2. Mojžíšova 6:1–30

  • Jehova znovu slibuje svobodu (1–13)

    • Jehova nedal své jméno plně poznat (2, 3)

  • Rodokmen Mojžíše a Árona (14–27)

  • Mojžíš se má znovu objevit před faraonem (28–30)

6  Jehova tedy Mojžíšovi řekl: „Teď uvidíš, co faraonovi udělám.+ Silnou rukou ho přinutím, aby je propustil, a silnou rukou ho přinutím, aby je vyhnal ze své země.“+  Bůh pak Mojžíšovi řekl: „Já jsem Jehova.  Objevoval jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Všemohoucí Bůh,+ ale své jméno Jehova+ jsem jim nedal plně poznat.+  Také jsem s nimi uzavřel smlouvu, že jim dám kananejskou zemi, zemi, ve které žili jako cizinci.+  A teď jsem slyšel nářek Izraelitů, které Egypťané zotročili, a připomněl jsem si svou smlouvu.+  Proto řekni Izraelitům: ‚Já jsem Jehova. Vysvobodím vás z otroctví+ a zbavím vás břemen, která na vás naložili Egypťané. Vykonám na Egyptě velké rozsudky a svou mocnou rukou* vás osvobodím.+  Přijmu vás za svůj lid a budu vaším Bohem+ a poznáte, že já jsem Jehova, váš Bůh, který vás zbavuje egyptských břemen.  Přivedu vás do země, o které jsem přísahal,* že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Dám vám ji do vlastnictví.+ Já jsem Jehova.‘“+  Mojžíš pak předal toto poselství Izraelitům, ale oni ho kvůli tvrdému otroctví a kvůli tomu, že ztratili odvahu, neposlouchali.+ 10  Potom Jehova promluvil k Mojžíšovi: 11  „Jdi k faraonovi, egyptskému králi, a řekni mu, že má propustit Izraelity ze své země.“ 12  Mojžíš ale Jehovovi řekl: „Když mě neposlouchali Izraelité,+ bude mě poslouchat faraon? Vždyť mám problémy s mluvením.“*+ 13  Ale Jehova znovu řekl Mojžíšovi a Áronovi, co mají přikázat Izraelitům a faraonovi, egyptskému králi, aby mohli být Izraelité vyvedeni z Egypta. 14  Toto jsou vůdci jejich rodů:* Synové Rubena, Izraelova prvorozeného,+ byli Chanok, Pallu, Checron a Karmi.+ To jsou Rubenovy rodiny. 15  Simeonovi synové byli Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Cochar a Šaul, syn Kananejky.+ To jsou Simeonovy rodiny. 16  Toto jsou jména Leviho+ synů podle jejich rodin: Geršon, Kehat a Merari.+ Levi se dožil 137 let. 17  Geršonovi synové podle svých rodin byli Libni a Šimei.+ 18  Kehatovi synové byli Amram, Jicchar, Hebron a Uzziel.+ Kehat se dožil 133 let. 19  A Merariho synové byli Machli a Muši. To byly rodiny Levitů podle svého rodového původu.+ 20  Amram si vzal za manželku Jokebed, sestru svého otce,+ a ta mu porodila Árona a Mojžíše.+ Amram se dožil 137 let. 21  Jiccharovi synové byli Korach,+ Nefeg a Zikri. 22  Uzzielovi synové byli Mišael, Elcafan+ a Sitri. 23  Áron si vzal za manželku Elišebu, Amminadabovu dceru, Nachšonovu+ sestru. Porodila mu Nadaba, Abihua, Eleazara a Itamara.+ 24  Korachovi synové byli Assir, Elkana a Abiasaf.+ To byly rodiny Korachovců.+ 25  Áronův syn Eleazar+ si vzal za manželku jednu z Putielových dcer. Porodila mu Pinechase.+ To jsou vůdci levitských rodů podle svých rodin.+ 26  Z této rodové linie pochází Áron a Mojžíš, kterým Jehova řekl: „Vyveďte Izraelity z Egypta, oddíl za oddílem.“*+ 27  To oni mluvili s faraonem, egyptským králem, aby vyvedli Izraelity z Egypta. Byl to právě ten Mojžíš a Áron.+ 28  Ten den, kdy Jehova promluvil k Mojžíšovi v Egyptě, 29  mu Jehova řekl: „Já jsem Jehova. Řekni faraonovi, egyptskému králi, všechno, co ti říkám.“ 30  Ale Mojžíš Jehovovi namítl: „Mám problémy s mluvením,* faraon mě nebude poslouchat.“+

Poznámky

Nebo „vztaženou paží“.
Dosl. „zvedl ruku“.
Dosl. „mám neobřezané rty“.
Dosl. „hlavy domů jejich otců“.
Dosl. „podle jejich vojsk“.
Dosl. „mám neobřezané rty“.