2. Samuelova 2:1–32

  • David králem nad Judou (1–7)

  • Iš-bošet králem nad Izraelem (8–11)

  • Boj mezi Davidovým a Saulovým domem (12–32)

2  Potom se David zeptal Jehovy:+ „Mám jít do jednoho z judských měst?“ Jehova mu odpověděl: „Jdi.“ David se pak zeptal: „A kam mám jít?“ Odpověděl mu: „Do Hebronu.“+  A tak se tam David vydal se svými dvěma manželkami – Jezreelitkou Achinoam+ a Abigail,+ vdovou po Karmelanu Nabalovi.  Vzal s sebou také své muže,+ každého s jeho domácností, a usadili se v Hebronu a okolních městech.  Potom za Davidem přišli judští muži a pomazali ho tam za krále nad judským domem.+ Davidovi oznámili: „Muži z Jabeš-gileadu pohřbili Saula.“  David tedy mužům z Jabeš-gileadu prostřednictvím poslů vzkázal: „Ať vám Jehova požehná za to, že jste prokázali laskavost* svému pánu Saulovi a pohřbili jste ho.+  Ať vám Jehova prokáže laskavost* a věrnost. I já vám prokážu dobro za to, co jste udělali.+  A teď buďte odvážní a silní. Váš pán Saul je sice mrtvý, ale judský dům pomazal za svého krále mě.“  Velitel Saulova vojska Abner,+ syn Nera, ale vzal Saulova syna Iš-bošeta,+ přivedl ho do Machanajimu+  a dosadil ho za krále nad Gileadem,+ Ašurovci, Jezreelem,+ Efrajimem,+ Benjamínem a nad celým Izraelem. 10  Saulovu synu Iš-bošetovi bylo 40 let, když se stal králem nad Izraelem, a vládl dva roky. Judský dům ale podporoval Davida.+ 11  David kraloval v Hebronu nad judským domem sedm let a šest měsíců.+ 12  Časem Nerův syn Abner a sluhové Saulova syna Iš-bošeta vytáhli z Machanajimu+ do Gibeonu.+ 13  Joab,+ syn Ceruji,+ a Davidovi sluhové také vytáhli a setkali se s nimi u gibeonského rybníka. Jedni se posadili na jedné straně rybníka a druzí na opačné straně rybníka. 14  Abner pak Joaba vyzval: „Ať naši muži vstanou a zápasí* před námi.“ Joab odpověděl: „Ať vstanou.“ 15  Vstali tedy a vybrali 12 mužů za Benjamína a Saulova syna Iš-bošeta a 12 mužů z Davidových sluhů. 16  Každý svého protivníka chytil za hlavu a vrazil mu meč do boku, takže všichni společně padli. A tak bylo to místo v Gibeonu nazváno Chelkat-haccurim.* 17  Pak došlo k mimořádně prudkému boji a Davidovi sluhové nakonec ten den Abnera a izraelské muže porazili. 18  Byli tam tři synové Ceruji+ – Joab,+ Abišai+ a Asahel.+ Asahel měl nohy rychlé jako gazela. 19  Rozběhl se za Abnerem a při jeho pronásledování neuhýbal napravo ani nalevo. 20  Abner se ohlédl a zeptal se: „Jsi to ty, Asaheli?“ Asahel mu odpověděl: „Jsem to já.“ 21  Potom mu Abner řekl: „Obrať se napravo nebo nalevo, chyť jednoho z mých mužů a vezmi si, co z něj svlékneš.“ Ale Asahel ho nechtěl přestat pronásledovat. 22  Abner mu tedy ještě jednou řekl: „Přestaň mě pronásledovat. Proč bych tě měl zabít? Jak bych se potom mohl tvému bratru Joabovi podívat do očí?“ 23  On ale nepřestal, a tak ho Abner tupým koncem kopí bodl do břicha.+ Kopí mu zády vyšlo ven a on padl a na místě zemřel. A tam, kde Asahel zemřel, se každý zastavoval. 24  Pak začali Abnera pronásledovat Joab a Abišai. Když zapadalo slunce, přišli k pahorku Amma, který je naproti Giachu, na cestě ke gibeonské pustině. 25  Benjamínovci se shromáždili u Abnera a společně zaujali pozice na jednom pahorku. 26  Abner pak zavolal na Joaba: „Bude meč požírat donekonečna? Ty nevíš, že nakonec zbude jen hořkost? Kdy už řekneš svým mužům, aby přestali pronásledovat své bratry?“ 27  Joab mu odpověděl: „Jakože pravý Bůh žije, kdybys nepromluvil, moji muži by své bratry pronásledovali až do rána.“ 28  Joab pak zatroubil na roh, jeho muži přestali Izrael pronásledovat a boj skončil. 29  Abner a jeho muži pak celou tu noc pochodovali Arabou,+ překročili Jordán, prošli roklí* a nakonec dorazili do Machanajimu.+ 30  Když Joab přestal Abnera pronásledovat, svolal všechny své muže. Kromě Asahela jich z Davidových sluhů chybělo dalších 19. 31  Davidovi sluhové ale z Benjamínovců a Abnerových mužů pobili 360 vojáků. 32  Asahela+ odnesli do Betléma+ a tam ho pohřbili do hrobky jeho otce. Joab a jeho muži pak pochodovali celou noc a za úsvitu přišli do Hebronu.+

Poznámky

Nebo „věrnou lásku“.
Nebo „věrnou lásku“.
Nebo „soutěží“.
Znamená „pole pazourkových nožů“.
Nebo možná „celým Bithronem“.