3. Mojžíšova 10:1–20

  • Oheň od Jehovy zabíjí Nadaba a Abihua (1–7)

  • Předpisy pro kněze ohledně pití a jídla (8–20)

10  Později si Áronovi synové Nadab a Abihu+ vzali každý svou nádobu na oheň, dali do nich oheň, položili na něj kadidlo+ a začali před Jehovou obětovat nedovolený oheň,+ který jim nepřikázal.  Nato od Jehovy vyšel oheň a sežehl je,+ takže před Jehovou zemřeli.+  Mojžíš pak řekl Áronovi: „Toto řekl Jehova: ‚Mezi těmi, kdo jsou blízko mě, budu posvěcen+ a před vším lidem budu oslaven.‘“ A Áron mlčel.  Mojžíš si tedy zavolal Mišaela a Elcafana, syny Áronova strýce Uzziela,+ a řekl jim: „Pojďte sem a vyneste své bratry ze svatého místa ven za tábor.“  A tak přišli a vynesli je v jejich rouchách ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl.  Pak řekl Mojžíš Áronovi a jeho synům Eleazarovi a Itamarovi: „Ať vaše hlavy nejsou rozcuchané a neroztrhnete si oděvy,+ abyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhořčil proti celému národu. Ty, které Jehova zabil ohněm, budou oplakávat vaši bratři z celého Izraele.  Nesmíte odejít od vchodu do stanu setkávání, jinak zemřete. Je na vás totiž Jehovův olej pomazání.“+ Udělali tedy to, co jim Mojžíš řekl.  Tehdy Jehova řekl Áronovi:  „Když budete ty a tvoji synové vcházet do stanu setkávání, nepijte víno ani jiný alkohol,+ abyste nezemřeli. Je to trvalé nařízení pro vás i další vaše generace, 10  abyste rozlišovali mezi věcí svatou a nesvatou a mezi věcí nečistou a čistou+ 11  a abyste Izraelity učili všechny předpisy, které jim Jehova dal prostřednictvím Mojžíše.“+ 12  Potom Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbývajícím synům Eleazarovi a Itamarovi: „Vezměte obilnou oběť, která zbyla z Jehovových ohnivých obětí, a jezte ji v podobě nekvašeného chleba u oltáře,+ protože je to něco nejsvětějšího.+ 13  Budete ji jíst na svatém místě,+ protože je to tvůj příděl a příděl tvých synů z Jehovových ohnivých obětí. Takový jsem totiž dostal příkaz. 14  Kromě toho budete jíst na čistém místě hruď, která je obětí pohupování, a nohu, která je posvátným podílem,+ ty a tvoji synové a tvoje dcery,+ protože jsi to dostal ty a tvoji synové jako příděl z obětí společenství Izraelitů. 15  Přinesou nohu, která je posvátným podílem, a hruď, která je obětí pohupování, spolu s tučnými částmi ohnivých obětí, aby před Jehovou pohupovali obětí pohupování sem a tam. Bude to tobě a tvým synům sloužit jako trvalý příděl,+ jak Jehova přikázal.“ 16  A Mojžíš pátral po kozlovi předloženém jako oběť za hřích+ a zjistil, že byl spálen. Rozhořčil se tedy na Eleazara a Itamara, zbývající Áronovy syny, a řekl: 17  „Proč jste na svatém místě nesnědli oběť za hřích?+ Vždyť je to něco nejsvětějšího a on vám to dal, abyste zodpovídali za provinění lidu a konali pro ně před Jehovou smíření. 18  Její krev nebyla přinesena dovnitř do svatého místa!+ Měli jste oběť sníst na svatém místě, jak mi to bylo přikázáno.“ 19  Áron Mojžíšovi odpověděl: „Dnes sice přinesli oběť za hřích a zápalnou oběť před Jehovu,+ ale staly se mi tyhle věci. Kdybych dnes jedl oběť za hřích, líbilo by se to Jehovovi?“ 20  Když to Mojžíš slyšel, souhlasil s tím.

Poznámky