2. Královská 9:1–37

  • Jehu je pomazán za krále nad Izraelem (1–13)

  • Jehu zabíjí Jehorama a Achazjáše (14–29)

  • Jezábel je zabita, psi žerou její tělo (30–37)

9  Prorok Eliša zavolal jednoho ze synů proroků a řekl mu: „Uvaž si oděv k bokům, vezmi tuto lahvičku oleje a jdi do Ramot-gileadu.+  Až tam dorazíš, vyhledej Jehua,+ syna Jehošafata, syna Nimšiho. Odveď ho stranou od jeho bratrů a vezmi ho do vnitřní místnosti.  Lahvičku oleje mu vylij na hlavu a pověz mu: ‚Toto říká Jehova: „Pomazávám tě za krále nad Izraelem.“‘+ Potom otevři dveře a rychle uteč.“  Prorokův sloužící se tedy vydal na cestu do Ramot-gileadu.  Když přišel, seděli tam vojenští velitelé. Řekl: „Mám pro tebe zprávu, veliteli.“ Jehu se zeptal: „Pro koho z nás?“ Odpověděl: „Pro tebe, veliteli.“  Jehu tedy vstal a vešel do domu. Sloužící mu na hlavu vylil olej a prohlásil: „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Pomazávám tě za krále nad Jehovovým lidem, nad Izraelem.+  Vyhladíš dům svého pána Achaba. Tak pomstím krev svých proroků a všech ostatních Jehovových služebníků, kteří zemřeli rukou Jezábel.+  Zanikne celý Achabův dům. Vyhladím z něj každého muže* v Izraeli, včetně těch bezmocných a slabých.+  Udělám s Achabovým domem totéž co s domem Jeroboama,+ syna Nebata, a s domem Baaši,+ syna Achijáše. 10  A Jezábel sežerou psi na jezreelské půdě+ a nikdo ji nepohřbí.‘“ Potom sloužící otevřel dveře a utekl.+ 11  Když se Jehu vrátil ke sluhům svého pána, zeptali se ho: „Je všechno v pořádku? Proč za tebou přišel ten blázen?“ Odpověděl jim: „Vždyť ho znáte a víte, jak mluví.“ 12  Oni ale řekli: „Nevymlouvej se! Pověz nám pravdu.“ Jehu tedy odpověděl: „To a to mi řekl a potom dodal: ‚Jehova říká: „Pomazávám tě za krále nad Izraelem.“‘“+ 13  Každý z nich hned vzal svůj oděv a položil ho pod něj na schody.+ Potom zatroubili na roh a volali: „Jehu se stal králem!“+ 14  A tak se Jehu,+ syn Jehošafata, syna Nimšiho, spikl proti Jehoramovi. Král Jehoram byl předtím s celým Izraelem u Ramot-gileadu+ a bránil Izrael před syrským králem Chazaelem.+ 15  Později se ale vrátil do Jezreelu,+ aby se vyléčil ze zranění, která v boji proti syrskému králi Chazaelovi utrpěl.+ Jehu řekl: „Pokud jste na mé straně, postarejte se, aby nikdo neutekl z města a neoznámil to v Jezreelu.“ 16  Potom nastoupil do svého vozu a rozjel se do Jezreelu, kde ležel zraněný Jehoram a kam se vydal judský král Achazjáš, aby Jehorama navštívil. 17  Strážný, který stál na věži v Jezreelu, uviděl blížící se oddíl Jehuových mužů a zvolal: „Vidím nějaký oddíl.“ Jehoram přikázal: „Pošli jim naproti jezdce a ať se jich zeptá: ‚Přijíždíte v míru?‘“ 18  Jezdec přijel k Jehuovi a řekl: „Král se ptá: ‚Přijíždíte v míru?‘“ Ale Jehu odpověděl: „Proč se o to staráš? Zařaď se za mě!“ Strážný potom oznámil: „Posel dojel až k nim, ale nevrací se.“ 19  A tak vyslal druhého jezdce. Když k nim přijel, řekl: „Král se ptá: ‚Přijíždíte v míru?‘“ Ale Jehu odpověděl: „Proč se o to staráš? Zařaď se za mě!“ 20  Strážný oznámil: „Dojel až k nim, ale nevrací se. A ta jízda připomíná jízdu Jehua, vnuka Nimšiho. Ten totiž jezdí jako šílenec.“ 21  Jehoram řekl: „Zapřáhněte!“ A tak mu zapřáhli válečný vůz. Izraelský král Jehoram a judský král Achazjáš,+ každý ve svém válečném voze, pak vyjeli Jehuovi naproti. Setkali se s ním na poli Jezreelity Nabota.+ 22  Když Jehoram Jehua uviděl, zeptal se ho: „Přijíždíš v míru, Jehu?“ Ale on řekl: „Jak by mohl být mír, když je tu prostituce tvé matky Jezábel+ a její mnohá kouzla?“+ 23  Jehoram okamžitě otočil vůz, dal se na útěk a volal na Achazjáše: „Je to zrada, Achazjáši!“ 24  Jehu vzal luk a střelil Jehorama do zad, takže mu šíp pronikl srdcem a on se ve svém válečném voze zhroutil. 25  Potom Jehu řekl svému pobočníku Bidkarovi: „Zvedni ho a hoď ho na pole Jezreelity Nabota.+ Vzpomeň si – když jsme spolu jeli* za jeho otcem Achabem, Jehova nad ním vynesl tento rozsudek:+ 26  ‚„Včera jsem viděl krev Nabota+ a krev jeho synů,“ říká Jehova, „a rozhodně ti přímo na tomto poli odplatím,“+ říká Jehova.‘ Zvedni ho tedy a hoď ho na to pole, tak jak Jehova řekl.“+ 27  Když judský král Achazjáš+ viděl, co se děje, dal se na útěk po cestě vedoucí k zahradnímu domu. (Později ho Jehu pronásledoval a přikázal: „Zabijte i jeho!“ A tak ho zasáhli v jeho voze, když jel ke Guru, který je u Jibleamu.+ Dostal se až do Megidda a tam zemřel. 28  Potom ho jeho sluhové odvezli na voze do Jeruzaléma a pohřbili ho k jeho předkům do jeho hrobu ve Městě Davidově.+ 29  Achazjáš+ se stal králem nad Judou v 11. roce vlády Jehorama, syna Achaba.) 30  Když Jehu přijel do Jezreelu,+ doslechla se o tom Jezábel.+ Nalíčila si oči černou barvou,* upravila si účes a vyhlížela z okna. 31  Potom co Jehu projel branou, Jezábel řekla: „Jak dopadl Zimri, který zavraždil svého pána?“+ 32  Jehu se podíval směrem k oknu a zeptal se: „Kdo je na mé straně? Kdo?“+ Z okna vyhlédli dva nebo tři dvorní úředníci. 33  „Shoďte ji dolů!“ přikázal Jehu. A tak ji shodili a trochu její krve se rozstříklo na zeď a na Jehuovy koně, kteří ji pošlapali. 34  Potom šel dovnitř, a když se najedl a napil, řekl: „Postarejte se prosím o tu prokletou ženu a pohřběte ji. Přece jen to byla dcera krále.“+ 35  Když ji ale přišli pohřbít, nenašli z ní nic než lebku, nohy a ruce.+ 36  Vrátili se, pověděli to Jehuovi a on prohlásil: „Splnilo se to, co řekl Jehova+ prostřednictvím svého služebníka Tišbeana Elijáše: ‚Tělo Jezábel sežerou psi na jezreelské půdě.+ 37  Mrtvola Jezábel bude na jezreelské půdě jako hnůj na poli, aby nikdo nemohl říct: „To je Jezábel.“‘“

Poznámky

Dosl. „kohokoli, kdo močí na stěnu“. Hebr. výraz pro osoby mužského pohlaví, který vyjadřoval pohrdání.
Dosl. „jeli se spřežením“.
Nebo „černými očními stíny“.