2. Královská 21:1–26

  • Manasse, judský král, prolévá velké množství krve (1–18)

    • Jeruzalém bude zničen (12–15)

  • Amon, judský král (19–26)

21  Manassemu+ bylo 12 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě 55 let.+ Jeho matka se jmenovala Chefciba.  Dělal to, co je špatné v Jehovových očích, podle odporných zvyků národů,+ které Jehova před Izraelity vyhnal.+  Znovu vybudoval výšiny, které jeho otec Ezekjáš zničil.+ Postavil oltáře Baalovi a udělal posvátný kůl,+ stejně jako izraelský král Achab,+ a klaněl se celému nebeskému vojsku a uctíval ho.+  Také postavil oltáře v Jehovově domě,+ o kterém Jehova řekl: „V Jeruzalémě bude přebývat mé jméno.“+  Na dvou nádvořích Jehovova domu+ postavil oltáře celému nebeskému vojsku.+  Obětoval svého syna v ohni,* zabýval se magií, hledal znamení+ a ustanovil spiritistická média a věštce.+ Ve velké míře dělal to, co je špatné v Jehovových očích, a tím ho provokoval.  Vytesal modlu v podobě posvátného kůlu+ a dal ji do domu, o kterém Jehova řekl Davidovi a jeho synu Šalomounovi: „V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, bude natrvalo přebývat mé jméno.+  Pokud budou Izraelité pečlivě dodržovat všechno, co jsem jim přikázal,+ celý zákon, který jim předal můj služebník Mojžíš, už nikdy nezpůsobím, aby museli odejít ze země, kterou jsem dal jejich předkům.“+  Oni ale neposlouchali. Manasse je sváděl k tomu, aby jednali ještě hůř než národy, které Jehova před Izraelity vyhladil.+ 10  Jehova prostřednictvím svých proroků říkal:+ 11  „Protože judský král Manasse prováděl tyto ohavné věci, horší než všichni Amorejci+ před ním,+ a svedl Judsko k hříchu svými odpornými modlami,* 12  Jehova, Bůh Izraele, říká: ‚Přivedu na Jeruzalém a Judsko takové neštěstí,+ že to otřese* každým, kdo o tom uslyší.+ 13  Změřím Jeruzalém stejnou měřicí šnůrou+ jako Samaří+ a stejnou olovnicí* jako Achabův dům.+ Vytřu Jeruzalém do čista, jako se vytírá miska – vytře se a obrátí se dnem vzhůru.+ 14  Ty, kdo zbyli z mého dědictví, opustím+ a vydám je do rukou jejich nepřátel, kteří vydrancují jejich majetek a odvedou je jako svou kořist.+ 15  Dělali totiž to, co je špatné v mých očích, a ode dne, kdy jejich předkové vyšli z Egypta, mě až dodnes provokují.‘“+ 16  Kromě toho, že Manasse svedl Judsko k hříchu, takže dělali to, co je špatné v Jehovových očích, prolil takové množství nevinné krve, že zaplavila Jeruzalém od jednoho konce k druhému.+ 17  Ostatní události Manasseho života – co všechno udělal a jaké hříchy spáchal – jsou zapsané v kronice judských králů. 18  Když Manasse zemřel,* pohřbili ho v zahradě jeho domu, v Uzzově zahradě.+ Po něm se stal králem jeho syn Amon. 19  Amonovi+ bylo 22 let, když se stal králem, a vládl v Jeruzalémě dva roky.+ Jeho matka se jmenovala Mešullemet a byla dcerou Charuce z Jotby. 20  Amon dělal to, co je špatné v Jehovových očích, stejně jako jeho otec Manasse.+ 21  Ve všem jednal jako jeho otec. Uctíval odporné modly, které uctíval jeho otec, a klaněl se jim.+ 22  Opustil Jehovu, Boha svých praotců, a nechodil po Jehovových cestách.+ 23  Nakonec se proti Amonovi spikli jeho sluhové a zabili ho v jeho domě. 24  Lid země ale pobil všechny, kdo se proti králi Amonovi spikli, a dosadil místo něj za krále jeho syna Josijáše.+ 25  Ostatní události Amonova života – to, co udělal – jsou zapsané v kronice judských králů. 26  Amona pohřbili do jeho hrobu v Uzzově zahradě.+ Po něm se stal králem jeho syn Josijáš.+

Poznámky

Dosl. „nechal syna projít ohněm“.
Hebr. výraz možná souvisí se slovem „výkaly“ a vyjadřuje opovržení.
Dosl. „že z toho budou brnět obě uši“.
Nebo „nivelačním nástrojem“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.