2. Mojžíšova 18:1–27

  • Přichází Jetro a Cippora (1–12)

  • Jetro radí jmenovat soudce (13–27)

18  Midianský kněz Jetro, Mojžíšův tchán,+ se doslechl o všem, co Bůh udělal pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael – jak Jehova vyvedl Izrael z Egypta.+  Mojžíš předtím poslal svou manželku Cipporu zpátky k Jetrovi a ten ji vzal k sobě  i s jejími dvěma syny.+ Jeden se jmenoval Geršom,*+ protože Mojžíš řekl: „Usadil jsem se jako cizinec v cizí zemi“,  a druhý se jmenoval Eliezer,* protože řekl: „Bůh mého otce je můj pomocník, který mě zachránil před faraonovým mečem.“+  Jetro, Mojžíšovi synové a jeho manželka tedy přišli k Mojžíšovi do pustiny, kde tábořil u hory pravého Boha.+  Vzkázal Mojžíšovi: „Já, tvůj tchán Jetro,+ přicházím k tobě s tvou manželkou a tvými dvěma syny.“  Mojžíš svému tchánovi hned vyšel vstříc, poklonil se a políbil ho. Jeden druhého se zeptali, jak se daří, a pak vešli do stanu.  Mojžíš vyprávěl svému tchánovi o všem, co kvůli Izraeli Jehova udělal faraonovi a Egyptu,+ o všech těžkostech, které je cestou potkaly,+ a jak je Jehova vysvobodil.  Jetro měl radost ze všech dobrých věcí, které Jehova udělal pro Izrael, když je vysvobodil z Egypta.* 10  Řekl: „Chvála Jehovovi, který vás vysvobodil z Egypta a z rukou faraona a který vysvobodil lid z egyptské nadvlády. 11  Teď vím, že Jehova je větší než všichni ostatní bohové,+ protože jsem slyšel, co udělal těm, kdo jednali s jeho lidem povýšeně.“ 12  Potom Jetro přinesl Bohu zápalnou oběť a další oběti. Přišel i Áron a všichni izraelští starší a jedli s Mojžíšovým tchánem před pravým Bohem. 13  Příští den se Mojžíš jako obvykle posadil, aby sloužil lidu jako soudce, a lidé před ním stáli od rána do večera. 14  Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno pro lid dělá, řekl: „Co to pro ně děláš? Proč tu sedíš sám a celý národ před tebou stojí od rána do večera?“ 15  Mojžíš mu odpověděl: „Protože lid se ke mně chodí dotazovat Boha. 16  Když mezi dvěma lidmi vznikne nějaký spor, přijdou ke mně a já je rozsoudím a oznámím rozhodnutí pravého Boha a jeho zákony.“+ 17  Mojžíšův tchán na to řekl: „To, co děláš, není dobré. 18  Vyčerpáš se – ty i lid, který je s tebou. Je to pro tebe příliš velká zátěž a sám to nemůžeš zvládnout. 19  Teď mě poslouchej, poradím ti a Bůh bude s tebou.+ Ty budeš zastupovat lid před pravým Bohem+ a budeš mu předkládat spory.+ 20  Budeš je učit předpisy a zákony,+ ukazovat jim cestu, po které by měli jít, a říkat jim, co mají dělat. 21  Ale vyber z lidu schopné muže,+ kteří se bojí Boha, jsou důvěryhodní a nenávidí nepoctivý zisk,+ a jmenuj je nad lidem jako vůdce tisíců, vůdce set, vůdce padesáti a vůdce deseti.+ 22  Oni budou soudit lid, kdykoli vznikne nějaký spor. Každý těžký případ přednesou tobě,+ ale každý malý případ rozhodnou sami. Ulehči si to tím, že se s nimi o tu práci podělíš.+ 23  Pokud to uděláš a pokud to Bůh schválí, nevyčerpáš se* a každý půjde domů spokojený.“ 24  Mojžíš svého tchána okamžitě poslechl a udělal všechno, co mu řekl. 25  Z celého Izraele vybral schopné muže a jmenoval je nad lidem jako vůdce tisíců, vůdce set, vůdce padesáti a vůdce deseti. 26  Ti soudili lid, kdykoli vznikl nějaký spor. Těžké případy přednášeli Mojžíšovi,+ ale všechny malé případy rozsoudili sami. 27  Potom se Mojžíš se svým tchánem+ rozloučil a ten se vrátil do své země.

Poznámky

Znamená „cizinec tam“.
Znamená „můj Bůh je pomocník“.
Dosl. „z ruky Egypta“.
Nebo „budeš tu zátěž zvládat“.