2. Mojžíšova 7:1–25

  • Jehova povzbuzuje Mojžíše (1–7)

  • Áronova hůl se mění ve velkého hada (8–13)

  • 1. rána: voda se mění v krev (14–25)

7  Jehova pak Mojžíšovi řekl: „Budeš pro faraona jako Bůh* a tvůj bratr Áron bude tvým prorokem.+  Všechno, co ti přikážu, předáš svému bratru Áronovi a on to řekne faraonovi a ten propustí Izraelity ze své země.  Ale já dovolím, aby se faraonovo srdce zatvrdilo,+ a udělám v Egyptě mnoho znamení a zázraků.+  Faraon vás nebude poslouchat, a tak na Egypt vztáhnu ruku, vykonám na něm velké rozsudky a svůj lid, zástupy* Izraelitů, z něj vyvedu.+  Až vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu z něj Izraelity, Egypťané poznají, že já jsem Jehova.“+  Mojžíš a Áron udělali to, co jim Jehova přikázal. Udělali to přesně tak.  Když mluvili s faraonem, Mojžíšovi bylo 80 let+ a Áronovi 83 let.  Jehova potom řekl Mojžíšovi a Áronovi:  „Když vás faraon vyzve: ‚Udělejte zázrak‘, řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl a hoď ji před faraona.‘ Hůl se změní ve velkého hada.“+ 10  Mojžíš a Áron tedy vešli k faraonovi a udělali přesně to, co jim Jehova přikázal. Áron hodil svou hůl před faraona a jeho sluhy a ta se změnila ve velkého hada. 11  Ale faraon zavolal moudré muže a kouzelníky. Egyptští kněží, kteří se zabývali magií,+ pak udělali pomocí magie* to samé.+ 12  Každý hodil svou hůl na zem a ty se změnily ve velké hady. Áronova hůl ale ty jejich spolykala. 13  Faraonovo srdce se však zatvrdilo+ a neposlechl je, přesně jak Jehova řekl. 14  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: „Faraonovo srdce je neoblomné.+ Odmítá propustit lid. 15  Jdi za faraonem ráno. Až půjde k Nilu, postav se tak, aby tě potkal na břehu řeky. A vezmi si do ruky hůl, která se změnila v hada.+ 16  Řekneš mu: ‚Posílá mě k tobě Jehova, Bůh Hebrejců,+ a říká: „Propusť můj lid, aby mi mohl sloužit v pustině.“ Ale ty jsi dosud neposlechl. 17  Jehova říká toto: „Podle toho poznáš, že já jsem Jehova:+ Touhle holí udeřím do vody v Nilu a ta se změní v krev. 18  Ryby v Nilu uhynou a řeka bude páchnout a Egypťané z ní nebudou moct pít.“‘“ 19  Potom Jehova Mojžíšovi řekl: „Řekni Áronovi: ‚Vezmi svou hůl a napřáhni ruku nad vody Egypta,+ nad jeho řeky, nad jeho kanály,* nad jeho močály+ a nad všechny jeho nádrže, aby se změnily v krev.‘ V celé egyptské zemi bude krev, dokonce i v dřevěných a kamenných nádobách.“ 20  Mojžíš a Áron okamžitě udělali to, co Jehova přikázal. Áron před očima faraona a jeho sluhů zvedl hůl a udeřil do vody v Nilu. A všechna voda v řece se změnila v krev.+ 21  Ryby v řece uhynuly+ a řeka začala páchnout a Egypťané nemohli vodu z Nilu pít.+ Krev byla v celém Egyptě. 22  Nicméně egyptští kněží, kteří se zabývali magií, udělali pomocí tajného umění to samé,+ takže faraonovo srdce zůstalo zatvrzelé a neposlechl je, přesně jak Jehova řekl.+ 23  Faraon se vrátil do svého paláce a nevzal si to k srdci. 24  Všichni Egypťané kopali kolem Nilu a hledali pitnou vodu, protože vodu z Nilu nemohli pít. 25  A od doby, kdy Jehova udeřil Nil, uplynulo sedm dnů.

Poznámky

Dosl. „udělal jsem tě pro faraona Bohem“.
Dosl. „vojska“.
Nebo „magického umění“.
Tj. nilské kanály.