2. Mojžíšova 34:1–35

  • Vytesány nové kamenné tabulky (1–4)

  • Mojžíš vidí Jehovovu slávu (5–9)

  • Zopakovány některé podrobnosti smlouvy (10–28)

  • Mojžíšův obličej září (29–35)

34  Jehova potom Mojžíšovi řekl: „Vytesej si dvě kamenné tabulky jako ty první+ a napíšu na ně slova, která byla na prvních tabulkách,+ které jsi roztříštil.+  Připrav se na ráno, protože ráno vyjdeš na horu Sinaj a na jejím vrcholku se postavíš přede mě.+  Nikdo tam nesmí vyjít s tebou a na celé hoře se nesmí objevit nikdo jiný. Před horou se nesmí pást ovce ani dobytek.“+  A tak Mojžíš vytesal dvě kamenné tabulky jako ty první. Brzy ráno vstal, vzal tabulky do rukou a vyšel na horu Sinaj, jak mu Jehova přikázal.  Jehova pak sestoupil+ v oblaku, postavil se k Mojžíšovi a oznámil své jméno Jehova.*+  Jehova před ním prošel a oznámil: „Jehova, Jehova, Bůh milosrdný+ a soucitný,*+ trpělivý*+ a plný věrné lásky*+ a pravdy,*+  projevuje věrnou lásku tisícům,+ promíjí provinění, přestupek a hřích,+ ale viníka rozhodně nenechá bez trestu+ a přivede trest za provinění otců na syny, na vnuky i na pravnuky.“*+  Mojžíš hned padl na kolena a poklonil se až k zemi.  Potom řekl: „Jehovo, pokud jsem získal tvou přízeň, pojď prosím s námi, Jehovo, a buď v našem středu,+ i když jsme zatvrzelý* lid.+ Odpusť nám naše provinění a hřích+ a přijmi nás jako své vlastnictví.“ 10  Bůh mu na to řekl: „Uzavírám s vámi smlouvu: Před vším tvým lidem udělám úžasné věci, které se nestaly* nikde na zemi, v žádném národu.+ Všechny národy, mezi kterými žijete, uvidí Jehovovy skutky, protože to, co pro vás udělám, bude vzbuzovat bázeň.+ 11  Věnujte pozornost tomu, co vám dnes přikazuji.+ Vyháním před vámi Amorejce, Kananejce, Chetity, Perizejce, Chivijce a Jebusejce.+ 12  Dávejte si pozor, abyste neuzavřeli smlouvu s obyvateli země, do které jdete,+ protože by to pro vás byla past.+ 13  Zbořte jejich oltáře, roztříštěte jejich posvátné sloupy a podetněte jejich posvátné kůly.*+ 14  Nebudete se klanět jinému bohu,+ protože Jehova je známý jako* ten, kdo vyžaduje výlučnou oddanost.* Je to Bůh, který vyžaduje výlučnou oddanost.+ 15  Dávejte si pozor, abyste neuzavřeli smlouvu s obyvateli té země, protože až se budou dopouštět prostituce se svými bohy+ a přinášet jim oběti, pozvou vás a vy budete jíst z jejich obětí.+ 16  Potom budete pro své syny brát jejich dcery+ a ty se budou dopouštět prostituce se svými bohy a svedou vaše syny, aby dělali to samé.+ 17  Neuděláš si bohy z kovu.+ 18  Budeš slavit Svátek nekvašených chlebů.+ Sedm dnů budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to ve stanovený čas v měsíci abibu,*+ protože právě v měsíci abibu jsi vyšel z Egypta. 19  Každý prvorozený mužského pohlaví* je můj,+ včetně každého prvorozeného samce z tvých hospodářských zvířat, ať býka, nebo berana.+ 20  Prvorozeného osla vyplatíš ovcí. Pokud ho nevyplatíš, zlomíš mu vaz. Vyplatíš i každého prvorozeného ze svých synů.+ Nikdo se přede mnou nesmí objevit s prázdnýma rukama. 21  Šest dnů budeš pracovat, ale sedmý den budeš odpočívat.*+ Tak to bude i v době orby a žně. 22  Budeš slavit Svátek týdnů, během kterého budeš obětovat první sklizenou pšenici, a na přelomu roku budeš slavit Svátek sklizně.*+ 23  Třikrát v roce se všichni vaši muži objeví před pravým Pánem, Jehovou, Bohem Izraele.+ 24  Vyženu před tebou národy+ a zvětším tvoje území a v době, kdy půjdeš třikrát v roce před Jehovu, svého Boha, nikdo po tvé zemi nezatouží. 25  Nebudeš mi obětovat krev oběti spolu s něčím kvašeným.+ A pesachová oběť by neměla zůstat přes noc do rána.+ 26  To nejlepší z prvních zralých plodů své půdy přineseš do domu Jehovy, svého Boha.+ Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.“+ 27  Potom Jehova řekl Mojžíšovi: „Zapiš tato slova,+ protože na základě těchto slov uzavírám smlouvu s tebou a Izraelem.“+ 28  Mojžíš zůstal s Jehovou 40 dnů a 40 nocí. Nic nejedl ani nepil.+ A on* napsal na tabulky slova smlouvy, Deset přikázání.*+ 29  Pak Mojžíš sestoupil z hory Sinaj a v rukou měl dvě tabulky svědectví.+ A protože předtím mluvil s Bohem, kůže na jeho obličeji zářila, ale on o tom nevěděl. 30  Když Áron a všichni Izraelité uviděli Mojžíše a všimli si, že kůže na jeho obličeji září, měli strach se k němu přiblížit.+ 31  Ale Mojžíš na ně zavolal, a tak k němu Áron a všichni izraelští náčelníci přišli a Mojžíš s nimi mluvil. 32  Potom se k němu přiblížili ostatní Izraelité a on jim předal všechny příkazy, které mu Jehova dal na hoře Sinaj.+ 33  Pokaždé když s nimi Mojžíš domluvil, zakryl si obličej závojem.+ 34  Ale když vešel před Jehovu, aby s ním mluvil, závoj si sundal a měl ho po celou dobu sundaný.+ Pak vyšel k Izraelitům a řekl jim, jaké příkazy dostal.+ 35  A Izraelité viděli, že kůže na Mojžíšově obličeji září. Potom si Mojžíš znovu zakryl obličej závojem a měl ho zakrytý, dokud znovu nevešel před Boha,* aby s ním mluvil.+

Poznámky

Tj. řekl, jakou má osobnost.
Nebo „milostivý“.
Nebo „pomalý k hněvu“.
Nebo „milující laskavosti“.
Nebo „věrnosti“.
Nebo „na syny a na vnuky, na třetí generaci a na čtvrtou generaci“.
Dosl. „tvrdošíjný“.
Nebo „nebyly stvořeny“.
Nebo „netoleruje, když s ním někdo soupeří“.
Dosl. „Jehova, jeho jméno je“.
Dosl. „každý, kdo otevírá lůno“.
Nebo „zachovávat sabat“.
Známý také jako Svátek chýší (stánků).
Nebo „Desatero“, dosl. „Deset slov“.
Zjevně se vztahuje na Jehovu. Viz 1. verš.
Dosl. „něj“.