malomocenství. Kněz si to prohlédne a prohlásí ho za nečistého.  Ale pokud je skvrna na kůži bílá a není na pohled hlubší než kůže a chloupky nezbělaly, dá kněz infikovaného člověka na sedm dnů do karantény.+  Sedmý den ho pak kněz prohlédne, a když to vypadá, že se infekce zastavila a nerozšířila se po kůži, kněz ho dá do karantény na dalších sedm dnů.  Sedmý den ho kněz prohlédne znovu, a pokud se infikované místo hojí a infekce se nerozšířila po kůži, kněz ho prohlásí za čistého.+ Byl to jenom strup. Ten člověk si pak vypere oděv a bude čistý.  Ale pokud se infekce* rozšířila po kůži potom, co se člověk objevil před knězem a byl prohlášen za čistého, pak se objeví před knězem znovu.*  Kněz si to prohlédne, a pokud se infekce* rozšířila po kůži, kněz ho prohlásí za nečistého. Je to malomocenství.+  Pokud se na nějakém člověku objeví malomocenství, přivedou ho ke knězi 10  a kněz ho prohlédne.+ Pokud je na kůži bílý otok, na kterém zbělaly chloupky a otevře se živá rána,+ 11  je na jeho kůži chronické malomocenství. Kněz ho prohlásí za nečistého. Neměl by ho dát do karantény,+ protože je nečistý. 12  Pokud malomocenství vyrazí všude na kůži a pokryje nemocného od hlavy k patě, všude, kam se kněz podívá, 13  a kněz ho prohlédl a vidí, že malomocenství pokrylo celé jeho tělo, pak infikovaného člověka prohlásí za čistého.* Protože celá kůže zbělala, je čistý. 14  Ale kdykoli se na ní otevře živá rána, bude nečistý. 15  Když kněz uvidí živou ránu, prohlásí ho za nečistého.+ Živá rána je nečistá. Je to malomocenství.+ 16  Ale pokud živá rána zase zbělá, nemocný přijde ke knězi. 17  Kněz ho prohlédne,+ a pokud místo zbělalo, prohlásí ho za čistého. Je čistý. 18  Pokud se člověku na kůži objevil bolák a zahojil se, 19  ale na místě boláku se objeví bílý otok nebo narudle bílá skvrna, pak se ten člověk ukáže knězi. 20  Kněz si to prohlédne,+ a pokud je místo na pohled hlubší než kůže a chloupky na něm zbělaly, pak ho kněz prohlásí za nečistého. Je to malomocenství, které vyrazilo na místě boláku. 21  Ale pokud si kněz to místo prohlédne a vidí, že na něm nejsou bílé chloupky, není hlubší než kůže a hojí se, pak ho kněz dá na sedm dnů do karantény.+ 22  A pokud se to zjevně rozšiřuje po kůži, kněz ho prohlásí za nečistého. Je to malomocenství. 23  Ale pokud skvrna zůstává na stejném místě a nešíří se, je to jenom zánět z boláku a kněz ho prohlásí za čistého.+ 24  Nebo pokud má někdo na kůži popáleninu a na místě, kde je živé maso, se objeví narudle bílá nebo bílá skvrna, 25  kněz si to prohlédne. Pokud chloupky na skvrně zbělaly a skvrna je na pohled hlubší než kůže, je to malomocenství, které vyrazilo na popáleném místě, a kněz takového člověka prohlásí za nečistého. Je to malomocenství. 26  Ale pokud si to kněz prohlédne a vidí, že na skvrně nejsou bílé chloupky, není hlubší než kůže a hojí se, dá ho na sedm dnů do karantény.+ 27  Sedmý den ho kněz prohlédne, a pokud se to zjevně rozšiřuje po kůži, prohlásí ho za nečistého. Je to malomocenství. 28  Ale pokud skvrna zůstává na stejném místě, nešíří se po kůži a hojí se, je to jenom otok na místě popáleniny. Kněz ho prohlásí za čistého, protože je to zánět na místě popáleniny. 29  Když se u muže nebo u ženy objeví infekce na hlavě nebo na bradě, 30  kněz si to místo prohlédne.+ Pokud je na pohled hlubší než kůže a vlasy nebo vousy jsou žluté a jemné, kněz takového člověka prohlásí za nečistého. Je to infekce ve vlasech nebo vousech. Je to malomocenství na hlavě nebo bradě. 31  Ale pokud kněz vidí, že to místo není na pohled hlubší než kůže a nejsou na něm černé vlasy nebo vousy, dá infikovaného člověka na sedm dnů do karantény.+ 32  Sedmý den si kněz infikované místo prohlédne. Pokud se infekce nerozšířila, neobjevily se tam žluté vlasy nebo vousy a místo není na pohled hlubší než kůže, 33  ten člověk by se měl oholit, ale infikované místo by si oholit neměl. Kněz ho pak dá na sedm dnů do karantény. 34  Sedmý den si kněz infikované místo znovu prohlédne, a pokud se infekce ve vlasech nebo vousech nerozšířila po kůži a místo není na pohled hlubší než kůže, pak ho kněz prohlásí za čistého a on si vypere oděv a bude čistý. 35  Ale pokud se infekce zjevně šíří po kůži potom, co byl prohlášen za čistého, 36  kněz ho prohlédne. Pokud se infekce rozšířila po kůži, kněz nemusí hledat žluté vlasy nebo vousy. Ten člověk je nečistý. 37  Ale pokud se při prohlídce ukáže, že se infekce nešíří a na tom místě vyrostly černé vlasy nebo vousy, místo se zahojilo. Ten člověk je čistý a kněz ho prohlásí za čistého.+ 38  Pokud se u muže nebo u ženy objeví na kůži* skvrny a jsou bílé, 39  kněz si to prohlédne.+ Pokud jsou skvrny na kůži nevýrazně bílé, je to neškodná vyrážka, která se objevila na kůži. Ten člověk je čistý. 40  Pokud muži vypadají vlasy na temeni a má pleš, je čistý. 41  Pokud mu vypadají vlasy vpředu a má tam pleš, je čistý. 42  Ale pokud se mu na pleši, kterou má na temeni nebo vpředu, objeví narudle bílé místo, je to malomocenství, které mu vyrazilo na temeni nebo na čele. 43  Kněz ho prohlédne, a pokud infekce způsobila, že má na pleši, která je na temeni nebo na čele, narudle bílý otok, který vypadá jako malomocenství na kůži, 44  je malomocný. Je nečistý a kněz by ho měl prohlásit za nečistého, protože má na hlavě infekci. 45  Člověk postižený malomocenstvím by měl mít roztržený oděv a rozcuchanou hlavu a měl by si zakrýt ústa* a volat: ‚Nečistý! Nečistý!‘ 46  Bude nečistý po celou dobu své nemoci. Protože je nečistý, měl by bydlet odděleně. Měl by bydlet mimo tábor.+ 47  Pokud se malomocenství objeví na oděvu, ať vlněném, nebo lněném, 48  na vláknech tkaniny* ze lnu nebo vlny, na kůži nebo na čemkoli vyrobeném z kůže, 49  pokud se nažloutle zelená nebo narudlá skvrna této nemoci objeví na oděvu, kůži, vláknech tkaniny nebo nějakém koženém předmětu, je to malomocenství a mělo by se to ukázat knězi. 50  Kněz si skvrnu prohlédne a dá tu věc na sedm dnů do karantény.+ 51  Když si skvrnu sedmý den prohlédne a vidí, že se rozšířila po oděvu, vláknech tkaniny nebo kůži (bez ohledu na to, k čemu se kůže používá), je to zhoubné malomocenství a ta věc je nečistá.+ 52  Oděv, vlákna tkaniny z vlny nebo lnu nebo kterýkoli kožený předmět, na kterém se skvrna objevila, by se měly spálit, protože je to zhoubné malomocenství. Mělo by se to spálit v ohni. 53  Ale pokud si to kněz prohlédne a skvrna se po oděvu, vláknech tkaniny nebo nějakém koženém předmětu nerozšířila, 54  pak kněz přikáže, aby tu věc vyprali a dali ji do karantény na dalších sedm dnů. 55  Potom co byla pečlivě vyprána, si ji kněz prohlédne. Pokud se skvrna na pohled nezměnila, i když se nerozšířila, je ta věc nečistá. Měl bys ji spálit v ohni, protože je rozežraná, ať už je to na rubu, nebo na líci. 56  Ale pokud si to kněz prohlédne a skvrna po pečlivém vyprání vybledla, pak ji z oděvu, kůže nebo vláken tkaniny vytrhne. 57  Pokud se ale přesto objeví na jiné části oděvu, vláknech tkaniny nebo jakémkoli koženém předmětu, znamená to, že se malomocenství šíří, a měl bys takovou věc spálit v ohni.+ 58  Když ale skvrna z oděvu, vláken tkaniny nebo jakéhokoli koženého předmětu po vyprání zmizí, měl bys tu věc vyprat podruhé a bude čistá. 59  To je zákon o malomocenství na oděvu z vlny nebo lnu, vláknech tkaniny nebo jakémkoli koženém předmětu, na základě kterého budou věci prohlášeny za čisté nebo nečisté.“

Poznámky

Dosl. „na kůži jeho těla“.
Hebr. slovo překládané jako „malomocenství“ má široký význam a může zahrnovat různá infekční onemocnění kůže. Může také zahrnovat určité infekce vyskytující se na oděvech a domech.
Nebo „strup“.
Nebo „podruhé“.
Nebo „strup“.
Nebo „že není nakažlivý“.
Dosl. „na kůži jejich těla“.
Nebo „knír“.
Dosl. „na osnově nebo útku“.