2. Mojžíšova 29:1–46

  • Slavnostní uvedení kněží do úřadu (1–37)

  • Každodenní oběti (38–46)

29  A takto je posvětíš, aby mi sloužili jako kněží: Vezmeš mladého býka, dva zdravé berany,+  nekvašený chléb, nekvašené prstencové chleby uhnětené s olejem a nekvašené oplatky potřené olejem.+ Uděláš je z jemné pšeničné mouky,  dáš je do koše+ a v něm je předložíš přede mě, spolu s býkem a dvěma berany.  Přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání+ a umyješ je vodou.+  Potom vezmeš oděv+ a oblečeš Áronovi roucho, plášť bez rukávů pod efod, efod a náprsník a kolem pasu mu pevně uvážeš tkaný pás efodu.+  Na hlavu mu nasadíš turban a na něj dáš svaté znamení zasvěcení.*+  Vezmeš olej pomazání,+ vyliješ mu ho na hlavu a pomažeš ho.+  Potom necháš předstoupit jeho syny, oblečeš jim roucha,+  přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a nasadíš jim pokrývku hlavy. Jim bude patřit kněžský úřad, je to trvalé nařízení.+ Tak Árona a jeho syny slavnostně uvedeš do kněžského úřadu.*+ 10  A přivedeš před stan setkávání býka a Áron a jeho synové mu položí ruce na hlavu.+ 11  Porazíš býka před Jehovou u vchodu do stanu setkávání.+ 12  Vezmeš trochu býčí krve a prstem ji dáš na rohy* oltáře.+ Zbytek krve vyliješ ke spodku oltáře.+ 13  Pak vezmeš všechen tuk+ pokrývající střeva, tukový přívěsek na játrech a obě ledviny s jejich tukem a necháš to pálit na oltáři, aby z toho stoupal dým.+ 14  Ale maso býka, jeho kůži a výkaly spálíš v ohni mimo tábor. Je to oběť za hřích. 15  Pak vezmeš jednoho berana a Áron a jeho synové mu položí ruce na hlavu.+ 16  Berana porazíš, vezmeš jeho krev a tou krví pokropíš oltář ze všech stran.+ 17  Rozsekáš berana na kusy, jeho střeva a holeně omyješ+ a ty kusy i s hlavou narovnáš na oltář. 18  Celého berana necháš pálit na oltáři, aby z něj stoupal dým. Je to zápalná oběť Jehovovi, která příjemně voní.*+ Je to ohnivá oběť Jehovovi. 19  Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu položí ruce na hlavu.+ 20  Berana porazíš a vezmeš trochu jeho krve a dáš ji Áronovi a jeho synům na lalůček pravého ucha, na palec pravé ruky a na palec pravé nohy a pokropíš krví oltář ze všech stran. 21  Pak vezmeš trochu krve, která je na oltáři, a trochu oleje pomazání+ a postříkáš tím Árona a jeho oděv i jeho syny a jejich oděvy. Tak posvětíš Árona a jeho oděv i jeho syny a jejich oděvy.+ 22  Potom z berana vezmeš tuk, tučný ocas, tuk pokrývající střeva, tukový přívěsek na játrech, obě ledviny s jejich tukem+ a pravou nohu – je to beran slavnostního uvedení do úřadu.+ 23  Z koše nekvašených chlebů, který je před Jehovou, vezmeš jeden kulatý chléb, jeden prstencový chléb uhnětený s olejem a jednu oplatku. 24  Všechno to dáš do rukou Áronovi a jeho synům a budeš tím před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování. 25  Pak jim to vezmeš z rukou, položíš to na zápalnou oběť a necháš to před Jehovou pálit na oltáři jako příjemnou* vůni. Je to ohnivá oběť Jehovovi. 26  A vezmeš hruď z berana slavnostního uvedení,+ který je obětován za Árona, a budeš jí před Jehovou pohupovat sem a tam jako obětí pohupování a stane se tvým podílem. 27  Posvětíš části berana, který byl obětován za Árona a jeho syny při slavnostním uvedení do úřadu:+ hruď přinesenou jako oběť pohupování a nohu, která byla vzata jako posvátný podíl. 28  Tyto části mají Izraelité dávat Áronovi a jeho synům jako posvátný podíl. Je to trvalý předpis.+ Izraelité je budou dávat ze svých obětí společenství jako posvátný podíl pro Jehovu.+ 29  Áronův svatý oděv+ po něm dostanou jeho synové+ a oblečou si ho při svém pomazání a uvedení do kněžského úřadu. 30  Ten z jeho synů, který po něm nastoupí jako kněz a který bude vcházet do stanu setkávání, aby sloužil na svatém místě, ho bude nosit sedm dnů.+ 31  Vezmeš berana slavnostního uvedení a jeho maso uvaříš na svatém místě.+ 32  Beraní maso a chléb, který je v koši, budou Áron a jeho synové jíst+ u vchodu do stanu setkávání. 33  Budou jíst to, čím se pro ně vykonalo smíření, když byli uvedeni do kněžského úřadu* a posvěceni. Nikdo nepovolaný* to jíst nesmí, protože je to svaté.+ 34  Kdyby něco z masa oběti slavnostního uvedení nebo z chleba zbylo do rána, spálíš to v ohni.+ Nebude se to jíst, protože je to svaté. 35  S Áronem a jeho syny uděláš všechno tak, jak jsem ti přikázal. Do kněžského úřadu je budeš uvádět* sedm dnů.+ 36  Každý den budeš pro dosažení smíření obětovat býka jako oběť za hřích. Oltář očistíš od hříchu tím, že přineseš tuto usmiřující oběť, a pomažeš ho, abys ho posvětil.+ 37  Oltář budeš očišťovat* sedm dnů a posvětíš ho, aby se stal nejsvětějším oltářem.+ Smí se ho dotknout jenom ten, kdo je svatý. 38  Na oltáři budeš obětovat toto: dva roční beránky denně, neustále.+ 39  Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku.*+ 40  S prvním beránkem budeš dávat desetinu efa* jemné mouky smísené se čtvrtinou hinu* oleje z roztlučených oliv a tekutou oběť ze čtvrtiny hinu vína. 41  Druhého beránka budeš obětovat za soumraku,* se stejnou obilnou a tekutou obětí jako ráno. Přineseš to jako příjemnou* vůni, jako ohnivou oběť Jehovovi. 42  Bude to pravidelná zápalná oběť, která se bude po všechny vaše generace obětovat před Jehovou u vchodu do stanu setkávání, kde se vám budu zjevovat a mluvit s tebou.+ 43  Na tom místě se budu zjevovat Izraelitům a bude posvěceno mou slávou.+ 44  Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím i Árona a jeho syny,+ aby mi sloužili jako kněží. 45  Budu přebývat* mezi izraelským lidem a budu jejich Bohem.+ 46  A poznají, že já jsem Jehova, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta, abych mezi nimi přebýval.+ Já jsem Jehova, jejich Bůh.

Poznámky

Nebo „svatý diadém“.
Dosl. „naplníš ruku Árona a ruku jeho synů“.
Tj. výčnělky v podobě zvířecího rohu.
Nebo „je usmiřující vůní“, dosl. „uklidňující vůní“.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Dosl. „když byla naplněna jejich ruka“.
Dosl. „cizí“, tj. ten, kdo není z Áronova rodu.
Dosl. „budeš naplňovat jejich ruku“.
Nebo „pro oltář budeš vykonávat smíření“.
Dosl. „mezi dvěma večery“.
Hin odpovídal 3,67 l. Viz příloha B14.
Efa odpovídalo 22 l. Viz příloha B14.
Dosl. „mezi dvěma večery“.
Nebo „usmiřující“, dosl. „uklidňující“.
Nebo „bydlet ve stanu“.