2. Královská 5:1–27

  • Eliša uzdravuje Naamana z malomocenství (1–19)

  • Chamtivý Gechazi je potrestán malomocenstvím (20–27)

5  Naaman, velitel vojska syrského krále, byl významný muž. Jeho pán si ho vážil, protože Jehova dal jeho prostřednictvím Sýrii vítězství.* Byl to silný válečník, ale byl malomocný.*  Při jednom ze svých nájezdů Syřané zajali v izraelské zemi dívenku, která se pak stala služkou Naamanovy manželky.  Jednou řekla své paní: „Kdyby se tak můj pán vydal za prorokem,+ který je v Samaří! Ten by ho z malomocenství uzdravil.“+  Šel* tedy za svým pánem a pověděl mu, co ta izraelská dívka řekla.  Syrský král řekl: „Jdi! Pošlu izraelskému králi dopis.“ A tak se Naaman vydal na cestu a vzal s sebou deset talentů* stříbra, 6 000 kousků zlata a deset oděvů.  Izraelskému králi předal dopis, ve kterém stálo: „Spolu s tímto dopisem k tobě posílám svého služebníka Naamana, abys ho uzdravil z malomocenství.“  Jakmile si izraelský král dopis přečetl, roztrhl si oděv a zvolal: „Jsem snad Bůh, abych usmrcoval a oživoval?+ Posílá ke mně tohoto muže a chce, abych ho uzdravil z malomocenství! Podívejte se, jak se snaží vyvolat se mnou spor!“  Když se Eliša, muž pravého Boha, doslechl, že si izraelský král roztrhl oděv, vzkázal mu: „Proč sis roztrhl oděv? Ať prosím přijde ke mně, aby poznal, že je v Izraeli prorok.“+  Naaman tedy přišel se svými koňmi a válečnými vozy a zůstal stát u vchodu do Elišova domu. 10  Eliša k němu vyslal posla se vzkazem: „Jdi a sedmkrát+ se umyj v Jordánu.+ Tvé tělo pak bude jako dřív a budeš čistý.“ 11  Naamana to rozčílilo a obrátil se k odchodu se slovy: „Říkal jsem si: ‚Přijde za mnou ven, postaví se tady, bude vzývat jméno Jehovy, svého Boha, a bude nad postiženým místem pohybovat rukou sem a tam – a tak mě z malomocenství uzdraví.‘ 12  Nejsou damašské+ řeky Abana a Parpar lepší než všechny vody v Izraeli? Nemůžu se umýt v nich a být čistý?“ S tím se otočil a rozzlobeně odcházel. 13  Přistoupili k němu ale jeho sluhové a zeptali se ho: „Otče, kdyby ti ten prorok řekl, abys udělal něco náročného, neudělal bys to? Neměl bys ho tedy poslechnout tím spíš, když ti řekl jenom ‚Umyj se, a budeš čistý‘?“ 14  A tak Naaman šel a sedmkrát se ponořil do Jordánu, jak řekl muž pravého Boha.+ Jeho tělo pak bylo znovu jako dřív, jako tělo malého chlapce.+ Byl čistý.+ 15  Potom se i s celým svým doprovodem* vrátil k muži pravého Boha,+ předstoupil před něj a řekl: „Teď vím, že na celé zemi není Bůh, jen v Izraeli.+ Prosím, přijmi od svého sluhy dar.“* 16  Eliša ale odpověděl: „Jakože žije Jehova, kterému sloužím,* nepřijmu to.“+ A přestože na něj Naaman naléhal, dar si nevzal. 17  Nakonec Naaman řekl: „Když nic nechceš, dovol prosím, aby si tvůj sluha odvezl z této země tolik půdy, kolik unesou dvě muly. Tvůj sluha už totiž nebude předkládat zápalné ani jiné oběti žádným bohům kromě Jehovy. 18  Kéž ale Jehova tvému sluhovi odpustí tuto věc: Když jde můj pán do Rimmonova domu,* aby se tam klaněl, opírá se o moji ruku, takže se i já musím klanět v Rimmonově domě. Až se tedy budu v Rimmonově domě klanět, kéž to prosím Jehova tvému sluhovi odpustí.“ 19  Eliša mu odpověděl: „Jdi v pokoji.“ Když od něj Naaman odešel a urazil už kus cesty, 20  Gechazi,+ sloužící Eliši, muže pravého Boha,+ si řekl: „Můj pán nechal toho Syřana Naamana+ jen tak odejít a nevzal si od něj, co přinesl. Jakože Jehova žije, poběžím za ním a něco si od něj vezmu.“ 21  A tak se Gechazi rozběhl za Naamanem. Když Naaman viděl, že za ním někdo běží, seskočil ze svého vozu a šel mu naproti. Zeptal se ho: „Je všechno v pořádku?“ 22  Odpověděl: „Ano, je. Posílá mě můj pán a vzkazuje: ‚Právě ke mně z hornatého kraje Efrajima přišli dva mladí muži ze synů proroků. Dej jim prosím talent stříbra a dva oděvy.‘“+ 23  Naaman řekl: „Prosím, vezmi si dva talenty.“ A naléhal na něj.+ Potom zabalil dva talenty stříbra do dvou vaků spolu se dvěma oděvy a dal je dvěma svým sloužícím, aby je před Gechazim nesli. 24  Když dorazil do Ofelu,* vzal si je od nich, uložil je v domě a poslal muže pryč. Potom co odešli, 25  vrátil se ke svému pánovi. Eliša se ho zeptal: „Odkud jdeš, Gechazi?“ Odpověděl mu: „Tvůj sluha nikam nešel.“+ 26  Eliša mu ale řekl: „Nebyl jsem snad v duchu* s tebou, když ten muž seskočil ze svého vozu a šel ti naproti? Myslíš, že je vhodná doba přijímat stříbro, oděvy, olivové háje, vinice, ovce, dobytek nebo sluhy a služky?+ 27  Naamanovo malomocenství+ proto navždy ulpí na tobě a na tvých potomcích.“ A Gechazi od něj odešel malomocný, bílý jako sníh.+

Poznámky

Nebo „záchranu“.
Nebo „trpěl kožním onemocněním“.
Možná jde o Naamana.
Talent odpovídal 34,2 kg. Viz příloha B14.
Dosl. „táborem“.
Dosl. „požehnání“.
Dosl. „před kterým stojím“.
Nebo „chrámu“.
Místo v Samaří, možná nějaký kopec nebo pevnost.
Dosl. „v srdci“.