2. Mojžíšova 23:1–33

  • Soudcovská rozhodnutí pro Izrael (1–19)

    • ohledně poctivosti a spravedlnosti (1–9)

    • ohledně sabatů a svátků (10–19)

  • Anděl vede Izraelity (20–26)

  • Dobytí země a její hranice (27–33)

23  Nešiř* nepravdivou zprávu.+ Nepomáhej zlému člověku tím, že bys křivě svědčil.+  Nenásleduj většinu, když páchá zlo. Když svědčíš, nepřekrucuj právo jen proto, aby ses přidal k většině.*  V soudním sporu, který se týká chudého, budeš nestranný.+  Když narazíš na zatoulaného býka nebo osla, který patří tvému nepříteli, vrátíš mu ho.+  Když uvidíš, jak osel někoho, kdo tě nenávidí, padl pod nákladem, nenecháš ho tam a neodejdeš. Pomůžeš mu zvíře vyprostit.+  Nepřekrucuj právo, když rozhoduješ v případu někoho chudého.+  Neměj nic společného s křivým obviněním* a nepodílej se na smrti nevinného a bezúhonného,* protože toho, kdo páchá takové zlo, neospravedlním.*+  Nepřijmeš úplatek, protože úplatek zaslepuje moudré* a překrucuje výroky spravedlivých.+  Nebudeš utlačovat cizince, který žije mezi vámi. Sami víte, jaké to je být cizincem, protože jste žili jako cizinci v Egyptě.+ 10  Šest let budeš osévat svou zemi a sklízet její úrodu.+ 11  Ale sedmý rok ji nebudeš obdělávat a necháš ji ležet ladem. To, co na ní vyroste, budou jíst chudí z tvého lidu, a co zůstane, sežerou divoká zvířata. To samé uděláš se svou vinicí a olivovým hájem. 12  Šest dnů budeš dělat svou práci, ale sedmý den přestaneš, aby si odpočinul tvůj býk i osel a oddechl si syn tvé otrokyně i cizinec, který žije mezi vámi.+ 13  Pečlivě dodržujte všechno, co jsem vám řekl.+ Nezmiňujte se o jménech jiných bohů. Ať nejsou slyšet z vašich úst.+ 14  Třikrát v roce budeš na mou počest slavit svátek.+ 15  Budeš slavit Svátek nekvašených chlebů.+ Sedm dnů budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, a to ve stanovený čas v měsíci abibu,*+ protože tehdy jsi vyšel z Egypta. Nikdo se přede mnou neobjeví s prázdnýma rukama.+ 16  Budeš slavit také Svátek žně,* svátek prvních plodů své práce, toho, co jsi zasel na poli.+ A na konci roku, až z pole shromáždíš plody své práce, budeš slavit Svátek sklizně.*+ 17  Třikrát v roce se všichni vaši muži objeví před pravým Pánem, Jehovou.+ 18  Nebudeš mi obětovat krev oběti spolu s něčím kvašeným. A tuk obětovaný při mých svátcích by neměl zůstat přes noc do rána. 19  To nejlepší z prvních zralých plodů své půdy přineseš do domu Jehovy, svého Boha.+ Nebudeš vařit kůzle v mléce jeho matky.+ 20  Posílám před tebou anděla,+ aby tě na cestě chránil a přivedl tě na místo, které jsem připravil.+ 21  Věnuj pozornost tomu, co říká, poslouchej ho a nebouři se proti němu. Nepromine totiž vaše provinění,+ protože jedná v mém jménu. 22  Pokud ho však budeš přesně poslouchat a dělat všechno, co ti říkám, stanu se nepřítelem tvých nepřátel a odpůrcem tvých odpůrců. 23  Můj anděl půjde před tebou a přivede tě k Amorejcům, Chetitům, Perizejcům, Kananejcům, Chivijcům a Jebusejcům a já je vyhladím.+ 24  Nebudeš se klanět jejich bohům ani jim nebudeš sloužit* a nebudeš napodobovat jejich zvyky.+ Zničíš jejich modly a roztříštíš jejich posvátné sloupy.*+ 25  Budeš sloužit Jehovovi, svému Bohu,+ a já požehnám tvému chlebu a tvé vodě+ a zbavím tě nemocí.+ 26  Žádná žena v tvé zemi nepotratí ani nebude neplodná.+ A dám ti dlouhý život.* 27  Pošlu před tebou hrůzu ze mě+ a uvrhnu do zmatku všechny národy, se kterými se setkáš, a zaženu před tebou všechny tvé nepřátele.*+ 28  Pošlu před tebou pocit beznaděje*+ a ten před tebou vyžene Chivijce, Kananejce a Chetity.+ 29  Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a aby se v ní nerozmnožila divoká zvířata a neškodila ti.+ 30  Budu je vyhánět postupně, dokud se nerozmnožíte a nezmocníte se celé země.+ 31  Vytyčím ti hranici od Rudého moře k moři Filištínů a od pustiny k Řece.*+ Vydám ti obyvatele té země do rukou a vyženeš je před sebou.+ 32  Neuzavřeš smlouvu s nimi ani s jejich bohy.+ 33  Nesmí bydlet v tvé zemi, aby tě nesvedli k hříchu proti mně. Mohl bys začít sloužit jejich bohům a tím by ses chytil do pasti.“+

Poznámky

Dosl. „nepřevezmi“.
Nebo „aby se svědectví líbilo většině“.
Dosl. „lživým slovem“.
Nebo „spravedlivého“.
Nebo „nezprostím viny“.
Nebo „ty, kdo jasně vidí“.
Známý také jako Svátek týdnů neboli Letnice.
Známý také jako Svátek chýší (stánků).
Nebo „ani se nenecháš přesvědčit, abys jim sloužil“.
Nebo: „A naplním počet tvých dnů.“
Dosl. „dám ti šíji všech tvých nepřátel“.
Nebo možná „zděšení, hrůzu“.
Tj. Eufratu.