2. Královská 8:1–29

  • Šunemanka získává zpátky svou půdu (1–6)

  • Eliša, Ben-hadad a Chazael (7–15)

  • Jehoram, judský král (16–24)

  • Achazjáš, judský král (25–29)

8  Eliša řekl ženě, jejíhož syna vzkřísil:+ „Vstaň a se svou domácností se přestěhuj do ciziny. Usaď se, kde to bude možné. Jehova totiž oznámil, že v zemi nastane hladomor,+ a ten bude trvat sedm let.“  Žena tedy vstala a udělala, co jí muž pravého Boha řekl. Se svou domácností se na sedm let přestěhovala do filištínské země.+  Po sedmi letech se z filištínské země vrátila a šla požádat krále o svůj dům a pole.  Král právě mluvil s Gechazim, sloužícím muže pravého Boha. Řekl mu: „Vyprávěj mi prosím o všech těch výjimečných činech, které Eliša vykonal.“+  Zrovna když králi vyprávěl o tom, jak Eliša vzkřísil mrtvého chlapce,+ matka toho chlapce přišla krále požádat o svůj dům a pole.+ Gechazi řekl: „Můj pane, králi, to je ta žena a to je její syn, kterého Eliša vzkřísil.“  Král ženu požádal, aby mu o tom vyprávěla. Potom jí přidělil dvorního úředníka a přikázal mu: „Postarej se, ať dostane zpátky všechno, co jí patří, a celý výnos z jejího pole ode dne, kdy opustila zemi, až dodnes.“  Jednou přišel Eliša do Damašku.+ Syrský král Ben-hadad+ byl nemocný, a tak mu oznámili: „Je tady muž pravého Boha.“+  Král řekl Chazaelovi:+ „Vezmi s sebou dar a jdi muži pravého Boha naproti.+ Požádej ho, aby se zeptal Jehovy, jestli se z této nemoci uzdravím.“  Chazael tedy šel Elišovi naproti a vzal s sebou dar – všelijaké dobré věci z Damašku naložené na 40 velbloudech. Přišel, předstoupil před něj a řekl: „Posílá mě k tobě tvůj syn, syrský král Ben-hadad, a ptá se: ‚Uzdravím se z této nemoci?‘“ 10  Eliša odpověděl: „Jdi a řekni mu: ‚Uzdravíš se.‘ Ale Jehova mi ukázal, že zemře.“+ 11  A upřeně se na Chazaela díval, až ho uvedl do rozpaků. Potom se muž pravého Boha rozplakal. 12  Chazael se zeptal: „Proč můj pán pláče?“ Eliša mu odpověděl: „Protože vím, kolik zla způsobíš Izraelitům.+ Jejich opevněná města vypálíš, jejich mladé muže pobiješ mečem, jejich děti rozdrtíš a jejich těhotné ženy rozpářeš.“+ 13  Chazael namítl: „Tvůj sluha je pouhý pes. Jak by mohl udělat něco takového?“ Eliša řekl: „Jehova mi ukázal, že budeš králem nad Sýrií.“+ 14  Pak od něj Chazael odešel a vrátil se ke svému pánovi. Ten se ho zeptal: „Co ti Eliša řekl?“ Odpověděl: „Řekl mi, že se uzdravíš.“+ 15  Ale příští den vzal Chazael přikrývku, namočil ji do vody a držel mu ji na obličeji, dokud nezemřel.+ A stal se králem místo něj.+ 16  V pátém roce vlády izraelského krále Jehorama,+ syna Achaba, zatímco byl v Judsku králem Jehošafat, se judským králem stal i Jehošafatův syn Jehoram.+ 17  Bylo mu 32 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě osm let. 18  Jednal jako izraelští králové,+ stejně jako ti z Achabova domu.+ Jeho manželkou se totiž stala Achabova dcera.+ Dělal to, co je špatné v Jehovových očích.+ 19  Jehova ale nechtěl Judsko zničit kvůli svému služebníku Davidovi,+ protože mu slíbil, že jemu a jeho synům dá lampu,*+ která nebude nikdy uhašena. 20  Za Jehoramových dnů se proti Judsku vzbouřil Edom+ a dosadil si vlastního krále.+ 21  Jehoram tedy se všemi svými válečnými vozy přitáhl do Cairu. V noci vstal a porazil Edomity, kteří obklíčili jeho a velitele válečných vozů. Vojáci pak utekli domů.* 22  Vzpoura Edomu proti Judsku ale trvá až dodnes. A v té době se vzbouřila i Libna.+ 23  Ostatní události Jehoramova života – všechno, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů. 24  Když Jehoram zemřel,* pohřbili ho k jeho předkům ve Městě Davidově.+ Po něm se stal králem jeho syn Achazjáš.+ 25  Achazjáš, syn judského krále Jehorama, se stal králem ve 12. roce vlády izraelského krále Jehorama, syna Achaba.+ 26  Achazjášovi bylo 22 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se jmenovala Atalja+ a byla vnučkou izraelského krále Omriho.+ 27  Jednal jako ti z Achabova domu+ a dělal to, co je špatné v Jehovových očích, stejně jako Achabův dům, protože byl Achabovým příbuzným.+ 28  Achazjáš vytáhl s Achabovým synem Jehoramem k Ramot-gileadu+ do boje proti syrskému králi Chazaelovi, ale Syřané Jehorama zranili.+ 29  Král Jehoram se vrátil do Jezreelu,+ aby se vyléčil ze zranění, která v Ramě* utrpěl, když bojoval proti syrskému králi Chazaelovi.+ Za zraněným* Jehoramem, synem Achaba, se do Jezreelu vydal judský král Achazjáš, syn Jehorama, aby ho tam navštívil.

Poznámky

Tj. potomka.
Dosl. „do svých stanů“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.
Zkrácený tvar jména Ramot-gilead.
Nebo „nemocným“.