Přejít k článku

Přejít na obsah

2. Královská

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Elijáš předpovídá Achazjášovu smrt (1–18)

 • 2

  • Jehova bere Elijáše ve větrné bouři (1–18)

   • Eliša dostává Elijášův oděv (13, 14)

  • Eliša uzdravuje vodu v Jerichu (19–22)

  • Medvědice zabíjejí chlapce z Betelu (23–25)

 • 3

  • Jehoram, izraelský král (1–3)

  • Moab se bouří proti Izraeli (4–25)

  • Moab je poražen (26, 27)

 • 4

  • Eliša zázračně zajišťuje olej jedné vdově (1–7)

  • Pohostinná Šunemanka (8–16)

  • Ženě se narodil slíbený syn, syn umírá (17–31)

  • Eliša křísí syna Šunemanky (32–37)

  • Eliša způsobil, že se jídlo dalo jíst (38–41)

  • Eliša zázračně zajišťuje chléb (42–44)

 • 5

  • Eliša uzdravuje Naamana z malomocenství (1–19)

  • Chamtivý Gechazi je potrestán malomocenstvím (20–27)

 • 6

  • Eliša nechává vyplavat hlavu sekery (1–7)

  • Eliša proti Syřanům (8–23)

   • Jehova otevírá Elišovu sloužícímu oči (16, 17)

   • Syřané jsou postiženi slepotou (18, 19)

  • Hladomor v obleženém Samaří (24–33)

 • 7

  • Eliša předpovídá konec hladomoru (1, 2)

  • Jídlo v opuštěném syrském táboře (3–15)

  • Elišovo proroctví se plní (16–20)

 • 8

  • Šunemanka získává zpátky svou půdu (1–6)

  • Eliša, Ben-hadad a Chazael (7–15)

  • Jehoram, judský král (16–24)

  • Achazjáš, judský král (25–29)

 • 9

  • Jehu je pomazán za krále nad Izraelem (1–13)

  • Jehu zabíjí Jehorama a Achazjáše (14–29)

  • Jezábel je zabita, psi žerou její tělo (30–37)

 • 10

  • Jehu vyhlazuje Achabův dům (1–17)

   • Jehonadab se přidává k Jehuovi (15–17)

  • Jehu zabíjí Baalovy služebníky (18–27)

  • Shrnutí Jehuovy vlády (28–36)

 • 11

  • Trůnu se zmocňuje Atalja (1–3)

  • Jehoaš je potají dosazen za krále (4–12)

  • Atalja je zabita (13–16)

  • Jehojadovy reformy (17–21)

 • 12

  • Jehoaš, judský král (1–3)

  • Jehoaš opravuje chrám (4–16)

  • Vpád Syřanů (17, 18)

  • Jehoaš je zabit (19–21)

 • 13

  • Jehoachaz, izraelský král (1–9)

  • Jehoaš, izraelský král (10–13)

  • Eliša zkouší Jehoašovu horlivost (14–19)

  • Eliša umírá, jeho kosti vrací život jednomu muži (20, 21)

  • Elišovo poslední proroctví se plní (22–25)

 • 14

  • Amacjáš, judský král (1–6)

  • Válka proti Edomu a proti Izraeli (7–14)

  • Izraelský král Jehoaš umírá (15, 16)

  • Amacjáš umírá (17–22)

  • Jeroboam II., izraelský král (23–29)

 • 15

 • 16

  • Achaz, judský král (1–6)

  • Achaz uplácí Asyřany (7–9)

  • Achaz dává vyrobit napodobeninu pohanského oltáře (10–18)

  • Achaz umírá (19, 20)

 • 17

  • Hošea, izraelský král (1–4)

  • Pád Izraele (5, 6)

  • Izrael je odveden do vyhnanství kvůli odpadlictví (7–23)

  • Do samařských měst jsou přivedeni cizinci (24–26)

  • Náboženství nových obyvatel Samaří (27–41)

 • 18

  • Ezekjáš, judský král (1–8)

  • Shrnutí pádu Izraele (9–12)

  • Senacheribův vpád do Judska (13–18)

  • Rabšake se vysmívá Jehovovi (19–37)

 • 19

  • Ezekjáš prostřednictvím Izajáše prosí Boha o pomoc (1–7)

  • Senacherib vyhrožuje dobytím Jeruzaléma (8–13)

  • Ezekjášova modlitba (14–19)

  • Izajáš předává odpověď od Boha (20–34)

  • Anděl pobíjí 185 000 Asyřanů (35–37)

 • 20

  • Ezekjášova nemoc a uzdravení (1–11)

  • Poslové z Babylonu (12–19)

  • Ezekjáš umírá (20, 21)

 • 21

  • Manasse, judský král, prolévá velké množství krve (1–18)

   • Jeruzalém bude zničen (12–15)

  • Amon, judský král (19–26)

 • 22

  • Josijáš, judský král (1, 2)

  • Pokyny k opravě chrámu (3–7)

  • Je nalezena kniha Zákona (8–13)

  • Chulda prorokuje, že přijde neštěstí (14–20)

 • 23

 • 24

  • Jehojakimova vzpoura a smrt (1–7)

  • Jehojakin, judský král (8, 9)

  • První Židé jsou odvedeni do Babylonu (10–17)

  • Sedekjáš, judský král, jeho vzpoura (18–20)

 • 25

  • Nebukadnecar obléhá Jeruzalém (1–7)

  • Jeruzalém a chrám jsou zničeny, další Židé odvedeni do vyhnanství (8–21)

  • Gedaljáš je dosazen za místodržitele (22–24)

  • Gedaljáš je zavražděn, lidé utíkají do Egypta (25, 26)

  • Jehojakin je v Babyloně propuštěn z vězení (27–30)