2. Paralipomenon 29:1–36

  • Ezekjáš, judský král (1, 2)

  • Ezekjášovy reformy (3–11)

  • Chrám je očištěn (12–19)

  • Chrámové služby jsou obnoveny (20–36)

29  Ezekjášovi+ bylo 25 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 29 let. Jeho matka se jmenovala Abija a byla dcerou Zecharjáše.+  Ezekjáš dělal to, co je správné v Jehovových očích,+ stejně jako jeho předek David.+  V prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Jehovova domu a opravil je.+  Potom přivedl kněze a Levity a shromáždil je na východním náměstí.  Řekl jim: „Naslouchejte mi, Levité. Posvěťte se+ a posvěťte i dům Jehovy, Boha svých praotců. A vyneste ze svatého místa všechno nečisté.+  Naši otcové totiž jednali nevěrně a dělali to, co je špatné v očích Jehovy, našeho Boha.+ Opustili ho, odvrátili tvář od Jehovova svatostánku a otočili se k Bohu zády.+  Zavřeli také dveře předsíně+ a zhasli lampy.+ Přestali pálit kadidlo+ a předkládat Bohu Izraele zápalné oběti+ na svatém místě.  Proto se Jehova na Judsko a Jeruzalém rozhořčil+ a způsobil, že se stali příčinou zděšení a úžasu a terčem posměchu,* jak to vidíte na vlastní oči.+  Naši předkové kvůli tomu padli mečem+ a naši synové, naše dcery a naše manželky byli odvedeni do zajetí.+ 10  Ze srdce teď toužím uzavřít smlouvu s Jehovou, Bohem Izraele,+ aby se od nás odvrátil jeho planoucí hněv. 11  Moji synové, není vhodná doba, abyste zanedbávali své úkoly,* protože vás Jehova vyvolil, abyste před ním stáli, sloužili mu+ a nechávali dýmat oběti.“+ 12  A tak se Levité dali do práce: z Kehatovců+ Machat, syn Amasaie, a Joel, syn Azarjáše, z Merariovců+ Kiš, syn Abdiho, a Azarjáš, syn Jehallelela, z Geršonovců+ Joach, syn Zimmy, a Eden, syn Joacha, 13  z Elicafanových synů Šimri a Jeuel, z Asafových synů+ Zecharjáš a Mattanjáš, 14  z Hemanových synů+ Jechiel a Šimei a z Jedutunových synů+ Šemajáš a Uzziel. 15  Shromáždili své bratry, posvětili se a na králův příkaz přišli očistit Jehovův dům,+ jak to řekl Jehova. 16  Kněží vešli do Jehovova domu, aby ho očistili, a vynesli na nádvoří+ Jehovova domu všechno nečisté, co v Jehovově chrámu našli. Levité to pak vzali a odnesli do údolí Kidron.+ 17  S posvěcováním začali první den prvního měsíce a osmý den toho měsíce se dostali k předsíni Jehovova domu.+ Jehovův dům posvěcovali dalších osm dnů a šestnáctý den prvního měsíce skončili. 18  Potom přišli za králem Ezekjášem a řekli: „Očistili jsme celý Jehovův dům, oltář pro zápalnou oběť+ i všechno jeho náčiní+ a stůl pro navrstvený chléb*+ i všechno jeho náčiní. 19  Připravili jsme a posvětili+ všechno náčiní, které nevěrný+ král Achaz během své vlády odstranil. Náčiní je před Jehovovým oltářem.“ 20  Král Ezekjáš brzy ráno vstal, shromáždil knížata z města a společně se vydali do Jehovova domu. 21  Přivedli sedm býků, sedm beranů, sedm beránků a sedm kozlů jako oběť za hřích, a to za království, za svatyni a za Judsko.+ Král pak řekl kněžím, Áronovým potomkům, aby je obětovali na Jehovově oltáři. 22  Porazili býky,+ kněží vzali krev a pokropili jí oltář,+ porazili berany a jejich krví pokropili oltář a porazili beránky a jejich krví pokropili oltář. 23  Potom před krále a shromáždění přivedli kozly jako oběť za hřích a položili na ně ruce. 24  Kněží je porazili a předložili jako oběť za hřích. Jejich krev dali na oltář, aby vykonali smíření pro celý Izrael. Král totiž řekl, že ta zápalná oběť a oběť za hřích mají být za celý Izrael. 25  U Jehovova domu rozmístil Levity s činely, lyrami a harfami+ podle příkazu Davida,+ králova vizionáře Gada+ a proroka Natana.+ Byl to příkaz, který dal Jehova prostřednictvím svých proroků. 26  Levité tedy stáli s Davidovými nástroji a kněží s trubkami.+ 27  Ezekjáš přikázal, aby na oltáři předložili zápalnou oběť.+ Když začali zápalnou oběť předkládat, rozezněla se píseň pro Jehovu a také nástroje izraelského krále Davida doprovázené trubkami. 28  Za zvuku písně a trubek se celé shromáždění klanělo, dokud neskončilo předkládání zápalné oběti. 29  Když dokončili obětování, král a všichni, kdo byli s ním, padli na kolena a poklonili se až k zemi. 30  Král Ezekjáš a knížata řekli Levitům, aby chválili Jehovu slovy Davida+ a vizionáře Asafa.+ Chválili ho s velkou radostí a pak padli na kolena a poklonili se až k zemi. 31  Potom Ezekjáš řekl: „Když jste teď byli odděleni* pro službu Jehovovi, přistupte a přineste do Jehovova domu oběti díkůvzdání a jiné oběti.“ Shromáždění tedy začalo přinášet oběti díkůvzdání a jiné oběti a každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl i zápalné oběti.+ 32  Počet zápalných obětí, které shromáždění přineslo, byl 70 býků, 100 beranů a 200 beránků, to všechno jako zápalná oběť Jehovovi,+ 33  a 600 býků a 3 000 ovcí jako další svaté oběti. 34  Ale kněží bylo příliš málo, než aby dokázali stáhnout z kůže všechna zvířata určená na zápalné oběti. Dokud se tedy práce nedokončila a kněží se neposvětili,+ pomáhali jim jejich bratři Levité.+ Levité se totiž posvěcovali svědomitěji* než kněží. 35  Předložilo se velké množství zápalných obětí,+ tuku z obětí společenství+ a tekutých obětí předkládaných se zápalnými oběťmi.+ Tak byla obnovena* služba v Jehovově domě. 36  Ezekjáš a všechen lid se radovali z toho, co pro ně pravý Bůh udělal,+ protože se to odehrálo tak náhle.

Poznámky

Dosl. „něčím, nad čím se hvízdne“.
Nebo „odpočívali“.
Tj. chléb vystavení.
Dosl. „naplnili jste si teď ruku“.
Dosl. „s přímějším srdcem“.
Nebo „připravena“.