2. Paralipomenon 36:1–23

  • Jehoachaz, judský král (1–3)

  • Jehojakim, judský král (4–8)

  • Jehojakin, judský král (9, 10)

  • Sedekjáš, judský král (11–14)

  • Zničení Jeruzaléma (15–21)

  • Kýrův výnos o obnově chrámu (22, 23)

36  Potom vzal lid země Josijášova syna Jehoachaze+ a v Jeruzalémě ho dosadil za krále místo jeho otce.+  Jehoachazovi bylo 23 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě tři měsíce.  Egyptský král ho ale v Jeruzalémě sesadil a nařídil, aby země zaplatila 100 talentů* stříbra a jeden talent zlata.+  Za krále nad Judskem a Jeruzalémem egyptský král dosadil Jehoachazova bratra Eljakima a změnil mu jméno na Jehojakim. Jeho bratra Jehoachaze odvedl Neko+ do Egypta.+  Jehojakimovi+ bylo 25 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 11 let. Dělal to, co je špatné v očích Jehovy, jeho Boha.+  Přitáhl proti němu babylonský král Nebukadnecar,+ spoutal ho měděnými okovy a odvedl do Babylonu.+  Nebukadnecar odnesl do Babylonu část náčiní z Jehovova domu a dal ho do svého paláce v Babyloně.+  Ostatní události Jehojakimova života – odporné věci, které dělal, a všechno špatné, co se o něm zjistilo – jsou zapsané v Knize izraelských a judských králů. Po něm se stal králem jeho syn Jehojakin.+  Jehojakinovi+ bylo 18 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě tři měsíce a deset dnů. Dělal to, co je špatné v Jehovových očích.+ 10  Začátkem roku* ho dal král Nebukadnecar přivést do Babylonu+ i se vzácnými předměty z Jehovova domu.+ Za krále nad Judskem a Jeruzalémem dosadil jeho strýce Sedekjáše.+ 11  Sedekjášovi+ bylo 21 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 11 let.+ 12  Dělal to, co je špatné v očích Jehovy, jeho Boha. Nepokořil se před prorokem Jeremjášem,+ který mluvil na Jehovův příkaz. 13  Také se vzbouřil proti králi Nebukadnecarovi,+ který ho donutil, aby mu před Bohem přísahal věrnost. Sedekjáš byl zatvrzelý.* Zatvrdil své srdce a odmítl se vrátit k Jehovovi, Bohu Izraele. 14  Všichni přední kněží i lid byli mimořádně nevěrní. Dělali stejné odporné věci jako národy a znečistili Jehovův dům,+ který Bůh v Jeruzalémě posvětil. 15  Jehova, Bůh jejich praotců, k nim znovu a znovu vysílal své posly, aby je varoval, protože měl soucit se svým lidem a se svým příbytkem. 16  Ale oni se poslům pravého Boha vysmívali,+ opovrhovali jeho slovy+ a zesměšňovali jeho proroky,+ až Jehovův vztek vzplanul proti jeho lidu+ a nebylo možné, aby se uzdravili. 17  Přivedl proti nim chaldejského krále,+ který ve svatyni+ pobil jejich mladé muže mečem.+ Neslitoval se nad mladým mužem ani pannou, nad nikým starým ani slabým.+ Bůh mu všechno vydal do rukou.+ 18  Všechno náčiní z domu pravého Boha, velké i malé, poklady Jehovova domu i poklady krále a jeho knížat, to všechno odnesl do Babylonu.+ 19  Vypálil dům pravého Boha,+ strhl hradby Jeruzaléma,+ vypálil všechny jeho opevněné věže a zničil všechno cenné.+ 20  Ty, kdo unikli meči, odvedl jako zajatce do Babylonu.+ Museli sloužit jemu+ a jeho synům, dokud se vlády neujalo perské království,+ 21  aby se splnilo to, co řekl Jehova prostřednictvím Jeremjáše,+ a dokud země nesplatila své sabaty.+ Po celou dobu, kdy byla země zpustošená, odpočívala,* dokud se nedovršilo 70 let.+ 22  V prvním roce perského krále Kýra,+ aby se splnilo to, co Jehova řekl prostřednictvím Jeremjáše,+ Jehova podnítil* perského krále Kýra, aby nechal po celém svém království rozhlásit a také zapsat tento výnos:+ 23  „Toto říká Kýros, král Persie: ‚Jehova, Bůh nebes, mi dal všechna království na zemi+ a pověřil mě, abych mu postavil dům v Jeruzalémě, který je v Judsku.+ Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, ať je jeho Bůh Jehova s ním a ať jde.‘“+

Poznámky

Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Možná na jaře.
Dosl. „zatvrdil svou šíji“.
Nebo „dodržovala sabat“.
Dosl. „vzbudil ducha“.