2. Královská 22:1–20

  • Josijáš, judský král (1, 2)

  • Pokyny k opravě chrámu (3–7)

  • Je nalezena kniha Zákona (8–13)

  • Chulda prorokuje, že přijde neštěstí (14–20)

22  Josijášovi+ bylo osm let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 31 let.+ Jeho matka se jmenovala Jedida a byla dcerou Adajáše z Bockatu.+  Josijáš dělal to, co je správné v Jehovových očích. Ve všem jednal jako jeho předek David+ a neodbočil od toho napravo ani nalevo.  V 18. roce své vlády poslal král Josijáš tajemníka Šafana, syna Acaljáše, syna Mešullama, do Jehovova domu.+ Řekl mu:  „Jdi za veleknězem Chilkijášem.+ Ať shromáždí všechny peníze přinesené do Jehovova domu,+ které vrátní vybrali od lidí.+  Ať je dají mužům, kteří dohlíží na práci v Jehovově domě. Oni je pak předají těm, kdo budou pracovat na opravách poškozených částí* Jehovova domu,+  tedy řemeslníkům, dělníkům a zedníkům. Za tyto peníze budou nakupovat trámy a tesané kameny na opravy domu.+  Nemělo by se od nich ale vyžadovat vyúčtování, protože jsou důvěryhodní.“+  Za nějakou dobu řekl velekněz Chilkijáš tajemníku Šafanovi:+ „Našel jsem v Jehovově domě knihu Zákona.“+ Knihu Šafanovi dal a on ji začal číst.+  Tajemník Šafan pak přišel ke králi a oznámil mu: „Tvoji sluhové shromáždili peníze, které byly v Jehovově domě, a dali je těm, kdo v domě dohlíží na práci.“+ 10  Tajemník Šafan potom králi řekl: „Kněz Chilkijáš mi dal tuto knihu.“+ A začal ji králi číst. 11  Když král slyšel slova knihy Zákona, roztrhl si oděv.+ 12  Potom přikázal knězi Chilkijášovi, Šafanovu synu Achikamovi,+ Mikajášovu synu Akborovi, tajemníku Šafanovi a královu sluhovi Asajášovi: 13  „Jděte se za mě, za lid a za celé Judsko zeptat Jehovy na slova této knihy, která se našla. Jehovův vztek, který proti nám vzplanul, je velký,+ protože naši předkové neposlouchali slova této knihy a nedodržovali to, co je o nás napsáno.“ 14  Kněz Chilkijáš, Achikam, Akbor, Šafan a Asajáš tedy šli za prorokyní+ Chuldou, která bydlela v Jeruzalémě ve Druhé čtvrti a jejíž manžel Šallum, syn Tikvy, syna Charchase, měl na starost oděvy. Promluvili si s ní+ 15  a ona jim řekla: „Toto říká Jehova, Bůh Izraele: ‚Vyřiďte muži, který vás ke mně poslal: 16  „Jehova říká: ‚Přivedu na toto místo a jeho obyvatele neštěstí – všechno, co je napsané v knize, kterou četl judský král.+ 17  Protože mě opustili a nechávají stoupat obětní dým před jinými bohy+ a provokují mě všemi svými skutky,+ vzplane proti tomuto místu můj vztek a nebude uhašen.‘“+ 18  Judskému králi, který vás poslal, abyste se dotazovali Jehovy, ale vyřiďte: „Toto říká Jehova, Bůh Izraele, o slovech, která jsi slyšel: 19  ‚Protože bylo tvé srdce vnímavé* a pokořil ses+ před Jehovou, když jsi slyšel, co jsem prohlásil o tomto místě a jeho obyvatelích – že je postihne kletba a lidé se kvůli nim zděsí – a protože sis roztrhl oděv+ a plakal přede mnou, slyšel jsem tě, říká Jehova. 20  Připojím tě k tvým předkům* a budeš v pokoji pohřben do svého hrobu. Tvé oči neuvidí všechno to neštěstí, které přivedu na toto místo.‘“‘“ S touto odpovědí se pak vrátili ke králi.

Poznámky

Nebo „trhlin“.
Dosl. „měkké“.
Poetické vyjádření popisující smrt.