2. Královská 25:1–30

  • Nebukadnecar obléhá Jeruzalém (1–7)

  • Jeruzalém a chrám jsou zničeny, další Židé odvedeni do vyhnanství (8–21)

  • Gedaljáš je dosazen za místodržitele (22–24)

  • Gedaljáš je zavražděn, lidé utíkají do Egypta (25, 26)

  • Jehojakin je v Babyloně propuštěn z vězení (27–30)

25  V devátém roce Sedekjášovy vlády, desátý den desátého měsíce, přitáhl babylonský král Nebukadnecar+ s celým svým vojskem proti Jeruzalému.+ Utábořil se u něj a postavil kolem něj obléhací val.+  Obléhání města trvalo až do 11. roku vlády krále Sedekjáše.  Devátý den čtvrtého měsíce, kdy ve městě panoval krutý hladomor+ a lidé neměli co jíst,+  byly městské hradby prolomeny.+ Všichni vojáci v noci utekli branou mezi dvěma hradbami u královy zahrady, i když Chaldejci byli všude kolem města. Král se dal na útěk směrem k Arabě.+  Začalo ho ale pronásledovat chaldejské vojsko a na jerišských pláních ho dostihlo. Všichni jeho vojáci od něj utekli.  Chaldejci krále zajali,+ přivedli ho k babylonskému králi do Ribly a vynesli nad ním rozsudek.  Potom mu před očima pobili jeho syny. Nebukadnecar Sedekjáše oslepil, spoutal ho měděnými okovy a odvedl ho do Babylonu.+  Sedmý den pátého měsíce, v 19. roce vlády babylonského krále Nebukadnecara, přišel do Jeruzaléma velitel stráže Nebuzaradan,+ služebník babylonského krále.+  Vypálil Jehovův dům,+ králův dům*+ a všechny domy v Jeruzalémě.+ Také vypálil domy všech významných mužů.+ 10  Chaldejské vojsko v čele s velitelem stráže pak strhlo hradby kolem Jeruzaléma.+ 11  Ty, kdo zůstali ve městě, zběhy, kteří přešli k babylonskému králi, a ostatní obyvatele odvedl velitel stráže Nebuzaradan do vyhnanství.+ 12  Některé z nejchudších lidí ale v zemi nechal, aby pracovali na vinicích a obdělávali pole.+ 13  Měděné sloupy+ Jehovova domu a vozíky+ a měděné Moře,+ které byly v Jehovově domě, Chaldejci rozbili a měď odnesli do Babylonu.+ 14  Odnesli také nádoby na popel, lopatky, kratiknoty, poháry a další měděné náčiní používané při službě v chrámu. 15  Velitel stráže vzal i nádoby na oheň a misky z ryzího zlata+ a stříbra.+ 16  Mědi z těch dvou sloupů, z Moře a z vozíků, které pro Jehovův dům udělal Šalomoun, bylo tolik, že ji ani nešlo zvážit.+ 17  Každý sloup byl vysoký 18 loket*+ a měl měděnou hlavici, která byla vysoká tři lokte. Z mědi bylo i síťoví a granátová jablka kolem hlavice.+ Druhý sloup a jeho síťoví vypadaly stejně. 18  Velitel stráže odvedl předního kněze Serajáše,+ druhého kněze Sefanjáše+ a tři vrátné.+ 19  Z města odvedl také jednoho dvorního úředníka, který velel vojákům, pět králových rádců, tajemníka velitele vojska, který lid povolával k vojenské službě, a 60 mužů z obyčejných lidí, kteří ve městě ještě zůstali. 20  Velitel stráže Nebuzaradan+ je vzal a odvedl k babylonskému králi do Ribly.+ 21  Ten je v Rible v chamatské zemi+ pobil. A tak byli obyvatelé Judska odvedeni ze své země do vyhnanství.+ 22  Nad lidmi, které nechal v judské zemi, dosadil babylonský král Nebukadnecar Gedaljáše,+ syna Achikama,+ syna Šafana.+ 23  Když se všichni vojenští velitelé a jejich muži doslechli, že babylonský král dosadil nad lidmi Gedaljáše, přišli za Gedaljášem do Micpy. Byli to Išmael, syn Netanjáše, Jochanan, syn Kareacha, Serajáš, syn Netofana Tanchumeta, a Jaazanjáš, syn Maakaťana, všichni se svými muži.+ 24  Gedaljáš jim a jejich mužům přísahal: „Nebojte se sloužit Chaldejcům. Když zůstanete v této zemi a budete sloužit babylonskému králi, povede se vám dobře.“+ 25  V sedmém měsíci přišel Išmael,+ syn Netanjáše, syna Elišamy, který byl z královského rodu,* spolu s deseti muži a zabili Gedaljáše a také Židy a Chaldejce, kteří s ním byli v Micpě.+ 26  Všichni lidé, od nejmladších po nejstarší, potom utekli i s vojenskými veliteli do Egypta,+ protože dostali strach z Chaldejců.+ 27  Ve 37. roce vyhnanství judského krále Jehojakina,+ 27. den 12. měsíce, babylonský král Evil-merodak (v roce, kdy se stal králem) propustil* judského krále Jehojakina z vězení.+ 28  Jednal s ním laskavě a jeho trůn vyvýšil nad trůny ostatních králů, kteří s ním byli v Babyloně. 29  Jehojakin svlékl vězeňský oděv a jedl u krále po všechny dny svého života. 30  Až do konce svého života od něj každý den dostával pravidelný příděl jídla.

Poznámky

Nebo „palác“.
Loket odpovídal 44,5 cm. Viz příloha B14.
Dosl. „ze semene království“.
Dosl. „pozvedl hlavu“.