2. Samuelova 5:1–25

  • David se stává králem nad celým Izraelem (1–5)

  • Dobytí Jeruzaléma (6–16)

    • Sion, Město Davidovo (7)

  • David vítězí nad Filištíny (17–25)

5  Časem přišly k Davidovi do Hebronu+ všechny izraelské kmeny a řekly: „Jsme tvá krev.*+  Už v době, kdy byl naším králem Saul, jsi vyrážel v čele Izraele do boje.*+ A Jehova ti řekl: ‚Budeš pást můj lid Izrael a budeš vůdcem nad Izraelem.‘“+  Všichni izraelští starší tedy přišli za králem do Hebronu a král David tam s nimi před Jehovou uzavřel smlouvu.+ Nato Davida pomazali za krále nad Izraelem.+  Davidovi bylo 30 let, když se stal králem, a vládl 40 let.+  V Hebronu vládl 7 let a 6 měsíců nad Judou a v Jeruzalémě+ vládl 33 let nad celým Izraelem a Judou.  Král a jeho muži vytáhli k Jeruzalému proti Jebusejcům,+ kteří na tom území žili. Ti se Davidovi posmívali: „Sem se nikdy nedostaneš! Zaženou tě i slepí a chromí.“ Říkali si: „David se sem nedostane.“+  Ale David dobyl pevnost Sion, které se pak začalo říkat Město Davidovo.+  David ten den řekl: „Kdo chce zaútočit na Jebusejce, ať projde vodním tunelem a pobije ty ‚chromé a slepé‘, které David nenávidí!“ Proto se říká: „Slepí a chromí nevejdou do domu.“  David se v pevnosti usadil a ta byla nazvána* Město Davidovo. A začal stavět všude kolem, od Valu*+ směrem dovnitř.+ 10  A tak David stále sílil+ a Jehova, Bůh vojsk,* byl s ním.+ 11  Tyrský král Chiram+ vyslal k Davidovi posly. Také mu poslal cedrové dřevo+ a tesaře a kameníky, kteří Davidovi začali stavět dům.*+ 12  A David poznal, že Jehova upevnil jeho královskou moc nad Izraelem+ a vyvýšil jeho kralování+ kvůli svému lidu Izraeli.+ 13  Potom co David přišel z Hebronu, bral si v Jeruzalémě další manželky a vedlejší manželky*+ a rodili se mu další synové a dcery.+ 14  Ti, kdo se mu narodili v Jeruzalémě, se jmenovali Šammua, Šobab, Natan,+ Šalomoun,+ 15  Jibchar, Elišua, Nefeg, Jafia, 16  Elišama, Eljada a Elifelet. 17  Filištíni se doslechli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem,+ a všichni se ho vydali hledat.+ Když se to David dozvěděl, odešel do úkrytu.+ 18  Filištíni přitáhli a rozložili se v údolí* Refajců.+ 19  David se zeptal Jehovy:+ „Mám proti Filištínům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou?“ Jehova Davidovi odpověděl: „Vytáhni, protože ti je určitě vydám do rukou.“+ 20  A tak David přitáhl k Baal-peracimu a pobil je tam. Potom řekl: „Jehova přede mnou prorazil řady mých nepřátel+ jako příval vody.“ Proto to místo nazval Baal-peracim.*+ 21  Filištíni tam nechali své modly a David a jeho muži je odnesli. 22  Za nějakou dobu Filištíni znovu přitáhli a rozložili se v údolí* Refajců.+ 23  David se ptal Jehovy a ten mu řekl: „Nevytáhni proti nim přímo. Obejdi je zezadu a zaútoč na ně před keři baka. 24  Až ve vrcholcích keřů baka uslyšíš zvuk pochodu, pak jednej rychle, protože Jehova půjde před tebou, aby porazil filištínské vojsko.“ 25  David to tedy udělal, jak mu Jehova přikázal, a pobíjel Filištíny+ od Geby+ až po Gezer.+

Poznámky

Dosl.: „Jsme tvá kost a tvé tělo.“
Dosl. „jsi vyváděl a přiváděl Izrael“.
Nebo možná „a nazval ji“.
Nebo „od Milla“. Hebr. výraz, který znamená „naplnění“.
Nebo „palác“.
Nebo „konkubíny“.
Nebo „nížině“.
Znamená „pán průlomů“.
Nebo „nížině“.