2. Královská 20:1–21

  • Ezekjášova nemoc a uzdravení (1–11)

  • Poslové z Babylonu (12–19)

  • Ezekjáš umírá (20, 21)

20  V té době Ezekjáš smrtelně onemocněl.+ Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amoce, a oznámil mu: „Toto říká Jehova: ‚Dej pokyny své domácnosti, protože zemřeš. Neuzdravíš se.‘“+  Nato se Ezekjáš otočil tváří ke zdi a začal se k Jehovovi modlit:  „Ach Jehovo, vzpomeň si prosím, jak jsem ti věrně a celým* srdcem sloužil a dělal to, co je dobré ve tvých očích.“+ A Ezekjáš se usedavě rozplakal.  Izajáš ještě ani nedošel na prostřední nádvoří, když mu Jehova řekl:+  „Vrať se a pověz Ezekjášovi, vůdci mého lidu: ‚Toto říká Jehova, Bůh tvého předka Davida: „Slyšel jsem tvou modlitbu a viděl jsem tvé slzy.+ Uzdravím tě.+ Třetí den vejdeš do Jehovova domu.+  Přidám k tvému životu* 15 let. Vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále.+ Budu město bránit kvůli sobě a kvůli svému služebníku Davidovi.“‘“+  Izajáš pak řekl: „Přineste koláč lisovaných fíků.“ A tak ho přinesli, položili ho Ezekjášovi na bolák a on se uzdravil.+  Ezekjáš se Izajáše zeptal: „Co bude znamením,+ že mě Jehova uzdraví a třetí den vejdu do Jehovova domu?“  Izajáš odpověděl: „To je znamení od Jehovy, že Jehova splní, co řekl: Chceš, aby stín na schodech* postoupil o deset stupňů dopředu, nebo aby se o deset stupňů vrátil?“+ 10  Ezekjáš řekl: „Je snadné, aby stín o deset stupňů postoupil. Ať se tedy o deset stupňů vrátí.“ 11  Prorok Izajáš tedy volal k Jehovovi a on způsobil, že stín, který už sestoupil po Achazových schodech, se o deset stupňů vrátil.+ 12  Babylonský král Berodak-baladan, syn Baladana, tehdy poslal Ezekjášovi dopisy a dar. Slyšel totiž, že byl Ezekjáš nemocný.+ 13  Ezekjáš posly přijal* a ukázal jim všechny své poklady+ – stříbro, zlato, balzámový olej a další vzácné oleje, svou zbrojnici a všechno ve svých pokladnicích. Nebylo nic, co by jim ve svém domě* a v celém svém panství neukázal. 14  Pak přišel ke králi Ezekjášovi prorok Izajáš a zeptal se ho: „Co říkali ti muži a odkud byli?“ Ezekjáš odpověděl: „Přišli ze vzdálené země, z Babylonu.“+ 15  Potom se ho zeptal: „Co viděli ve tvém domě?“ Ezekjáš řekl: „Viděli v mém domě všechno. Nebylo nic, co bych jim ve svých pokladnicích neukázal.“ 16  Izajáš na to Ezekjášovi řekl: „Naslouchej Jehovovým slovům:+ 17  ‚Přichází dny, kdy všechno, co je ve tvém domě a co tvoji předkové až dodnes nahromadili, bude odneseno do Babylonu.+ Nezůstane nic,‘ říká Jehova. 18  ‚A někteří z tvých potomků budou odvedeni+ a stanou se dvorními úředníky v paláci babylonského krále.‘“+ 19  Ezekjáš Izajášovi odpověděl: „Jehovova slova, která jsi mi předal, jsou dobrá.“+ A dodal: „Jsem vděčný, že za mého života* potrvá mír a bezpečí.“*+ 20  Ostatní události Ezekjášova života – všechny jeho mocné skutky a to, jak udělal rybník+ a vodovod a přivedl vodu do města+ – jsou zapsané v kronice judských králů. 21  Když Ezekjáš zemřel,*+ stal se po něm králem jeho syn Manasse.+

Poznámky

Nebo „úplně oddaným“.
Dosl. „dnům“.
Tyto schody se možná používaly k měření času, podobně jako sluneční hodiny.
Nebo „poslům naslouchal“.
Nebo „paláci“.
Dosl. „dnů“.
Nebo „pravda“.
Dosl. „ulehl se svými otci“.