2. Paralipomenon 13:1–22

  • Abijáš, judský král (1–22)

    • Abijáš poráží Jeroboama (3–20)

13  Abijáš se stal králem nad Judskem v 18. roce vlády krále Jeroboama.+  Vládl v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se jmenovala Mikaja+ a byla dcerou Uriela z Gibeje.+ Abijáš a Jeroboam spolu válčili.+  Abijáš vytáhl do boje s vojskem 400 000 silných, vycvičených* válečníků.+ Jeroboam se proti němu rozestavil do bojového šiku s 800 000 vycvičenými,* silnými válečníky.  Abijáš se postavil na hoře Cemarajim v hornatém kraji Efrajima a zvolal: „Slyš mě, Jeroboame a celý Izraeli!  Nevíte, že Jehova, Bůh Izraele, dal Davidovi a jeho synům navždy kralování nad Izraelem?+ Uzavřel s nimi smlouvu soli.*+  Ale Jeroboam,+ syn Nebata, sluha Davidova syna Šalomouna, povstal a vzbouřil se proti svému pánovi.+  A shromažďovali se k němu zahálčiví ničemové. Vzepřeli se Šalomounovu synu Rechoboamovi, když byl mladý a bojácný, a on jim nedokázal čelit.  A teď si myslíte, že se můžete postavit Jehovovu království v rukou Davidových synů, protože je vás tolik a máte zlatá telata, která vám Jeroboam udělal jako bohy.+  Nevyhnali jste snad Jehovovy kněze,+ potomky Árona, a Levity? A neustanovili jste si vlastní kněze, jako to dělají národy jiných zemí?+ Každý, kdo přišel s* mladým býkem a sedmi berany, se mohl stát knězem model, které nejsou bohy. 10  Ale naším Bohem je Jehova,+ my jsme ho neopustili. Naši kněží, potomci Árona, slouží Jehovovi a Levité jim pomáhají. 11  Každé ráno a večer nechávají dýmat zápalné oběti+ Jehovovi a vonné kadidlo,+ dávají na stůl z ryzího zlata navrstvený chléb*+ a každý večer rozsvěcují zlatý svícen+ a jeho lampy.+ My plníme své povinnosti vůči Jehovovi, našemu Bohu, ale vy jste ho opustili. 12  Pravý Bůh je s námi a vede nás. Jsou tu jeho kněží se signálními trubkami, aby zatroubili do útoku proti vám. Izraelští muži, nebojujte proti Jehovovi, Bohu svých praotců, protože nezvítězíte.“+ 13  Ale Jeroboam poslal zálohu, aby Judejce obešla, takže hlavní část vojska byla před Judejci a záloha byla za nimi. 14  Když se Judejci otočili, viděli, že na ně útočí zepředu i zezadu. A tak začali volat o pomoc k Jehovovi+ a kněží hlasitě troubili na trubky. 15  Judejci vydali válečný pokřik, a když to udělali, pravý Bůh dal Abijášovi a Judejcům vítězství nad Jeroboamem a celým Izraelem. 16  Izraelité se před Judejci dali na útěk a Bůh jim je vydal do rukou. 17  Abijáš a jeho muži jim způsobili těžké ztráty – z Izraele padlo 500 000 vycvičených* mužů. 18  Tak byli Izraelité pokořeni a Judejci zvítězili, protože se spolehli na* Jehovu, Boha svých praotců.+ 19  Abijáš pronásledoval Jeroboama a dobyl jeho města Betel,+ Ješanu a Efrajin+ a vesnice v jejich okolí.* 20  Jeroboamovi se za Abijášových dnů už nepodařilo obnovit svou moc. Potom ho Jehova potrestal a on zemřel.+ 21  Ale Abijášova moc rostla. Vzal si 14 manželek+ a narodilo se mu 22 synů a 16 dcer. 22  Ostatní události Abijášova života – jeho skutky a slova – jsou zapsané v záznamech* proroka Idda.+

Poznámky

Dosl. „vybraných“.
Dosl. „vybranými“.
Tj. smlouvu, která je stále platná a neměnná.
Dosl. „přišel, aby si naplnil ruku“.
Tj. chléb vystavení.
Dosl. „vybraných“.
Dosl. „opřeli o“.
Nebo „závislá městečka“, dosl. „dcery“.
Nebo „výkladu, komentáři“.